Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów silosów – od lejowych, płaskodennych, przez paszowe, aż po te specjalnego przeznaczenia oraz ekspedycyjne. Wszystkie one występują w wielu wariantach.

Oprócz materiału, z którego są one wykonane, należy dodatkowo zwrócić uwagę na pojemność, średnicę, wysokość czy dodatkowe wyposażenie silosu. Okazuje się, że te parametry mają ogromny wpływ na dalszy przebieg realizacji naszej inwestycji od strony formalnoprawnej.

 Silos zgodny z prawem

Zanim wybierzemy odpowiedni model silosu oraz rozpoczniemy jego montaż, należy spełnić formalne warunki towarzyszące realizacji tego typu inwestycji. Pierwszym etapem jest zweryfikowanie, czy budowa zbiornika do magazynowania zboża będzie się wiązać z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę czy tylko z jej zgłoszeniem.

W przypadku takiej inwestycji jak silos ogromne znaczenie mają: jego rodzaj (naziemny czy podziemny), pojemność oraz wysokość. Nie bez znaczenia pozostaje też materiał, który będziemy w nim magazynować.

Pamiętajmy, że z definicji materiały sypkie to takie, które są ziarniste lub kruche. Muszą składać się z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub łatwo rozpadających się na drobne elementy. Muszą one być magazynowane w stanie umożliwiającym przenoszenie potokowe, czyli swobodne przesypywanie.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo Budowlane art. 29 ust. 1, pkt. 29, a dokładniej podpunkt c; inwestycję w silos do magazynowania zboża możemy rozpocząć od zgłoszenia budowy pod warunkiem, że jest to naziemny silos na materiały sypkie, o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.

Jeżeli planowana przez nas budowa nie spełnia przynajmniej jednego z powyższych warunków, musimy liczyć się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i spełnienia większej ilości wymagań i formalności, takich jak choćby decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz 3 z egzemplarzami projektu zagospodarowania działki i projektu budowlanego razem z opiniami, uzgodnieniami, potwierdzeniami opłat, pozwoleniami, kopiami dokumentów potwierdzającymi uprawnienia projektanta itd.

W przypadku samego zgłoszenia wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych. Zgłoszenie wymaga dołączenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych przypadkach niezbędne jest przedstawienie szkiców lub rysunków związanych z planowaną inwestycją. Na co jeszcze należy wrócić uwagę przy planowaniu budowy silosu do magazynowania zbóż?

Magazyn w bezpiecznej lokalizacji

Nie zapominajmy, że każdy nowo budowany silos musi dodatkowo spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

A w tym Rozporządzeniu najważniejszy w rozpatrywanym przez nas przypadku jest artykuł 8, który określa lokalizację silosów na zboża i pasze. Na co należy najbardziej zwrócić uwagę?

Istotna jest przede wszystkim odległość od innych budynków. Jak precyzuje Rozporządzenie, w sytuacji, gdy silos na zboże i pasze ma pojemność do 100 t, to jego odległość od innych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, od innych budynków z wyłączeniem budynków inwentarskich i gospodarczych nie może być mniejsza niż 8 m. Samo położenie silosu (do 100 ton) od granicy sąsiedniej działki nie może być mniejsze niż 4 m.

W przypadku bliskiego sąsiedztwa biogazowni lub składu węgla i koksu odległość ta musi być nie mniejsza niż 15 m. Powyższe wymagania zmieniają się, gdy będziemy chcieli zainwestować w silos o pojemności przekraczającej 100 t.

Wtedy odległość od domów i budynków inwentarskich powinna wynosić 15 m (pod warunkiem, że są wyposażone w drzwi i okna). Pozostałe odległości pozostają bez zmian. Należy także uwzględnić odległości od zbiorników na odchody zwierzęce czy płyt do składowania obornika, które powinny być nie mniejsze niż 15 m, w przypadku silosów na zboża i pasze.

Jak wybrać odpowiedni wariant magazynu na zboże?

Pamiętajmy, że zanim zdecydujemy się na inwestycję w dany silos, niezbędne jest w pierwszej kolejności oszacowanie rocznych plonów. W tym wypadku należy też wziąć pod uwagę plany związane z rozwojem oraz rozbudową gospodarstwa. W wyborze konkretnego rozwiązania decydujące znaczenie ma też częstotliwość zasypywania i opróżniania naszego magazynu na zboże. 

Kiedy dysponujemy gospodarstwem o małym areale i nie planujemy częstego skupu zbóż, najlepszym rozwiązaniem może okazać się silos płaskodenny. Główną zaletą takiego rozwiązania jest konkurencyjna cena, ale wadą –  konieczność mechanicznego opróżniania zbiornika. Dlatego silosy płaskodenne sprawdzają się, gdy całkowite opróżnienie zbiornika ma miejsce np. raz, maksymalnie 2 razy w roku.

Jednak gdy właściciel posiada duże gospodarstwo i przewidywane jest częste opróżnianie zbiorników, to powinien zastanowić się nad silosami lejowymi. Należy też zdecydować, czy zainwestować w mniejszą liczbę silosów lejowych o większej pojemności, czy też postawić na większą liczbę niewielkich zbiorników. To drugie rozwiązanie umożliwia magazynowanie wielu rodzajów produktów oraz ich segregację ze względu na przeznaczenie, rodzaj czy jakość zboża. Lejowa konstrukcja daje też możliwość swobodnego opróżniania silosu bez konieczności dodatkowego przeprowadzenia mechanicznego wybierania zmagazynowanego wcześniej zboża.

Zdaniem eksperta

Na co zwrócić uwagę przy zakupie zbiornika?

Łukasz Chwastyk, główny konstruktor, dział Silosy, Polnet

Łukasz Chwastyk, główny konstruktor, dział Silosy, Polnet
Łukasz Chwastyk, główny konstruktor, dział Silosy, Polnet

Jedną z najistotniejszych cech przy zakupie zbiornika jest jego szczelność. Uszczelnienie poprzez stosowanie podkładek gumowych odchodzi w przeszłość z powodu szybkiego starzenia się gumy i jej wykruszania. W firmie Polnet stosujemy uszczelnienia szerokimi taśmami butylowymi bez użycia podkładek gumowych. W przypadku silosów lejowych optimum kąta leja to 45°, który pozwala na bezproblemowe opróżnienie zbiornika z materiałów suchych. Dla silosów z przeznaczeniem na bufor suszarniczy dla materiałów mokrych czy trudno usypliwych oferujemy silosy z lejem 50° i więcej w zależności od surowca. Stosowany przez Polnet ocynk 350 g/m2 jest absolutnie wystarczający dla krajowych warunków pogodowych a wszelkie wariacje typu magnelis-galfan są odpowiednikiem ocynku 350 g/m2. Oczywiście na prośbę klienta możemy wykonać zbiorniki również w wyższym ocynku, np. 450 czy też 600 g/m2. W przypadku wyboru modelu zbiornika nie należy sugerować się jedynie tabelą naszych standardów. Firma Polnet posiada maszyny zdolne wyprodukować silos o dowolnej średnicy ze stali i ocynku, co pozwala na optymalne wykorzystania działki inwestora lub rozbudowanie istniejącej bazy o zbiorniki dokładnie tej samej średnicy. Istotną sprawą jest również to, iż Polnet deklaruje przedstawienie dokumentacji z podpisem projektanta Polskiej Izby Budowlanej o zgodności projektu z Polskim Prawem Budowlanym oraz normami EUROCODU. Jest to istotny argument w przypadku procedur ubezpieczeniowych.

Chcesz kupić lub sprzedajesz silos do magazynowania zboża? Zapraszamy na Giełdę Rolną!