Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki PDO z tegorocznych zbiorów. Przypominamy, że Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe to systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we Wspólnotowych katalogach odmian, obejmującym swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne. Jest realizowane w formie badań prowadzonych w postaci różnych serii doświadczeń w poszczególnych województwach lub jednolitych w skali całego kraju, koordynowanych merytorycznie przez COBORU.

Należy zaznaczyć, że procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2019 wyniósł 87 proc. Odmiany pszenicy zwyczajnej z Krajowego rejestru niebadane w trzech ostatnich latach to: Torka (E), Griwa (A), Katoda (A), Koksa (A), Monsun (A), Nawra (A), Raweta (A), Zadra (B), Radocha (C). Wyniki odmian: Serenada, Arabella, KWS Torridon, Ostka Smolicka, Kamelia, SMH87, Witras, Kuiavia badanychw roku 2019 tylko w nielicznych doświadczeniach wybranych województw będą przedstawione wyłącznie w ujęciu rejonowym w wersji z wszystkich doświadczeń.

Wzorzec stanowiły w tym roku takie odmiany jak: Jarlanka, Tybalt, Harenda.

Czy tegoroczna susza znacznie obniżyła wysokość plonów jarej formy pszenicy? Okazuje się, że tak.

Plon wzorca pszenicy jarej dla przeciętnego poziomu agrotechniki a1 wyniósł 54,2 dt/ha i był znacznie niższy niż w roku 2018, kiedy wynosił on 65,9 dt,ha, a w roku 2017 – 74,4 dt/ha.

Najlepiej na poziomie a1 plonowały następujące odmiany:
- Alibi – 104 proc. wzorca,
- Goplana – 103 proc. wzorca,
- Merkawa – 103 proc. wzorca,
- Harenda – 103 proc. wzorca.

Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki) plon wzorca w tym roku wyniósł jedynie 61,5 dt/ha, dla porównania w roku 2018 – 73,2 dt/ha, a w 2017 – 82,8 dt/ha.

Najlepiej na tym poziomie agrotechniki plonowały takie odmiany jak:
- Merkawa – 104 proc. wzorca,
- Alibi – 103 proc. wzorca,
- Goplana – 102 proc. wzorca,
- Harenda – 102 proc. wzorca,
- Mandaryna – 101 proc. wzorca,
- MHR Jutrzenka – 101 proc. wzorca,
- WPB Skye – 101 proc. wzorca.