Obserwowany jest też wzrost wykorzystania na cele przemysłowe (biogaz) i rozwój innych, obok kiszonki, form wykorzystania paszowego w żywieniu bydła (wilgotne ziarno kukurydzy i CCM).
Wśród krajów wchodzących w skład Komitetu, Francja jest największym producentem kukurydzy, z powierzchnią 3 milionów kukurydzy kiszonkowej i ziarnowej. W roku 2010 powierzchnia uprawy kukurydzy ziarnowej zmniejszyła się o 6,5%, natomiast powierzchnia kukurydzy kiszonkowej utrzymała się na dotychczasowym poziomie.

Jednak ze względu panującą wiosną i latem, na Zachodzie Francji suszę, część powierzchni, początkowo przeznaczonej na ziarno, została przeznaczona na kiszonkę w celu zapewnienia żywienia zimowego zwierząt. Ocenia się, że dotyczy to powierzchni ponad 50 tysięcy hektarów.

Niemcy, pozostają największym europejskim producentem kiszonki z kukurydzy przeznaczonej do produkcji biogazu. Około 500 000 ha przeznaczonych jest na ten kierunek produkcji. Produkcja biogazu jest w Niemczech dotowana, co jest niezbędne w celu zapewnienia rentowności tego kierunku produkcji. Dofinansowanie jest gwarantowane na 12 lat.

Uprawiając 22 000 ha, Irlandia jest najmniejszym producentem kukurydzy kiszonkowej, wśród członków Komitetu. Powierzchnia uprawy w tym kraju jest stała. 50% powierzchni uprawy kukurydzy jest uprawianych pod folią*, pozwala to na zwiększenie wielkości i jakości plonu (zawartość suchej masy i skrobi). Pozostałe trzy kraje mają podobną powierzchnię uprawy. W Belgii, kukurydza kiszonkowa uprawiana jest na powierzchni 176 000 ha, zanotowano 2% spadek w stosunku do roku 2009, ale stabilizację w stosunku do roku 2008. W Wielkiej Brytanii powierzchnia wzrosła o 8% do poziomu 162 000 ha, w Danii powierzchnia jest stała i wynosi 155 000 ha.

Rok 2010 charakteryzował się sprzyjającymi wczesnym siewom warunkami pogodowymi w kwietniu, po którym nastąpił zimny maj. Zbiory były późniejsze i mniejszy był poziom suchej masy niż w roku 2009.

Godnym odnotowania jest wzrost wykorzystania ziarna kukurydzy w żywieniu bydła. W Niemczech, Belgii i Danii, ziarno kukurydzy jest zbierane w postaci CCM (corn cob mix – całe kolby rozdrobnione i zakiszone).

We Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii wykorzystywane jest czyste ziarno w postaci rozdrobnionej. We Francji ocenia się, że powierzchnia kukurydzy przeznaczonej na zbiór wilgotnego ziarna kukurydzy wykorzystywanego w żywieniu bydła i trzody wynosi 100 tys. ha.

Źródło: AGPM/farmer.pl