Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym Parlament Europejski przyjął wczoraj zalecenia dotyczące skoordynowanej reakcji UE na zagrożenia dla zdrowia wynikające z oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Większa kontrola stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt

W rezolucji przyjętej 525 głosami za, przy 2 przeciw i 33 wstrzymujących się, posłowie do PE stwierdzili, że skuteczna walka z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wymaga rozważnego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, dobrych środków zapobiegania infekcjom i ich kontroli oraz większej liczby badań i rozwoju w nowe środki przeciwdrobnoustrojowe i alternatywy dla środków przeciwdrobnoustrojowych.

Posłowie stwierdzili również, że jeśli środki zalecane państwom członkowskim okażą się niewystarczające, potrzebne będą dalsze działania legislacyjne na szczeblu UE.

Jakie środki zapobiegania i ograniczania antybiotykooporności?

W dokumencie wzywa się kraje UE do wprowadzenia, wdrożenia i regularnej aktualizacji (co najmniej raz na dwa lata) „krajowych planów działania” przeciwko oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jako priorytetu dla ich krajowych systemów opieki zdrowotnej.

Aby wesprzeć rozważne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych dla zdrowia ludzkiego, posłowie chcą usprawnić gromadzenie danych, w tym danych w czasie rzeczywistym, zarówno na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak i zużycia środków przeciwdrobnoustrojowych. Zwracają się również do Komisji o utworzenie bazy danych na poziomie UE.

Chociaż zgadzają się z celem zaproponowanym przez Komisję, aby do 2030 r. ograniczyć całkowite spożycie antybiotyków przez ludzi w UE o 20 proc., posłowie nalegają, aby środki krajowe również zapewniały, że co najmniej 70 proc. spożywanych antybiotyków należy do „grupy dostępu”, zgodnie z definicją w klasyfikacji WHO AWaRe (antybiotyki, które są skuteczne przeciwko szerokiej gamie powszechnie spotykanych patogenów, a jednocześnie wykazują niższy potencjał oporności).

Wsparcie badań i profilaktyki niedoborów leków

Rezolucja wzywa państwa członkowskie i Komisję do wspierania wymiany danych badawczych i innowacji technologicznych w zakresie wykrywania, zapobiegania i leczenia zakażeń u ludzi wywołanych przez patogeny oporne na środki przeciwdrobnoustrojowe. W tym kontekście posłowie do PE twierdzą, że utworzenie europejskiego partnerstwa powinno obejmować wszystkie zainteresowane strony (przemysł, organizacje pacjentów, środowisko akademickie).

Podkreślają znaczenie skoordynowania krajowych inicjatyw dotyczących produkcji, zamówień i gromadzenia zapasów, aby zapobiegać niedoborom leków i znacznie poprawić ciągłość dostaw środków przeciwdrobnoustrojowych i innych środków przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE.

Oczekuje się, że państwa członkowskie przyjmą wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w połowie czerwca.