Przypominamy, że niedawno zakończył się pierwszy etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w resorcie rolnictwa. Propozycje rozwiązań przedstawione w nim zdaniem ministerstwa zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Okazuje się, że tych uwag było bardzo dużo, bo aż ponad 3,5 tys. Co ciekawe, aż 30 proc. wszystkich wniosków skierowanych w ramach przeprowadzonych konsultacji, zgłosili rolnicy.

Swoje rozwiązania i spostrzeżenia odnośnie Planu przekazali też członkowie nowego Stowarzyszenia Partia Twiterowych Rolników #PTR, rolnicy którzy poznali się właśnie poprzez wspomniane medium społecznościowe. Jak mówią „nic o nas, bez nas”, dlatego wzięli sprawy w swoje ręce i aktywnie działają na rzecz rozwoju rolnictwa w Polsce, broniąc przy tym swoich interesów.

Do projektu Planu Strategicznego mieli bardzo długą listę uwag i propozycji. Dotyczyły one wielu zagadnień od Ekoschematów – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu, po rolnictwo ekologiczne i na dobrostanie zwierząt kończąc. Wszystkie zgłoszone przez #PTR znajdują się w załączniku poniżej.
W artykule poniżej przedstawimy kilka z nich.

I. Art. 17-18 projektu rozporządzenia o Planach strategicznych WPR

1. Utrzymanie minimalnej powierzchni do której przyznawana jest płatność bezpośrednia na poziomie min. 1 ha
Uzasadnienie

Zmiana z 1 ha UR i zmniejszenie minimalnej powierzchni do 0,1 ha powierzchni będzie zwiększało koszty administracyjne co może przewyższyć wysokość wsparcia i spowoduje również większą ilość beneficjentów, którzy nie zajmują się produkcją rolną a będą mogli otrzymać wsparcie np do ogródków działkowych.

2. Proponujemy ustalenie progu pozwalającego na ubieganie się o płatności podstawowe na poziomie 3 ha lub SO gospodarstwa min. 5 tys. euro, zależnie od tego co łatwiej gospodarstwu uzyskać.

Uzasadnienie
Gospodarstwa mniejsze niż taka kwota nie są w stanie istnieć w oparciu o rolnictwo. Dodatkowo zgodnie z analizami SWOT załączonymi do projektu Planu wspieranie najmniejszych gospodarstw(nie utrzymujących się stricte z rolnictwa) nie zniweluje małej produktywności gospodarstw w Polsce a jeszcze ją pogłębi.

II. Ekoschematy – praktyki korzystne dla środowiska i klimatu

1. Obszary miododajne nieużytkowane rolniczo, na których została wysiana mieszanka roślin jednorocznych miododajnych z możliwością wsiewki traw oraz bobowatych drobnonasiennych. Utrzymanie obszaru na gruntach ornych do 1 września (w dokumencie jest 30 września). Po tym okresie dozwolone jest wypasanie, koszenie oraz uprawy agrotechniczne. Zmiana ma na celu możliwość dokonywania zabiegów agrotechnicznych na polach w odpowiednich terminach dla uprawy następczej. - proponowana stawka 1000zł/ha.

2. Uprawy będące pożytkiem dla owadów zapylających, w których nie są stosowane zabiegi insektycydowe. Dopuszczalne jest zastosowanie herbicydów zgodnie z rejestracjami. Dopłata do upraw - słonecznika, facelii, gryki, nostrzyka, malwy. Proponowana stawka 500zł/ha.

3. Wysiew roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających razem z uprawą kukurydzy zbieranej na kiszonki. Proponowany min. 10% dodatek słonecznika - 10% obsady lub 10% powierzchni działki uprawnej. Proponowana stawka - 500zł/ha

4. Zimowe pożytki dla ptaków
Wysiew mieszanki roślin stanowiących pożytek dla ptaków w okresie zimowym, nie później jak do 10 sierpnia w mieszance minimum dwóch roślin – słonecznik, gryka, owies, jęczmień jary jarmuż, kapusta pastewna, kukurydza. Zabrania się stosowania środków ochrony roślin, użytek pozostaje na polu do połowy lutego.

5. Zielone ścierniska
DO USUNIĘCIA Ekoschemat nie ma nic wspólnego z ekologią i zwiększeniem bioróżnorodności. Brak uprawek po zbiorze przyczyni się do zwiększenia banku chwastów oraz wysuszenia gleby i zubożenia w składniki pokarmowe.

6. Ekstensywny wypas na TUZ z obsadą zwierząt Zmiana obsady zwierząt trawożernych (bydło, kozy, owce, konie) wynosi min. 0,5 DJP/ha TUZ i max. 2,5 DJP/ha TUZ.

Uzasadnienie
Utrzymanie wypasu na TUZ z obsadą zwierząt na poziomie 1,5 DJP/ha TUZ jest zbyt rygorystyczny i de facto realizuje działania związane z ekoschematem rolnictwo ekologiczne. Utrudni on rolnikom efektywne wykorzystanie TUZ w celach produkcyjnych

7. Pasy uprawne wolne od środków ochrony roślin i nawozów:
Pomoc jest przyznawana do upraw na gruntach ornych, na których pozostawiono co najmniej 20% działki rolnej wolnej od nawozów oraz środków ochrony roślin. Części upraw mogą, ale nie muszą być podzielone. Drugą opcją jest coroczne pozostawienie 20% całego gospodarstwa.

STAWKA – 2000zł/ha
Na wydzielonych częściach obowiązuje:
- zakaz stosowania nawozów mineralnych,
- zakaz stosowania środków ochrony roślin,

8. Prowadzenie zrównoważonego gospodarowania na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie

Proponujemy zmianę iż na wszystkich użytkach rolnych w gospodarstwie prowadzi się zrównoważoną gospodarkę nawozowo-paszową określoną obsadą zwierząt w granicach np. od 0,5 do 2,5 DJP/ ha UR.

9. Przeznaczenie X% (np. 5-10%) powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne

Zmniejszenie powierzchni obszarów sprzyjających różnorodności biologicznej, np. oczek wodnych, pojedynczych drzew i ich skupisk, miedz śródpolnych, itd., na poziomie (np. 5-10%), tj. poziomie większym niż wymagany w ramach GAEC 9.

10. Zimowe pożytki dla ptaków
Wykreślenie zakazu stosowania środków ochrony roślin
Brak możliwości stosowania środków ochrony roślin spowoduje zwiększenie zachwaszczenia pola.

III. Rolnictwo Ekologiczne

1. Wyłączenie możliwości przekazywania zbiorów do innych gospodarstw a pozostawanie jedynie możliwości sprzedaży lub przeznaczenia do skarmiania oraz przetwórstwa plonów oraz wprowadzenie wymogu udowodnienia spełnienia tego wymogu poprzez przedstawienie dokumentów sprzedaży.

Uzasadnienie:
Oświadczenie o przekazywaniu plonów do innych podmiotów nie jest potwierdzeniem produkcji, może powodować potwierdzanie fikcyjnej produkcji i obrotu.

IV. Dobrostan zwierząt

1. Trzoda chlewna
Warunki i wymogi szczegółowe
- zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).
- wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy
utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
- rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt po raz pierwszy w nowym okresie
programowania zobowiązany jest do odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (Proponowana zmiana – szkolenie z zakresu dobrostanu, rozpoznawania chorób zwierząt, metod ich zapobiegania oraz leczenia, metod ograniczających stosowanie antybiotyków – cykliczne).
1. PAKIET DOBROSTAN LOCHA +
- wszystkie lochy w gospodarstwie rolnym są indywidualnie oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
- lochy nie są utrzymywane w systemie jarzmowym; dopuszcza się jednak utrzymywanie loch w
jarzmie w okresie okołoporodowym nie dłużej jednak niż przez 8 dni (proponowana zmiana – nie
dłużej jak 12 dni)
- lochom zapewnia się zwiększoną o co najmniej 20% powierzchnię bytową w budynkach
- posiadanie planu poprawy dobrostanu zwierząt
- zapewnienie lochom dostępu do wybiegów: dodatkowa opcja dla gospodarstw zapewniających
lochom warunki bytowe w zakresie powiększonej powierzchni bytowej w budynkach (opcja będzie
uruchomiona w przypadku, kiedy obszar Polski będzie wolny od ASF).
DODATKOWE ZAPISY:
płatność dla stad utrzymujących minimum 3 loch
płatność do max. 150 loch
2. PAKIET DOBROSTAN PROSIAK+
- Prosiakom oraz warchlakom zapewnia się zwiększoną powierzchnię bytową o co najmniej 20% w
budynkach
- Ogonki obcinane max. na 3⁄4 długości
- Zakaz szlifowania kiełków
- Utrzymywanie prosiąt przy maciorach minimum 28 dni
DODATKOWE ZAPISY:
*płatność od 50 do 3000 sprzedanych prosiaków
*otrzymanie płatności nie jest powiązane z pakietem DOBROSTAN LOCHA+
3. PAKIET DOBROSTAN TUCZNIK+
*Tucznikom zapewnia się zwiększoną powierzchnię bytową o co najmniej 20% w budynkach

a.) Chów ściółkowy
– dopłata przyznawana dla tuczników utrzymywanych na płytkiej lub głębokiej ściółce
b.) Chów bezściółkowy
- zapewnienie tucznikom dostępu do słomy, siana, trocin.
- zapewnienie min. 3 rodzaje zabawek w kojcu, np. łańcuchów, piłek, zabawek drewnianych itp.
c.) Chów bez antybiotyków
- dopłata przyznawana jest do sprzedanych tuczników, tuczonych bez jakichkolwiek
antybiotyków.
d.) Chów bez użycia antybiotyków
- dopłata przyznawana jest do sprzedanych tuczników, tuczonych tylko i wyłącznie na
białkach krajowego pochodzenia, tj. łubin, groch, bobik, soja non GMO
Jest to wsparcie bezpośrednie dla hodowców żywiących trzodę polskimi białkami i pośrednie
pozwalające na rozwój polskiego przemysłu paszowego oraz upraw wysoko białkowych.
DODATKOWE ZAPISY:
płatność od 50 do 3000 sprzedanych tuczników
otrzymanie płatności jest powiązane z pakietem DOBROSTAN PROSIAK +
otrzymanie płatności nie jest powiązane z pakietem DOBROSTAN LOCHA+
PAKIETY ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ.

Giełda Rolna - tam możesz zamieścić ogłoszenia rolnicze.