Najczęściej walkę z warrozą w rodzinach pszczelich prowadzi się poprzez zastosowanie leków warrozobójczych ,zawierających substancje chemiczne, które są zabójcze dla pasożytów. Niestety taka metoda walki z pasożytem kryje w sobie niebezpieczeństwo skażenia gniazda pszczelego i pozyskiwanego miodu pozostałościami po tych lekach.

Żelazną zasadą obowiązującą w pszczelarstwie jest niestosowanie leków opartych na ciężkiej chemii w okresie produkcji miodu konsumpcyjnego. Leki takie możemy zastosować dopiero po zakończeniu ostatniego miodobrania. Ze względu na ogromną rozrodczość pasożyta ,takie postępowanie może okazać się niewystarczające do skutecznego wyleczenia rodziny pszczelej i utrzymania jej w dobrej kondycji. Alternatywą utrzymania silnych i zdrowych rodzin pszczelich może być zastosowanie metod walki biologicznej.

Walka biologiczna z warrozą opiera się najczęściej na wykorzystaniu faktu, że czerw trutowy jest kilkanaście razy intensywniej porażany przez pasożyty niż czerw pszczeli. Cykl rozwojowy czerwiu pszczelego trwa 21 dni, podczas kiedy cykl rozwojowy czerwiu trutowego trwa 24 doby. Pasożyty żerujące i rozmnażające się na czerwiu trutowym mogą w znacznie większym procencie osiągnąć dojrzałość do rozpłodu i osiągnąć znacznie większy sukces reprodukcyjny. Roztocze rozpoznają czerw trutowy zapewne po innym zapachu. Z tego powodu czerw ten jest porażony przez pasożyty w znacznie większym stopniu. Wykorzystujemy to w praktycznej biologicznej walce z warrozą poprzez stosowanie w gnieździe tzw. ramki pracy.

Ramka pracy to zwykła, pusta ramka gniazdowa wstawiona do gniazda pszczelego do rodni. Można podzielić ją w poprzek dodatkowo 1- 2 poziomymi beleczkami. Możemy użyć do tego celu także ramki nadstawowej o ½ wysokości ramki gniazdowej. Ramka taka wstawiona do gniazda zostaje najczęściej zabudowana poprzez budowę trutową. Po zaczerwieniu jej przez matkę czekamy do momentu ,kiedy czerw trutowy zostanie zasklepiony. Po zasklepieniu czerwiu trutowego ramkę wycinamy, a plaster z czerwiem przeznaczamy do wytopu. Postępowanie takie w naturalny sposób oczyszcza rodzinę pszczelą z pasożytów. Kolejną korzyścią z tytułu wykorzystania ramki pracy jest dodatkowa produkcja wosku pszczelego oraz znaczne wyhamowanie nastroju rojowego w rodzinie pszczelej.

Regularne stosowanie ramki pracy w rodzinie pszczelej w okresie sezonu może wyeliminować nawet do 80 proc. pasożytów w sposób czysto ekologiczny.