Zjawisko to jest bardzo kłopotliwe dla chłopów, bowiem żerujące ptactwo niejednokrotnie powoduje całkowite zniszczenie upraw, co naraża plantatorów na konieczność ponownego siewu i związku z tym poniesienie dodatkowych kosztów.
Rolnicy czują się bezsilni - obowiązujące obecnie przepisy prawne zakazują wszelkich działań zmierzających do ochrony plantacji, łącznie z płoszeniem ptaków, na które trzeba mieć zezwolenie służb ochrony przyrody. Natomiast z roku na rok szkody wyrządzane przez ptaki są coraz większe.

Dlatego też rolnicy z tych terenów chcieliby, aby Rada Ministrów skorzystała z upoważnienia zawartego w art.126 ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn zm.) i określiła w rozporządzeniu, iż żurawie i łabędzie należą do gatunków wyrządzających szkody w uprawach rolnych, za które odpowiada Skarb Państwa.

Pomysł ten zyskał przychylność samorządu rolniczego. Zdaniem Władysława Piaseckiego, prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej wniosek o podjęcie takiej inicjatywy prawodawczej jest konieczny i w pełni uzasadniony, bowiem za szkody wyrządzane przez inne zwierzęta objęte ochroną, jak żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie czy bobry, ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa, a za skutki szkód wyrządzanych przez ptaki nie.

Źródło: farmer.pl