Według wstępnego szacunku z dnia 24 lipca 2007 r. zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,2 - 26,5 mln t, tj. o 23,2% - 29,7% więcej od bardzo niskich zbiorów ubiegłorocznych i o 1,6% - 7,0% więcej od średniej z lat 2001-2005.
Wstępnie szacuje się, że powierzchnia zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wynosi ponad 8,1 mln ha1, tj. o 1,5% więcej niż przed rokiem, z tego:
- pszenicy ponad 2,3 mln ha (o ok. 6,9% więcej niż w 2006 r.),
- żyta ok. 1,5 mln ha (o ok. 10,7% więcej),
- jęczmienia blisko 1,2 mln ha (o ok. 3,9% mniej),
- owsa blisko 0,6 mln ha (o 3,0% więcej niż w 2006 r.),
- pszenżyta blisko 1,1 mln ha (tj. o 8,3% mniej od zasiewów ubiegłorocznych),
- mieszanek zbożowych ok. 1,5 mln ha (tj. 2,6% mniej).

Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim zwiększenie w porównaniu do roku poprzedniego powierzchni zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi (o ok. 1,5%), wyraźny wzrost powierzchni uprawy pszenicy ozimej i jarej jako reakcja na zahamowanie dotychczasowych tendencji rokrocznego wzrostu areału uprawy kukurydzy, wzrost cen zwłaszcza zbóż jarych w okresie I kwartału 2007 r., długa i ciepła jesień pomimo przejściowego braku należytego uwilgotnienia gleby pozwoliła na dobre wyrośnięcie roślin przed wejściem upraw w stan zimowego spoczynku; na ogół korzystne warunki zimowania zbóż ozimych – niewielkie straty zimowe (zaorano zaledwie 0,3% powierzchni zasianej zbóż ozimych); dobry stan zasiewów ozimych wiosną 2007 r.; wczesna wiosna umożliwiająca przeprowadzenie siewów nawet o 2 tygodnie wcześniej niż w latach przeciętnych, co pozwoliło na korzystne dla zasiewów wydłużenie wegetacji.

Niekorzystnie natomiast wpłynęły przejściowe niedobory wilgoci w glebie na przełomie kwietnia i maja; mrozy na początku maja, które spowodowały niewielkie szkody w uprawach rolnych; deszczowa, chłodna i wietrzna pogoda trwająca od połowy maja do końca pierwszej dekady czerwca spowodowała gwałtowne wystąpienie na plantacjach chorób grzybowych i szkodników. Nawracające deszcze często nie dawały możliwości zastosowania racjonalnej ochrony roślin.

Z szacunku wstępnego upraw rolnych wynika, że nie obserwuje się znacznego wzrostu powierzchni uprawy zbóż w Polsce. Wzrost plonowania w porównaniu do niekorzystnych wyników uzyskanych w poprzednim roku jest wynikiem przede wszystkim dobrego układu warunków agrometeorologicznych zarówno na jesieni 2006 r., jaki i w okresie wegetacji 2007 r., a także zwiększenia zużycia plonotwórczych środków produkcji. Wzrost produkcji zbóż w bieżącym roku jest wynikiem wyższych plonów, a także systematycznej poprawy struktury gatunkowej. W bieżącym roku obserwuje się wzrost powierzchni uprawy pszenicy ozimej i jarej, przy spadku zasiewów pszenżyta i mieszanek zbożowych, których powierzchnia wzrastała w latach poprzednich.

wg GUS z dnia 24 lipca 2007 roku

4. Aktualnośći ze Świata (na podstawie komunikatów FAMMU/FAPA)

UE: BRAK ZAPASÓW I POPYT EKSPORTOWY WINDUJĄ CENY ZBÓŻ
Decyzje, jakie podczas przetargu w dniu 26 lipca zmuszony był podjąć Komitet Zarządzający ds. Rynku Zbóż potwierdzają dominujący od kilku tygodni na światowym rynku trend do obrony przed w większym stopniu spekulacyjnymi, niż rzeczywistymi niedoborami zboża. Dotyczą one bowiem przede wszystkim wybranych regionów - w Europie jej południowo-wschodnie krańce - oraz przyszłego wzrostu popytu (biopaliwa). Komitet dopuścił do sprzedaży z zapasów na rynek UE aż 331 892 tony kukurydzy z Węgier po cenie minimalnej 175 euro/tonę (146,08 euro przed tygodniem). Udzielono również zgody na sprzedaż 4 811 ton francuskiego jęczmienia po 178,51 euro/tonę (163,26 euro przed tygodniem). Zatwierdzono także dodatkowa kwotę sprzedaży z zapsów węgierskiej kukurydzy w wysokości 1,199 mln ton. Od 1 lipca Węgrzy skierowali na rynek z zapasów już blisko 660 tys. ton tego zboża.

UE - RAPORT KE NT. WPŁYWU CELÓW ENERGETYCZNYCH ZUŻYCIA BIOPALIW
Komisja (DG AGRI) opublikowała 24 lipca raport nt. wpływu na rynki (rolne i biopaliw), jaki będzie miało obowiązkowe zużycia 10% biopaliw do 2020 roku. Przewiduje się do wzrost produkcji biodiesla i bioetanolu o 34,6 mln ton do 2020 roku, co oznacza różnicę 10,8 mln ton, gdyby nie było obligatoryjnego celu użycia biopaliw. Dzięki obowiązkowemu celowi wzrośnie produkcja i zużycie biopaliw. Prawdopodobnie w obecnych warunkach do 2013 roku Unia osiągnie tylko 5,5% zużycia biopaliw. Przemysł ich produkcji już dość dobrze się rozwinął i będzie kontynuować rozwój w najbliższych latach. Użycie biopaliw "pierwszej generacji" tj. produkowanych ze zbóż, kukurydzy czy rzepaku prawdopodobnie będzie jeszcze intensywniejsze w latach 2011-2014. Od 2014 roku przewiduje się rozwój produkcji paliw drugiej generacji (np. z celulozy pozyskiwanej z drewna czy innych półproduktów).
Coraz istotniejszym aspektem produkcji biopaliw będzie konkurencja pomiędzy przeznaczaniem gruntów rolnych na produkcję żywności, a na biopaliwo ponieważ nowe cele poprowadzą do wzrostu użycia gruntów pod produkty rolne przeznaczone na biopaliwa o 5-7 mln ha, co odpowiada około 59 mln ton zbiorów. Wielkość tą Komisja uważa za relatywnie skromny poziom. Przyrost około 38 mln ton zostanie osiągnięty przez wzrost produkcji pszenicy miękkiej, kukurydzy i jęczmienia poprzez wzrost plonów, który przewiduje się na 1-2% rocznie, tak aby wpływ na podaż żywności, pasz był minimalizowany. Ten niewielki wzrost produktywności byłby możliwy bez powrotu do zgubnego w skutkach intensywnego stosowania nawozów i pestycydów obserwowanego w latach 80-tych.
Zmniejszenie konkurencji pomiędzy zbożem przeznaczonym na żywność i pasze a przemysłem biopaliw może być jeszcze bardziej zredukowane jeśli Unia zrezygnuje z 10% odłogowania. Ostateczna decyzja w kwestii zerowego stopnia obligatoryjnego odłogowania dla upraw plonujących w 2008 r. zostanie podjęta przez Komisję do końca sierpnia br. (Nadal będzie możliwe dobrowolne odłogowanie). Rezygnacja z odłogowania spowoduje możliwość wzrostu produkcji zbóż o 14 mln ton. Dodatkowo rozwój produkcji paliw drugiej generacji może zmniejszyć zależność Unii od importu biopaliw i produktów rolnych na nie przeznaczonych. Jeśli 30% biopaliw w Unii będzie pochodzić z technologii drugiej generacji, wówczas potrzeby importowe wyniosą tylko 10% całkowitego zużycia produktów rolnych dla rynku biopaliw, a nie 50% gdyby opierać się tylko na paliwach pierwszej generacji. Stopniowa rezygnacja z interwencji na rynku kukurydzy będzie prowadzić do bardziej ekonomicznej produkcji kukurydzy na Węgrzech, Rumunii i Bułgarii.

KE: TEGOROCZNE ZBIORY W UE O 1,6% PONIŻEJ ŚREDNIEJ
Według prognoz Komisji Europejskiej (JRC), tegoroczne zbiory zbóż we wszystkich 27 krajach UE wyniosą 276 mln ton, tj. o 1,6% poniżej średniej z ostatnich pięciu lat. Jest to jednak nadal poziom produkcji o 10 mln ton wyższy niż w ubiegłym sezonie. Największe straty odnotują niektóre nowe kraje członkowskie, przede wszystkim Węgry, Bułgaria i Rumunia. Przyczyną gorszych zbiorów są niekorzystne warunki pogodowe - upały i susze. Jak ocenia JRC, zbiory pszenicy w Rumunii będą o ok. 20% mniejsze od średniej z ostatnich pięciu lat, w Bułgarii ucierpią zwłaszcza zbiory kukurydzy, prognozowane na o ponad 40% poniżej średniej oraz jęczmienia - spadek o 14,6%. Gorsze wyniki produkcji zbożowej odnotują Węgry - zwłaszcza w przypadku kukurydzy. Spadek produkcji pszenicy przewidywany jest w Republice Czech - o 7,1% oraz na Słowacji - o 8,9%.

POLSKA: GUS OCENIA TEGOROCZNE ZBIORY ZBÓŻ NA 25,2 - 26,5 MLN TON
Według wstępnego szacunku głównego urzędu statystycznego, z dnia 24 lipca br., tegoroczna produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w Polsce została oszacowana na pomiędzy 25,2 mln ton do 26,5 mln ton, tj. o 23,2% - 29,7% więcej w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów i o 1,6% - 1,7% powyżej średniej o lat 2001-2005. Sumarycznie tegoroczne zbiory pszenicy (ozimej i jarej) ocenione zostały w przedziale od 8,7 mln ton do 9,2 mln ton.
Zbiory zbóż ozimych oszacowano na od 14,98 mln ton do 15,77 mln ton w tym pszenicy na od 7,30 mln ton do 7,68 mln ton, tj. o 19% - 26% więcej w stosunku do poprzedniego roku; żyta - na 3,65 mln ton - 3,84 mln ton (o od 39% do 47% powyżej ubiegłorocznej produkcji), a pszenżyta - na 3,23 mln ton - 3,40 mln ton (wzrost o 10 do 15%). Zbiory zbóż jarych oszacowano na od 10,2 mln ton do 10,8 mln ton, w tym pszenicy na 1,40 - 1,48 mln ton (wzrost o 49% - 56%), jęczmienia - na 3,1 - 3,3 mln ton (tj. o 18% -24% więcej niż sezon wcześniej), owsa - na 1,4 mln ton - 1,45 mln ton (tj. o 34% - 41% powyżej zeszłorocznej produkcji), mieszanek zbożowych - na 3,96 mln ton - 4,17 mln ton (wzrost o 24% - 30% w stosunku do poprzedniego roku). Generalnie więc tegoroczne zbiory należy określić jako dobre, chociaż nadal wiele będzie zależało od przebiegu warunków pogodowych w okresie żniw.

NIEMCY: MAŁO OPTYMISTYCZNE PROGNOZY ZBIORÓW
Obawy o jakość i wysokość tegorocznych zbiorów w Niemczech niestety nie były bezpodstawne. W ubiegłym tygodniu ruszyły zbiory pszenicy. Żniwa zostały jednak zakłócone ulewnym i nieprzerwanym deszczem. Niemieckie stowarzyszenie rolników (DBV) w połowie bieżącego tygodnia oceniło tegoroczne zbiory pszenicy na o 10-15% niższe od 22,3 mln ton zebranych w poprzednim sezonie. Nie jest to jednak oficjalna prognoza. Wcześniej analitycy prognozowali zbiory na 20,7 - 21 mln ton.
Wiele do życzenia pozostawia także jakość zebranego ziarna. Sytuację mogłaby jeszcze uratować poprawa pogody. Jak na razie jednak synoptycy zapowiadają deszcze i zachmurzenie co najmniej do najbliższej niedzieli.

BUŁGARIA: ZBIORY PSZENICY NAJNIŻSZE OD 5 SEZONÓW
Dotkliwe susze przyczyniły się do znacznych strat w uprawach zbożowych w Bułgarii. Tegoroczna produkcja pszenicy oceniana jest na zaledwie 2,1 mln ton wobec 3,2 mln ton zebranych w poprzednim sezonie. Spadek zbiorów dotyczyć będzie także jęczmienia - do 376 tys. ton w porównaniu z 550 tys. ton sezon wcześniej.
Jeszcze większe straty spodziewane są w przypadku kukurydzy. Średnie plony tego gatunku oceniane są na zaledwie 1,5 tony z ha wobec przeciętnego plonu w wysoko¶ci ok. 4,5 ton z ha. Ucierpią także uprawy słonecznika - spadek produkcji szacowany jest na ok. 40%. Plonowanie słonecznika oceniane jest na poniżej 1 tony z ha wobec średnio 1,7 - 1,8 ton z ha.

CZECHY: ZBIORY O 6% POWYŻEJ UBIEGŁOROCZNYCH
Jak podał czeski urząd statystyczny (CSU), w bieżącym sezonie produkcja zbożowa w Czechach wyniesie 6,102 mln ton, tj. o 5,8% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Pomimo zwyżki zbiorów zbóż, najprawdopodobniej ceny nie pójdą znacząco w dół. Stanie się tak ze względu na rosnący popyt na ziarno ze strony przemysłu paliw ekologicznych. Na dobre zbiory ziarna złożyła się zarówno większa powierzchnia upraw - o ok. 1,8% w stosunku do poprzedniego roku, jak i lepsze plony - oceniane na 4,19 ton z ha wobec 4,08 ton z ha sezon wcześniej. Zbiory pszenicy ozimej prognozowane są na 3,602 mln ton, co oznacza wzrost o 9,2% w stosunku do poprzedniego sezonu. Zbiory pszenicy miękkiej ogółem oceniane są na 3,84 mln ton, tj. o 9,5% więcej niż sezon wcześniej. Produkcja jęczmienia zmniejszy się natomiast o 7,5% do 1,75 mln ton. Podwoi się produkcja żyta - do 152 tys. ton i pszenżyta - do 200 tys. ton.
Zbiory rzepaku ocenione zostały na 983 tys. ton, o 11,7% więcej w porównaniu z poprzednim sezonem. Areał tegorocznych upraw jest aż o 15,5% większy niż sezon wcześniej, a plony nieco niższe niż rok wcześniej (2,91 ton/ha).

USA: ZNAKOMITE WYNIKI EKSPORTU PSZENICY POMIMO ASTRONOMICZNYCH CEN
Amerykańscy eksporterzy zacierają ręce. Jak oceniają analitycy, przez dwa lub nawet trzy najbliższe miesiące na światowym rynku dominującą pozycję w eksporcie pszenicy utrzymywać będą Stany Zjednoczone. Potem konkurencja może się zaostrzyć wraz z dostawami ziarna z Kanady, Australii i Unii Europejskiej. Dzieje się tak pomimo astronomicznie wysokich cen, które osiąga pszenica na rynku światowym. Notowania tego gatunku na chicagowskiej giełdzie (CBOT) są najwyższe od ok. 11 lat. Niemniej jednak, wyjątkowo niski poziom światowych zapasów zbóż - najniższy od 28 lat - oraz duża doza niepokoju o wysokość i jakość tegorocznych zbiorów od pozostałych dostawców sprawiają, że amerykański handel pszenicą ma się znakomicie. Ocenia się, że obecnie odnotowywany poziom sprzedaży jest najwyższy od co najmniej 2003 r. W ostatnim tygodniu USA tylko w jednym dniu sprzedały 240 tys. ton pszenicy do Egiptu. Odbiorcą był GASC (General Autorithy for Supply Commodities). W poprzednim tygodniu sprzedano ponad 1 mln ton, w dużej części również do Egiptu.
Najprawdopodobniej także unijni eksporterzy będą (po zakończeniu zbiorów) korzystnie sprzedawać ziarno. Unia Europejska w bieżącym sezonie ma obniżony potencjał eksportowy stąd niewątpliwa dominacja Stanów Zjednoczonych nie jest dla niej aż tak bolesna.
Handlowcy z uwagą śledzą przebieg warunków pogodowych na kontynencie australijskim. Jakiekolwiek zawirowania na półkuli południowej mogą oznaczać bowiem dalsze zwyżki cen pszenicy na rynku światowym. Jak na razie jednak prognozy w Australii wskazują na dobre zbiory.

UKRAINA: ZBIORY PSZENICY OK. 12 MLN TON
Jak podał ukraiński minister rolnictwa, tegoroczne zbiory zbóż i strączkowych na Ukrainie wyniosą 27 mln ton, w tym 11,7 - 12,6 mln ton stanowić będzie pszenica. W dół idą także prognozy niezależnych analityków. AKP-Inform obniżyła wcześniejsze oceny produkcji - o 8% do 27,957 mln ton, w tym 12,29 mln ton pszenicy (12,714 mln ton w poprzedniej prognozie) oraz 6,737 mln ton jęczmienia (8,418 mln ton sezon wcześniej). W ubiegłym sezonie zbiory zbóż na Ukrainie wyniosły 34,25 mln ton, w tym 13,95 mln ton przypadało na pszenicę, a 11,34 mln ton na jęczmień. Z początkiem sezonu (tj. od lipca br.) Ukraina wprowadziła restrykcje w eksporcie zbóż.

5. Prasa o zbożach

Zboża – lepsze plony, większe zbiory

Agrobiznes, TVP1
27 lipca 2007

Według szacunków GUS w tym roku zbierzemy od 25 milionów nawet do 26 i pół miliona ton ziarna. Czyli około 1 więcej niż przed rokiem. W statystyce wygląda to bardzo optymistycznie, ale zdaniem młynarzy ziarna wcale nie będzie dużo. Zbiory owszem wzrosną, ale w porównaniu z bardzo kiepskim ubiegłym rokiem to i tak mało, szczególnie, że zapasów już nie ma. Tymczasem zapotrzebowanie na ziarno rośnie. Na zachodzie Europy zbiory nie udały się, dlatego kontrahenci chętnie kupią nasze ziano. Ceny pszenicy zamiast więc spadać na razie rosną.

Ceny pszenicy na targowiskach

województwo

cena (zł/q)

małopolskie

45 – 75

pomorskie

50 – 70

lubelskie

50 – 75

podlaskie

50 – 80

mazowieckie

55 – 80

kujawsko–pomorskie

58 – 70


Również na targowiskach nie widać obniżek. Ceny pszenicy bardzo zróżnicowane od 45 do 80 złotych za kwintal.

Zboża z nowych zbiorów

Anna Sielanko, Rzeczpospolita
24 lipca 2007

Pojawiły się pierwsze oferty pszenicy z tegorocznych zbiorów. Jakość zbóż jest dobra i plony mogą być wysokie. Ceny są o 5 – 10 proc. niższe od żądanych za ziarno zeszłoroczne. Plony rzepaku są mniejsze, niż przewidywano, ale rekompensatą dla producentów są wysokie ceny. Zakłady tłuszczowe płacą nawet ponad 1 tys. zł za tonę.
Spadają ceny zbóż ubiegłorocznych. Pszenica potaniała o ok. 5 proc., ale jest o ponad 29 proc. droższa niż przed rokiem – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. O 6 proc. spadły notowania żyta. Kosztuje jednak o 64 proc. więcej niż przed rokiem. Do stabilizacji cen zbóż jeszcze daleko.

Do stabilizacji cen zbóż jeszcze daleko

Agrobiznes, TVP1
23 lipca 2007

Na rynku zbóż coraz więcej ofert sprzedaży ziarna z tegorocznych zbiorów, ale nie można jeszcze mówić o stabilizacji cen. Różnice w poszczególnych regionach są duże, na przykład na południu kraju tona pszenicy konsumpcyjnej zgłaszana jest po 530–550 zł.
Na północy kraju firmy zbożowe gotowe są płacić za tonę tego ziarna 480 zł. Młyny maksymalnie 530. Najlepsze ceny dostają ci, którzy podpisali kontrakty. W tym wypadku eksporterzy za tonę pszenicy płacą nawet ponad 600 zł. Ale ziarno musi spełniać bardzo wysokie wymagania jakościowe. Na razie ulewne deszcze które padały dziś w nocy skutecznie utrudniły koszenie np. na Pomorzu. Może to mieć wpływ na parametry ziarna, a co za tym idzie – i na ceny.
W ofertach pojawia się też żyto. Podobnie jak w wypadku pszenicy ceny w kontraktach terminowych są znacznie wyższe od tych na wolnym rynku. Kontrakty są jak hazard, ale warto ryzykować – komentują maklerzy.

Źródło: Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż