Istnieją cztery klasy toksyczności środków ochrony roślin dla ludzi:
I Bardzo toksyczne
II Toksyczne
III Szkodliwe
IV Mało szkodliwe

Do użytku amatorskiego przeznaczone są wylącznie środki należące do III i IV klas toksyczności dla ludzi. Informacje na temat klasy toksyczności oraz podstawowych zasad postępowania z preparatem są umieszczone na pierwszej stronie etykiety-instrukcji stsosowania każdego środka ochrony roslin. Część informacji przekazanych jest za pomocą piktogramów - międzynarodowych, umownych znaków ostrzegawczych. Piktogramy są zaprojektowane w ten sposób, aby treść ostrzeżenia była odczytywana intuicyjnie. W razie wątpliwości, objaśnienia symboli mozna znaleźć w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w srawie wymagań dotyczących treści etykiet-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. Nr 141, poz. 1498).

Przykładowo: etykieta fungicydu Tilmor 240 EC informuje, że środek jest szkodliwy (a więc nalezy do III klasy toksyczności dla ludzi) i niebezpieczny dla środowiska. Pod tymi ostrzeżeniami znajdują sie informacje o drażniącym działaniu na skórę, możliwym ryzyku szkodliwego działania na dziecko w łonie matki, toksycznym działaniu na organizmy wodne i możliwośc powodowania długo utrzymujących się, niekorzystnych zmian w środowisku wodnym. Poniżej umieszczone są piktogramy. Pierwszy od lewej informuje, że preparat jest koncentratem w formie płynnej do rzocieńczania. Kolejne przypominają o konieczności noszenia rękawic ochronnych i ekranu ochronnego na twarzy, mycia rak pod bieżącą wodą, noszenia kombinezonu ochronnego oraz właściwego przechowywania: w pomieszczeniu zamkniętym, niedostępnym dla dzieci.

Powyższe zalecenia nie precyzują jednak, przy których czynnościach związanych ze stosowaniem środka wymieniony ubiór ochronny jest konieczny. Ekspozycja na szkodliwe działanie preparatu będzie inna w momencie sporządzania cieczy roboczej i załadunku, wykonywania oprysku oraz mycia sprzętu po zabiegu. O ile specjalne rękawice i ekran osłaniający twarz będą niezbędne w trakcie mieszania Tilmor 240 EC z wodą i załadunku cieczy do opryskiwacza, to w trakcie wykonywania oprysku, o ile ciągnik wyposażony jest w szczelną kabinę, można już z nich zrezygnować.

Aby ułatwić producentom rolnym podjęcie decyzji, które ze środków bezpieczeństwa są niezbędne przy wykonywaniu określonych czynności związanych z chemiczną ochroną upraw, Bayer CropScience opracował specjalny program, tzw. dress code. Wprowadzając do programu dane: preparat, który chcemy zastosować, warunki miejscowe oraz sprzęt do zabiegu, którym dysponujemy, otrzymujemy dokładne informacje na temat sprzętu ochronnego niezbędnego do bezpiecznego stosowania danego preparatu.

Dla przykładu: przy przygotowywaniu cieczy roboczej do zabiegu środkiem Tilmor 240 EC niezbędne będą: osłona twarzy, ubranie robocze z długimi rękawami i nogawkami, fartuch ochrony, długie buty i rękawice. Wykonując oprysk, przy niskich roślinach, ciągnikiem wyposażonym w kabinę, niezbędne środki bezpieczeństwa można ograniczyć do ubrania roboczego: koszuli z długimi rękawami i spodni oraz solidnego obuwia. Przy czyszczeniu sprzętu należy mieć dodatkowo rękawice.

Oprócz zaleceń odnośnie ubioru ochronnego, program dostarcza wyczerpujących informacji na jego temat. Na przykład: rękawice - zależnie od wykonywanej czynności, można użyć cienkich, elastycznych (w tym jednorazowych) lub grubych, wielokrotnego użytku. Powinny być wykonane z tworzywa odpornego chemicznie (nitryl i neopren) oraz spełniać normy CE EN 374 oraz EN 388 (w przypadku rękawic wielokrotnego użytku). Program instruuje również, w jaki sposób należy konserwować konkretny sprzęt ochronny. Zalecenia są wyczerpująco opisane oraz ilustrowane grafikami i zdjęciami.

Aplikacja internetowa dress code jest dostępna na portalu kampanii „Grunt to bezpieczeństwo", prowadzonej przez Bayer CropScience. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji - podania imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Program stwarza możliwość wydrukowania (również do pliku *.pdf) zaleceń ubioru dla wybranego środka ochrony. Wadą aplikacji, choć zrozumiałą, jest ograniczenie jej bazy preparatów wyłącznie do produkowanych przez Bayer CropScience.