Co miało wpływ na taką ocenę sytuacji? Zdaniem Grzegorza Wysockiego z WIR, który opracował to zestawienie, były to następujące czynniki:
- rozchwianie rynków i przerwanie łańcuchów dostaw ze względu na pandemię koronawirusa,
- wzrost kosztów produkcji, związany głównie ze zwyżką cen energii, paliw i gazu,
- załamanie na rynku trzody chlewnej w związku z postępującą ekspansją wirusa ASF,
- niekorzystny przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji i zbiorów, w tym nie wykazanie start suszowych w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”,
- niepewność w planowaniu rozwoju gospodarstw w związku z pogorszeniem sytuacji ekonomicznej gospodarstw,
- ograniczenia dla rozwoju produkcji rolnej związane z planowanymi działaniami w zakresie tzw. „Zielonego Ładu”.

W tym czasie, jak poinformowano też, zarząd Izby na bieżąco reagował na pojawiające się problemy, napływające wnioski Rad Powiatowych oraz sygnały i monity od wielkopolskich rolników.

- Zarząd podjął wiele interwencji i wniosków, dotyczących m.in.: sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych, braku opłacalności produkcji rolnej, rosnących kosztów produkcji; kryzysu na rynku trzody chlewnej i walki z wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń; łagodzenia skutków zatrzymania się gospodarki w związku pandemią; szkód wyrządzanych przez dziką zwierzynę, jak i kontroli jej populacji; niedoskonałości tzw. aplikacji suszowej; problemów z właściwym utrzymaniem stanu cieków wodnych; sytuacji pogodowej i występowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przekazując informacje do: PGW WP, RZWG, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz służb Wojewody Wielkopolskiego o możliwości wystąpienia szkód w uprawach – podano.

W wielu działaniach też uczestniczył. M.in., jak wymieniono zarząd WIR zlecił i nadzorował przygotowanie analizy projektu Krajowego Planu Strategicznego.

- W wyniku analizy przygotowano i zgłoszono w ramach konsultacji publicznych 80 szczegółowych uwag do I projektu. Przygotowano również prezentację tego projektu i uwag WIR pod kątem szans i zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa. Zarząd wniósł także uwagi do II i III wersji Krajowego Planu Strategicznego oraz przygotował projekty stanowisk Walnego Zgromadzenia w tej sprawie. Zarząd w swojej opinii, zwrócił uwagę na zdecydowanie zbyt niski budżet w kontekście rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Zarząd wyraził zaniepokojenie, że redukcja emisji gazów cieplarnianych odbędzie się na koszt rolnika. Wskazano, że zakładane przez UE cele środowiskowe i klimatyczne są zbyt ambitne a przeznaczony na ich osiąganie budżet zbyt mały. Zarząd zwrócił również uwagą na zagrożenie jakie niesie nowy KPS dla wielkopolskiego rolnictwa. Jego realizacja może obniżyć wielkość produkcji co wpłynie na podniesienie cen żywności i ograniczenie eksportu – czytamy na stronie WIR.

Źródło: WIR