Jak przewidywało FNPSMS w październiku ubiegłego roku na koniec czerwca 2012r. nastąpił znaczny spadek zapasów materiału siewnego kukurydzy w Unii Europejskiej. Ta prognoza nie tylko się sprawdziła, ale uległa pogorszeniu, ponieważ stosunek „zapasy/zapotrzebowanie" wyniósł 32 proc., czyli poziom zdecydowanie zbyt niski.

- Przyczyny tego stanu rzeczy są dwie: korzystna sytuacja ekonomiczna w sektorze kukurydzy i wzrost powierzchni uprawy, spowodowany między innymi, stratami w uprawach ozimych, przełożyły się, szczególnie w Europie Centralnej i Wschodniej, na zwiększony popyt na materiał siewny kukurydzy wysokiej jakości - wylicza Anna Kołakowska.

Z powodu redukcji zapasów znacznie wzrosła w roku 2012, powierzchnia uprawy kukurydzy nasiennej w Unii Europejskiej (łącznie 158 500 ha, w tym 68 500 ha we Francji, 34 000 ha na Węgrzech i 26 000 ha w Rumunii) i na Ukrainie (28 000 ha). Obecnie nie jest jeszcze możliwe dokładne podsumowanie produkcji nasiennej w bieżącym roku Federacja jednak stwierdza, że wysokie temperatury i susza w Europie Centralnej i Wschodniej, a także na Bałkanach spowodowały znaczne obniżenie plonów. Jednocześnie w Stanach Zjednoczonych, które zaopatrują niektóre rynki krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, podobnie jak w Europie, z powodu suszy, produkcja nasion kukurydzy będzie znacznie niższa od zakładanej.