Jakie są priorytety w polskiej hodowli pszenicy ozimej, o to zapytaliśmy dr. Przemysława Matysika, zastępcę dyrektora pionu HR Strzelce odpowiedzialnego w spółce za hodowlę pszenicy ozimej. Na postawione przez nas pytanie bez namysłu odpowiedział: najważniejszy jest plon, pozostałe cechy pozwalają tylko ten plon osiągnąć lub utrzymać.

Plenność jest priorytetową cechą wszystkich hodowli zajmujących się pszenicą ozimą. Silna konkurencja powoduje, że zadanie uzyskania coraz plenniejszych odmian jest trudne, a efekt często krótkotrwały. Jednocześnie intensywna selekcja w kierunku wysokości plonu sprawia, że w toku hodowli "giną" inne cenne cechy. Od pierwszej krzyżówki do momentu, kiedy ród zostanie zarejestrowany jako odmiana i trafi w ręce rolników, mija 9 do 12 lat.

PRZEDE WSZYSTKIM PLENNOŚĆ

Wydawałoby się, że hodowla w kierunku zwiększenia plenności jest prosta. Wystarczy skrzyżować ze sobą dwie najplenniejsze odmiany, a potomstwo będzie równie bądź bardziej plenne od rodziców. Nic bardziej mylnego. Małżeństwo dwóch profesorów nie daje gwarancji, że ich dziecko będzie w przyszłości równie wybitnym profesorem - tłumaczył żartobliwie dr Matysik.

JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA ZIARNA

Odmienne preferencje odbiorców ziarna pszenicy wymuszają na hodowli uwzględnienie ich wymagań jakościowych. Z ogólnej ilości ziarna pszenicy zużywanego w kraju, ok. 47 proc. przeznacza się na spożycie, 40 proc. na paszę, 3 proc. na cele przemysłowe, a 10 proc. na materiał siewny. Wywołuje to zróżnicowane zainteresowanie rolników odmianami należącymi do poszczególnych grup jakościowych. Najbardziej pożądane są zaliczane do grup A i E, a najmniejsze zainteresowanie budzą te z grupy C. Nic w tym dziwnego, zważywszy że zdyskwalifikowaną jakościowo pszenicę zawsze można sprzedać na paszę. Ziarno na cele konsumpcyjne powinno odpowiadać zarówno wymaganiom ogólnotowarowym, jak i specyficznym kryteriom technologicznym. Cztery podstawowe parametry to:

gęstość ziarna: wysoka (pow. 76 kg/hl) wskazuje na dobre wypełnienie i wyrównanie ziarna i rokuje duży wydatek mąki;

zawartość białka: jest podstawową cechą ziarna decydującą o jego wartości użytkowej i głównym wyróżnikiem technologicznym. Dla pszenicy jakościowej pożądana jest jak największa zawartość białka - min. 13,5 proc., a w praktyce najlepsze ceny można uzyskać za pszenicę o zawartości białka pow. 14 proc.;

wskaźnik sedymentacji Zeleny’ego: wykazuje ścisły związek z wartością wypiekową ziarna (nie mniej niż 25 mm);

zawartość i jakość glutenu: jest miernikiem wartości wypiekowej. Mąka pszenna dobrej jakości charakteryzuje się glutenem, który jest proporcjonalnie elastyczny i rozpływalny.

Źródeł pożądanych cech jakościowych poszukuje się głównie w obrębie odmian obecnie uprawianych, starych przechowywanych w bankach genów, jak i u form dzikich.

ISTOTNA MROZOODPORNOŚĆ

W toku hodowli HR Strzelce weryfikuje mrozoodporność na kilka sposobów... 

Artykuł pochodzi z nr 11.2014 Farmera. Zobacz więcej materiałów z aktualnego numeru ---> aktualny numer --->prenumerata