W świetle prawa budowlanego, modernizacja istniejących budynków w zagrodzie praktycznie nie nastręcza większych problemów.  Zgodnie ze znaczeniem słowa 'modernizacja' – podstawowa funkcja i rola danego obiektu na działce nie zmienia się, następują tylko ulepszenia. Rolnik mógł wprowadzić w budynku inwentarskim korzystne zmiany technologiczne, na przykład szerokie korytarze paszowe i gnojowe ułatwiające obsługę zwierząt. Ale budynki w których dotychczas trzymano świnie i krowy w dalszym ciągu pozostają chlewnią i oborą.

W przypadku adaptacji zupełnie zmienia się przeznaczenie i rola budynku. Wewnątrz pojawia się zupełnie nowa funkcja której poprzednio nie było. Przykładem niekonfliktowego przypadku adaptacji może być budynek w którym dotychczas trzymano zwierzęta, a teraz, po pewnych niezbędnych przeróbkach wewnątrz, przeznacza się na cele gospodarcze – stodołę, czy magazyn. Praktycznie w takiej sytuacji nie wchodzi się w żadną kolizję z prawem budowlanym.

Problem może pojawić się w sytuacji zupełnie odwrotnej, gdy budynek  gospodarczy ma być adaptowany na inwentarski. Budynek stoi już w konkretnym miejscu zagrody i posiada określone odległości do już istniejących obiektów, jak granica działki, czy budynek mieszkalny sąsiada. Odległości tych nie można zmienić, a budynku przesunąć. Wewnątrz będzie przebywał inwentarz. Pojawią się odchody zwierzęce tworzące zagrożenia sanitarne wewnątrz i najbliższym otoczeniu na zewnątrz. Stąd, przed podjęciem planowanych prac, należy wcześniej upewnić się, czy taka zmiana funkcji budynku na hodowlę zwierząt jest możliwa i czy w świetle przepisów prawa lokalizacja budynku spełnia wymogi minimalnych odległości sanitarnych od wymienionych w tym prawie obiektów. 

Na terenie działki muszą też powstać zupełnie nowe obiekty uzupełniające i niezbędne w hodowli. Będą to wydzielone miejsca do gromadzenia odchodów, silosy na pasze, wybiegi. Dlatego rozsądnie byłoby zawczasu zorientować się jaki będzie ogólny zakres prac, jaką powierzchnię zajmą na działce nowe obiekty i jak należy je usytuować, aby nie doszło do kolizji z przepisami.

usytuowanie adaptowanego budynku
Działki zagrodowe w naszym kraju są przeważnie bardzo wąskie i dość gęsto stłoczone obok siebie. Ich szerokość nie przekracza często 20 metrów. Dlatego przepisy nie ustalają wymagań w zakresie zachowania minimalnej odległości między różnymi budynkami na terenie tej samej zagrody, co znacznie ułatwia gospodarzowi planowanie nowych inwestycji i rozbudowę już istniejących budynków. Dlatego decyzje dotyczące odległości przyszłej obory, czy chlewni od jego własnego domu mieszkalnego – pozostawiono woli samego gospodarza.

Niezmiernie istotne natomiast będzie położenie przyszłego budynku inwentarskiego w stosunki do granicy działki sąsiada.

Ogólnie rzecz ujmując, budynek inwentarski podlega takim samym przepisom dotyczącym usytuowania w stosunku do granicy działki jak każdy inny. I tak, jeśli stoi równolegle do granicy działki w odległości nie mniejszej niż 4 metry, to ściana zwrócona w stronę tej granicy może mieć otwory okienne i drzwiowe i takie też można wykonać w adaptowanym budynku. Jeśli zaś stoi bliżej granicy – ściana powinna być ślepa – pozbawiona wszelkich otworów.

Jeśli budynek adaptowany na inwentarski stoi na samej granicy, a na działce obok w bezpośredniej bliskości jest budynek mieszkalny, to takiej adaptacji dokonać nie wolno. Budynek inwentarski nie może przylegać do mieszkalnego, jeśli należą do dwóch różnych właścicieli. Nie będzie natomiast problemu, jeśli nasza obora będzie przylegała ścianą również do obory, chlewni, czy fermy drobiu sąsiada.

Adaptowany budynek, a ściśle mówiąc ta jego część gdzie będą przebywały zwierzęta, musi być usytuowany w bezpiecznej odległości co najmniej 15 metrów od istniejących studni (kopanych i wierconych) zarówno na tej samej działce, jak i na sąsiednich.

Hodowane zwierzęta powinny mieć możliwość korzystania ze świeżego powietrza, zatem niezbędne będą wybiegi sąsiadujące z budynkiem. Wprawdzie najprostszym rozwiązaniem są wybiegi nieutwardzone czyli na gołej ziemi, to jednak przepisy sanitarne są w tym przypadku bardzo rygorystyczne i wymagają, aby minimalna odległość od ogrodzenia wybiegu do najbliższej studni wynosiła co najmniej 70 m.

adaptacja_budynku_min

Autor: Z.Siewulec

Opis: Budynek przeznaczony do adaptacji stoi na granicy działki i przylega do budynku sąsiada. Wolno go zaadaptować na cele inwentarskie pod warunkiem, że ten drugi budynek jest również inwentarski.

Co mówi prawo?

Zanim podejmiesz decyzję o adaptacji jakiegoś budynku w twojej zagrodzie na chlewnię, oborę lub fermę drobiarską – zapoznaj się wcześniej z wymaganiami prawnymi odnośnie usytuowania takich obiektów. Późniejsza zmiana decyzji nieuwzględniającej obowiązujących uwarunkowań prawnych może być kosztowna.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) - wyciąg

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej

Rozdział 1. Usytuowanie budynku

§ 12. 1. Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.

2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie ustala się wymagań w zakresie zachowania odległości między budynkami w granicach jednej działki budowlanej, z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w ust. 1 oraz § 13, 23, 60 i 273.

3. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, 60 i 271, nie wynikają inne wymagania, odległości zabudowy od granicy działki budowlanej powinny wynosić co najmniej:
  1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
  a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
  b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
  2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.

 10. Budynek inwentarski, a także budynek gospodarczy do przechowywania płodów rolnych, w tym stodoła, nie mogą być sytuowane bezpośrednio przy granicy działki budowlanej jako sąsiadujące z budynkiem mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Rozdział 6. Studnie

§ 31. 1. Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:
  3) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m,
  5) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.