Na rynku nasiennym przybywa odmian kukurydzy. Na liście krajowej w styczniu 2015 r. w Krajowym Rejestrze widniały 152 odmiany. Jednocześnie można uprawiać odmiany figurujące we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Rozeznanie przydatności odmian z listy CCA w warunkach naszego kraju jest stosunkowo małe. Znaczna liczba sprowadzanych odmian przechodzi w naszych warunkach badania fragmentaryczne lub nie przechodzi ich wcale, dlatego przy zakupie nasion należy zachować ostrożność.

Dużą pomocą w podjęciu decyzji przy wyborze odmiany są wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Ten system doświadczalnictwa koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK). Obiektem badań są te odmiany wpisane do krajowego rejestru, które znajdują się w ofercie handlowej firm nasiennych, bądź będą dostępne w nadchodzących latach. Dodatkowo w sieci doświadczeń PDOiR badane są też odmiany z listy CCA, które uzyskały korzystne wyniki we wcześniejszych, dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach.

Polowe badania odmianowe kukurydzy prowadzi się dwukierunkowo: pod względem przydatności do uprawy na ziarno i w osobnej serii - na kiszonkę.

W roku 2014 założono 19 takich doświadczeń z 36 odmianami ziarnowymi i 19 doświadczeń z 19 odmianami kiszonkowymi. Ponadto w pięciu miejscowościach sprawdzano przydatność 12 wczesnych i średnio wczesnych odmian do uprawy na ziarno w północnym rejonie kraju. Nie wymienia się tu tzw. doświadczeń rozpoznawczych z licznymi odmianami figurującymi jedynie w katalogu unijnym, a nie wpisanymi do krajowego rejestru, które jednak również mogą być przedmiotem zbytu na polskim rynku.

Standardowe doświadczenia porejestrowe prowadzi się w trzech grupach wczesności (wczesna, średnio wczesna i średnio późna). Przy podziale na grupy kierowano się wynikami odmian w poprzednich latach badań. Traktowane są one jako oddzielne serie, jednak w każdej miejscowości wysiewane obok siebie. Umożliwia to porównywanie wyników odmian w obrębie grupy, a pośrednio - także odmian z różnych grup wczesności. Zbiory prowadzono po osiągnięciu dojrzałości technologicznej przez ok. połowę odmian w danej grupie. Zróżnicowanie terminów zbioru (najwcześniej odmiany wczesne, a w odstępach kilkudniowych średnio wczesne i średnio późne) jest powodem niewielkich różnic w zawartości suchej masy u odmian poszczególnych grup.

Większość doświadczeń ziarnowych zlokalizowana jest w środkowej i południowej części kraju, w rejonach typowych dla tej produkcji, a doświadczenia kiszonkowe - także na północy, w rejonach większego zapotrzebowania na paszę z całych roślin. Doświadczenia serii specjalnej na ziarno w północnym rejonie kraju są pomocne w doborze odmian do produkcji ziarna w warunkach prowokacyjnych dla kukurydzy ziarnowej. Poziom wzorca w każdej grupie wczesności wyznacza średnia ze wszystkich odmian testowanych w danym roku w odpowiedniej grupie.

Sezon wegetacyjny w roku 2014 charakteryzował się dużą zmiennością pogody. Temperatury w kwietniu umożliwiły terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej dekadzie kwietnia, a w dwóch stacjach nawet w końcu drugiej dekady tego miesiąca). Wzrost roślin w okresie wschodów i wkrótce po wschodach hamowały chłody i przygruntowe przymrozki. W drugiej i trzeciej dekadzie maja w woj. południowych wystąpiły obfite sięgające ok. 100 mm opady. W tym czasie na północy ich ilość była znacznie mniejsza. Średnie temperatury czerwca były zróżnicowane. Paradoksalnie w północno-wschodniej części kraju średnia miesięczna była o 3oC wyższa, aniżeli w znacznie zazwyczaj cieplejszym regionie, jakim jest południowo-zachodnia Polska. Lipiec (okres kwitnienia kukurydzy) miał zróżnicowany przebieg. W części północnej panowały wysokie temperatury i susza. Niedobór opadów w tym miesiącu sięgał 50 proc. normy wieloletniej. W południo wej części kraju notowano natomiast obfite, czasem ulewne deszcze. Suma opadów przekroczyła 200 proc. normy wieloletniej. Dalsza część wegetacji na przeważającej części kraju odznaczała się dość korzystnymi warunkami do dojrzewania roślin.

Do syntezy nie zostały włączone wyniki doświadczeń na ziarno pochodzące z dwóch lokalizacji: Słupia Wielka i Śrem (z wyjątkiem grupy wczesnej w ZDOO Śrem). Powodem dyskwalifikacji były niemiarodajne wyniki.

DOŚWIADCZENIA NA ZIARNO

Średni plon suchego ziarna wyniósł 119,6 dt/ha i był o 13 dt/ha większy, aniżeli w 2013 r. W sześciu miejscowościach przekroczył poziom 130 dt/ha, a w jednym z punktów doświadczalnych osiągnął poziom aż 143 dt/ha. W jednym też punkcie doświadczalnym średni plon ziarna wyniósł poniżej 80 dt/ha, co było związane z małą ilością opadów w całym okresie wegetacyjnym.

W warunkach polowych ziarno uzyskało wilgotność na poziomie 2013 r. Średnio dla wszystkich badanych odmian wyniosła 27,6 proc. Zgodnie z oczekiwaniami, niższy plon (średnio 114 dt/ha) wydały odmiany wczesne. Ich ziarno było natomiast najlepiej dosuszone w naturalnych warunkach polowych. Natomiast najwyżej plonowały odmiany średnio późne - średnio 123 dt/ha, niestety przy najwyższej wilgotności ziarna wśród badanych grup. W rejonie północnym, mimo mniej sprzyjających warunków odnotowano dobre plonowanie kukurydzy ziarnowej. Zarówno średni plon (119 dt/ha), jak i wilgotność ziarna (30,1 proc.) były bardzo podobne jak w latach 2011-2013 w tym rejonie.

DOŚWIADCZENIA NA KISZONKĘ

Średni plon ogólny świeżej masy roślin, wszystkich badanych odmian wyniósł 607 dt/ha i był podobny jak w roku 2013. Stwierdzono duże zróżnicowanie plonów w poszczególnych miejscowościach, zaczynając od ok. 490 dt/ha (w rejonach dotkniętych suszą w okresie wegetacji) do powyżej 700 dt/ha (środkowa i południowa Polska). Większość doświadczeń o bardzo dużych plonach uzyskano w rejonie południowo-zachodnim. Plon ogólny suchej masy roślin średnio z wszystkich odmian i miejscowości wyniósł 208,7 dt/ha i był większy tylko o 3,7 dt/ha w porównaniu do roku 2013. W czterech miejscowościach przekroczył jednak 240 dt/ha, w jednym wyniósł prawie 260 dt/ha. Wynika z tego, że plony suchej masy kukurydzy przekraczające 200 dt/ha nie należą już do rzadkości.

Wyniki odmian wpisanych do Krajowego rejestru i niektórych z katalogu unijnego (CCA), uczestniczących w doświadczeniach zamieszczono w tabelach.