W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 10 – 16 lipca 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 116 kontroli w rzeźniach, 188 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 11 w chłodniach składowych, 119 w punktach skupu zwierząt, 62 u pośredników w handlu zwierzętami, 90 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 405 środków transportu zwierząt do 8h. Łącznie przeprowadzono 991 kontroli.

Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt i właściwego postępowania z ubocznymi produktami zwierzęcymi.
 
Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji oraz identyfikacji zwierząt.
 
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 10 – 16 lipca 2013 r. kontroli ujawniono 17 prowadzonych nielegalnie działalności.

Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt (12 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (5 przypadków) oraz transportu zwierząt (2 przypadki).

W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono kary pieniężne na kwotę 1 300 zł (nałożenie kolejnych 8 jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie 6 kolejnych jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 10 - 16 lipca 2013 r. łącznie:
nałożono w drodze decyzji administracyjnej 15 kar pieniężnych na łączną sumę 14 800 zł, nałożenie 12 kolejnych jest w toku;  
nałożono 15 mandatów na łączną kwotę 3 500 zł;  
6 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnych 6 jest w toku;
wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 5 kolejnych jest w toku;
1 sprawę przekazano do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.