Według wspomnianego raportu w 4 z 10 przebadanych losowo wybranych kaszach gryczanych wykryto przekroczenia norm najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości glifosatu. Warto wiedzieć co to oznacza w praktyce. Po pierwsze, każde przekroczenie pozostałości pestycydów w żywności oznacza, że środek ochrony roślin został zastosowany w sposób nieprawidłowy, lub zastosowano nieodpowiednią dawkę lub nie zastosowano się do okresu karencji (okres jaki musi upłynąć od oprysku do zbioru). Po drugie, przekroczenie NDP nie jest jednoznaczne z niebezpieczeństwem dla zdrowia konsumentów.

Nie wiemy jaki był cel autorów, jednak w przypadku krajowej kontroli żywności każdy przypadek przekroczeń poddaje się ocenie ryzyka i weryfikuje zagrożenie dla zdrowia konsumentów. W Polsce za cały proces odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, która kontroluje dostępne na rynku produkty spożywcze i publikuje ostrzeżenia dotyczące żywności. Ocenę ryzyka w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASSF) prowadzą eksperci z Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH. Jeśli analiza wykazuje ryzyko dla konsumentów, produkty są wycofywane z rynku.

Ustalając najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów w poszczególnych produktach spożywczych, określane jako NDP, pod uwagę brane są przede wszystkim: toksyczność substancji, realne poziomy pozostałości wykrywane w plonach przy prawidłowo wykonywanych opryskach oraz zwyczaje żywieniowe konsumentów. Uwzględnia się „scenariusz najgorszego przypadku”, czyli bardzo wysokie, ale realistyczne spożycie danego produktu. W praktyce NDP są co najmniej sto razy mniejsze niż dawka bezpieczna dla człowieka. W uproszczeniu są to normy handlowe, których przekroczenie sprawia, że produkt jest nielegalny.

Uważamy, że ważna jest edukacja konsumentów szczególnie w temacie tego jak produkuje i kontroluje się żywność. Jednak ze względu na wysoką wrażliwość społeczną każdej publikacji w tym temacie wymagane jest by metodologia, jakość oraz szeroko publikowane wnioski cechowała rzetelność. Odnosimy wrażenie, że zabrakło jej w analizowanej publikacji, a główny akcent położony został na wywołanie strachu wśród konsumentów i podważenie zaufania do całego systemu kontroli żywności.

Zastosowana metodologia budzi szereg wątpliwości. Poza tym nie przeanalizowano wyników pod kątem zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Najgorszy wymieniony w raporcie wynik, czyli siedmiokrotne przekroczenie NDP glifosatu w kaszy oznacza, że aby przekroczyć dawkę bezpieczną dla człowieka, musielibyśmy zjeść każdego dnia do końca życia ponad 47 kg tej kaszy gryczanej. Nieuzasadnione jest również stawianie tezy, według której 40 proc. kasz dostępnych na rynku jest skażonych w momencie, gdy analizie poddano 10 przypadkowo wybranych produktów. Tego rodzaju rankingi to nic innego jak tworzenie czarnych i białych list produktów żywnościowych, które nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia.

Autorzy idą o krok dalej, podważają też system rejestracji środków ochrony roślin, strasząc rzekomym zagrożeniem ze strony glifosatu. Niezależnie od niepokoi społecznych czy dyskusji politycznych naukowcy są zgodni co do bezpieczeństwa glifosatu co potwierdza ponad 3300 różnego rodzaju badań, przeprowadzonych na całym świecie. Należy podkreślić, że każdy środek ochrony roślin dopuszczony do stosowania w Unii Europejskiej został bardzo szczegółowo przebadany i zanim trafił do rąk rolnika udowodniono jego bezpieczeństwo dla użytkownika, środowiska i żywności. Co więcej, nadzór obejmuje nie tylko rejestrację i obrót środkami ochrony roślin oraz bezpieczeństwo żywności dostępnej na rynku, ale też właściwe (zgodnie z etykietą, zgodnie z prawem, z dobrą praktyką rolniczą) stosowanie środków przez rolników. Wszelkie nieprawidłowości w tym aspekcie powinny być eliminowane.

Źródło: PSOR