PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Średnio późne odmiany kiszonkowe w doświadczeniach PDO

Średnio późne odmiany kiszonkowe w doświadczeniach PDO
Ocenie poddawane są zarówno odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA); Fot. Katarzyna Szulc

Odmiana ma istotny wpływ na jakość kiszonki z kukurydzy. Z tego też względu w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego poddawane są one ocenie odnośnie plonu i zawartości suchej masy całych roślin i w kolbach kukurydzy.Ocenie poddawane są zarówno odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR), jak i figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. lista CCA). Zostały one włączone do doświadczeń PDO na podstawie pozytywnych wyników po co najmniej dwóch latach doświadczeń r ozpoznawczych.

WYNIKI BADAŃ ROZPOZNAWCZYCH

Opublikowane wyniki doświadczeń rozpoznawczych dotyczące plonowania i zawartości suchej masy (s.m.) obejmują 25 odmian, w tym 1 ze wspólnotowego katalogu CCA. Autorzy opracowania (COBORU) przedstawili wyniki poszczególnych odmian w różnej przestrzeni czasowej. Wyniki z 3 lat (2014-2016) dotyczą odmian: Farmgigant (CCA), MAS 28A i Codikart. Badaniami 2-letnimi objęte były: P0573, Siriani CS oraz Legion. Wszystkie wymienione odmiany i 15 nowych oceniane były w 2016 r.

Wzorzec plonu ogólnego s.m. (średnia ze wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej) wyniósł: w 2016 r. - 234,6 dt/ha, w 2015 r. - 186,3 dt/ha, a w 2014 r. - 224,8 dt/ha. Wzorzec plonu s.m. kolb wyniósł: w 2016 r. - 120,9 dt/ha, w 2015 r. - 99,2 dt/ha, a w 2014 r. - 116 dt/ha.

W 2016 r. 9 odmian osiągnęło plon ogólny s.m. powyżej wzorca, a 5 na jego poziomie. Nie oznacza to, że 9 tych samych odmian osiągnęło plon s.m. kolb powyżej wzorca. Wartość tę przekroczyło 7 odmian, w tym Farmgigant na poziomie 104 proc., która w 2016 r. plon ogólny s.m. miała poniżej wzorca (98 proc.). Tak samo odmiana Batisti CS, która uzyskała plon s.m. kolb 102 proc. wzorca, a plon ogólny s.m. na poziomie 99 proc. wzorca.

W 2016 r. w badaniach COBORU 4 odmiany: Walterinio KWS, Dublino, Rudolfinio KWS, RGT Karlaxx uzyskały plon s.m. ogólny i kolb powyżej wzorca. Równie dobre wyniki osiągnęły odmiany: Talentro, Agro Vitallo, których jeden z wyników przekracza wzorzec, a drugi jest na jego poziomie. Stabilną, utrzymującą 100 proc. wzorca plonu s.m. ogólnej i kolb, jest odmiana Codikart. Na uwagę zasługuje również polska odmiana SM Popis, która uzyskała plon ogólny s.m. powyżej wzorca (102 proc.) i plon s.m. kolb na poziomie 99 proc. wzorca. Podobnie odmiana MAS 28A, dla której wyniki wskazują odpowiednio 104 proc. i 98 proc., odmiana P9838 z oceną 100 proc. i 99 proc. oraz kukurydza Legion, gdzie plon ogólny s.m. i kolb oznaczono na 98 proc. Odmiana P0573, która uzyskała najlepszy wynik (105 proc.) względem wzorca dla plonu ogólnego s.m. znacznie słabiej wypadła przy ocenie plonu s.m. kolb, uzyskując 93 proc. wzorca. Uzyskała też słabą ocenę dla zawartości s.m. zarówno w plonie, jak i w kolbach - w obu przypadkach poniżej 90 proc. w 2015 i 2016 r.

SUCHA MASA POD OCENĄ

Ocena zawartości suchej masy jest istotna z punktu widzenia jakości. Przy uprawie kukurydzy na kiszonkę ważny jest nie tylko plon, lecz także jego jakość. Dlatego w badaniach COBORU zawartość s.m. w plonie ogólnym i w kolbach podlega ocenie. Także dla tych parametrów ustalony jest wzorzec, który stanowi średnią z wszystkich odmian badanych w grupie średnio późnej i dla zawartości s.m. w plonie ogólnym ustalony został na poziomie 38,8 dt/ha w 2016 r., 37,1 dt/ha w 2015 r. i 35,8 dt/ha w 2014 r. Wzorzec zawartości s.m. w kolbach w 2016 r. wyniósł 55,4 dt/ha, w 2015 r. 53,8 dt/ha, w 2014 r. 55,6 dt/ha.

W 2016 r. z badanych 25 odmian tylko 5 - Walterinio KWS, SM Popis, Dublino, Batisti CS, Celunar - charakteryzowało się zawartością s.m. w plonie ogólnym i kolbach powyżej wzorca. Także wynik s.m. w plonie ogólnym powyżej wzorca osiągnęła kukurydza Legion, którą cechowała równie dobra, bo rzędu 100 proc. wzorca, zawartość s.m. w kolbach. Najwyższy wynik dla zawartości s.m. w plonie ogólnym (103 proc.) uzyskały odmiany: Walterinio KWS i Dublino. U 4 odmian zawartość s.m. w plonie ogólnym była na poziomie wzorca.

Zawartością s.m. w kolbach powyżej wzorca w 2016 r. może poszczycić się 10 spośród badanych odmian. Najlepszy wynik 102 proc. osiągnęły: Walterinio KWS, Codikart, Batisti CS, MAS 26B. Odmiany Rudolfinio KWS, RGT Karlaxx oraz Talentro i Agro Vitallo także uzyskały wysoki plon ogólny s.m. i kolb.

Zawartość s.m. w plonie ogólnym wyniosła 97 proc. u Talentro, 98 proc. u RGT Karlaxx, 99 proc. u Rudolfinio KWS i 100 proc. u Agro Vitallo. W kolbach tych odmian s.m. stanowiła od 99 proc. (Talentro i Rudolfinio KWS) do 102 proc. wzorca (Walterinio KWS).

Spośród odmian ocenianych w cyklu 3-letnim i 2-letnim oraz biorąc pod uwagę zarówno plon s.m., jak i jej zawartość, praktycznie każda zasługuje na uznanie. Przyglądając się wynikom z sezonu 2015, który nie był łatwy dla kukurydzy, wszystkie badane w tym roku uzyskały plon ogólny s.m. powyżej wzorca. Najlepiej wypadła wówczas odmiana Farmgigant. Na podstawie wyników 3-letnich doświadczeń bardzo dobrze ocenić można odmianę Codikart, która tylko w 2015 r. uzyskała plon s.m. kolb na poziomie 99 proc. wzorca, a odnośnie pozostałych parametrów i lat osiągała wyniki przekraczające poziom wzorca.

DOŚWIADCZENIA POREJESTROWE

Wyniki plonowania w badaniach rozpoznawczych weryfikowane są w doświadczeniach porejestrowych. Sprawdzana jest wierność i stabilność plonowania. Autorzy publikacji przedstawili wyniki plonowania odmian wpisanych do KR. Dla odmian zarejestrowanych w 2016 r. zostały przedstawione wyniki pochodzące z doświadczeń rejestrowych z lat 2013-2015. Informacja obejmuje także rezultaty odmian niewpisanych do KR, które pochodzą z katalogu CCA i zostały włączone do badań PDO na podstawie wyników doświadczeń rozpoznawczych.

Opublikowane wyniki obejmują 21 odmian, w tym 17 z KR. 8 odmian: Talentro, Walterinio KWS, SM Popis, Dublino, Legion, SM Ameca, Farmgigant (CCA), ES Carmen, ocenianych w badaniach rozpoznawczych, znalazło się także w doświadczeniach porejestrowych. Tylko wymienione odmiany oceniane były w ostatnim 2016 r. W przypadku odmian Talentro, Walterinio KWS, SM Popis, Dublino, Legion, SM Ameca badania obejmowały okres 3 lat (2014-2016). Także 3-letnia przestrzeń czasowa (2013-2015) dotyczy odmian Podlasiak, Indexx (CCA), Koneser i Legion (2013, 2014, 2016). Pozostałe sprawdzono w okresie 2-letnim lub tylko w 1 roku.

Wzorzec do oceny w latach 2014-2016 stanowiła średnia z wszystkich odmian badanych, a w 2013 r. średnia z odmian średnio późnych wpisanych do KR. W odniesieniu do plonu ogólnego s.m. wzorzec wynosił: w 2016 r. - 223,3 dt/ha, w 2015 r. - 179,5 dt/ ha, w 2014 r. - 214,4 dt/ha, a w 2013 r. - 209,6 dt/ha.

W 2016 r. 4 z 8 badanych odmian plonowały powyżej wzorca. W 2015 r. badano 10 odmian, z których 5 plonowało powyżej wzorca, a 2 na jego poziomie. W 2014 r. z 12 sprawdzanych odmian, 9 plonowało powyżej wzorca. W 2013 r. poddano analizie również 12 odmian, spośród których 6 plonowało powyżej wzorca, a 2 osiągnęły 100 proc. jego wielkości.

W 2016 r. najwyżej plonującą odmianą była Walterinio KWS (105 proc.), która w niekorzystnym dla kukurydzy sezonie 2015 wydała 104 proc. plonu wzorca. Bezpośrednio za nią uplasowały się Dublino i Talentro - obie uzyskały po 103 proc. wzorca. Niewiele mniej, bo 102 proc. wzorca, osiągnęła odmiana SM Popis.

Rok 2015 to także dominacja odmiany Walterinio KWS - 104 proc. Taki sam wysoki rezultat uzyskała w tym niekorzystnym sezonie odmiana Dublino. Zaraz za nimi uplasowały się: Talentro, SM Popis i Podlasiak - po 103 proc. wzorca. W 2014 r. także Walterinio KWS wypadła najlepiej (109 proc. wzorca), druga w kolejności była SM Popis (108 proc.), trzecie miejsce zajęła Dublino (106 proc.).

Tak jak w przypadku badań rozpoznawczych, ocenie poddano plon s.m. kolb. Wzorzec w 2016 r. wyniósł 119 dt/ha, w 2015 r. - 93 dt/ha, w 2014 r. - 110,9 dt/ha, a w 2013 r. - 105,3 dt/ha.

W 2016 r. 3 odmiany uzyskały plon s.m. kolb powyżej wzorca, a 2 na jego poziomie. Rok wcześniej 5 odmian plonowało powyżej wzorca, 1 osiągnęła jego wielkość. W 2014 r. z 12 badanych odmian tylko 3 uzyskały plon s.m. kolb powyżej wzorca i 1 na jego poziomie. W 2013 r. 2 odmiany osiągnęły wynik poniżej wzorca, 1 w wysokości 100 proc., a reszta przekroczyła go.

Analizując plon s.m. kolb, prym w 2016 r. wiodła Walterinio KWS (108 proc. wzorca), kontynuując swoją dominację z lat 2014-2016. Kolejne miejsce zajęła pochodząca z listy CCA odmiana Farmgigant (104 proc.). Dublino uplasowała się na trzecim miejscu (103 proc. wzorca), potwierdzając swoje bardzo dobre wyniki z wcześniejszych badań (2014-2016).

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY W ROŚLINACH I KOLBACH

Wzorzec zawartości s.m. w plonie ogólnym wynosił w 2016 r. 36 dt/ha, w 2015 r. - 37,7 dt/ha, w 2014 r. - 34,4 dt/ha, a w 2013 r. - 33,8 dt/ha.

W 2016 r. 4 odmiany wykazały wyższą zawartość s.m. w plonie ogólnym od wzorca, a 1 na jego poziomie. W roku 2015 z 10 badanych odmian 3 charakteryzowały się wyższą zawartością s.m. w stosunku do wzorca, a 2 uzyskały 100 proc. wzorca. W 2014 r. 5 odmian cechowało się wyższą zawartością s.m. w plonie ogólnym względem wzorca, a 2 osiągnęły jego poziom. W 2013 r. tylko 2 odmiany miały wynik poniżej poziomu wzorca, 1 zrównała się z nim, a reszta go przekroczyła.

W 2016 r. najwyższą zawartością s.m. w plonie ogólnym cechowała się odmiana Dublino (103 proc.). Walterinio KWS, SM Popis i Farmgigant uzyskały 102 proc. wzorca. Niewiele mniej - 102 proc. wzorca - osiągnęła odmiana Dublino, a 101 proc. Indexx. W 2014 r. najwyższą zawartość s.m. w plonie ogólnym uzyskały: Walterinio KWS, Dublino i Indexx - 103 proc. wzorca. W tym samym roku badań powyżej wzorca wynik na poziomie 101 proc. wzorca uzyskały Koneser i ES Firebal.

Przy ocenie zawartości s.m. w kolbach wzorzec w 2016 r. wynosił 54,3 dt/ha, w 2015r. - 54,5 dt/ha, w 2014 r. - 54,3 dt/ha, a w 2013 r. - 52,9 dt/ha. W 2016 r. 4 z 8 badanych odmian odznaczało się zawartością s.m. w kolbach powyżej wzorca. Rok wcześniej 6 z 10. W 2014 r. 6 odmian uzyskało wynik powyżej wzorca i 2 na jego poziomie. W 2013 r. z 12 ocenianych odmian 8 plonowało powyżej wzorca, a 1 na jego poziomie.

W 2016 r. najwyższą zawartość s.m. kolb oznaczono u odmian Dublino (103 proc. wzorca), SM Ameca - 102 proc., Walterinio KWS i SM Popis - 101 proc.

W 2015 r., tak jak i w przypadku zawartości s. m. w plonie ogólnym, najwyższą zawartością s.m. w kolbach odznaczała się odmiana Bogoria (104 proc. wzorca), a następnie Dublino (103 proc.), Walterinio KWS, Talentro, SM Popis (102 proc. wzorca).

W 2014 r. najwyższy wynik uzyskały: Dublino (104 proc. wzorca), SM Popis i Koneser (102 proc. wzorca) oraz Talentro, Indexx, Deresz (101 proc. wzorca).

Oceniając rezultaty plonowania na przestrzeni 3 lat, z pewnością na uwagę zasługują odmiany: Walterinio KWS, Dublino, Talentro, Indexx, które zarówno pod względem plonu ogólnego s.m., jak i kolb, uzyskiwały wyniki powyżej lub na poziomie wzorca.

Godnymi uwagi są też odmiany SM Popis i Koneser. Mimo że plon s.m. kolb uzyskiwały poniżej wzorca, to zawartość s.m w kolbach w 3 badanych latach przekraczała wielkość wzorca. Dość dobre i stabilne w latach wyniki uzyskała SM Ameca. Podobnie dobre słowo należy się odmianie Podlasiak.

 

Artykuł ukazał się w marcowym numerze miesięcznika "Farmer"Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

  • Prezes 2017-05-22 11:40:46
    Jak najdalej od tej agencji z leszna ktora kaze sobie placic haracz za wysiew wlasnych nasion.na szczescie juz niedlugo bedzie to uregulowane prawnie i nie beda mogli tego robic
  • koro091 2017-05-21 21:00:30
    Tego czy jakościowodane nasiona sprzedawane są legalnie pilnuje https://agencjanasienna.pl/ , dlatego warto się z nimi skontaktować w takiej sprawie. Prowadzą szereg akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony prawnej odmian roślin.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.