Podstawę do sporządzenia bilansu pasz stanowi dawka pokarmowa. Dawka pokarmowa to zestawienie ilościowe poszczególnych pasz, które zapewniają pokrycie zapotrzebowania na składniki pokarmowe zwierzęcia w ciągu doby. Aby ułożyć dawkę pokarmową należy uwzględnić całkowite (bytowe i produkcyjne) zapotrzebowanie zwierzęcia na składniki pokarmowe. Zapotrzebowanie bytowe zależy od masy ciała zwierzęcia, a zapotrzebowanie produkcyjne od wielkości przyrostów dobowych u zwierząt opasanych.

Następnie należy ustalić jakie pasze będziemy wykorzystywać w żywieniu opasów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te, które zamierzamy produkować w gospodarstwie. W oparciu o wartość pokarmową pasz, które chcemy wykorzystać w dawce należy obliczyć odpowiednie ilości poszczególnych pasz, aby uzyskana suma poszczególnych składników pokrywała zapotrzebowanie zwierzęcia.

Przykład: Zakładając, że w dawce pokarmowej dla buhajów przez cały rok będziemy wykorzystywać 12 kg sianokiszonki z traw oraz 20 kg kiszonki z kukurydzy, a pozostałe komponenty dawki będą pochodziły z zakupu to areał niezbędny do wykarmienia 10 szt. oblicza się w następujący sposób:
Bilans roczny dla sianokiszonki 10 szt. x 12 kg/dobę x 356 dni = 43 800 kg (ok. 44 t).
Bilans roczny dla kiszonki z kukurydzy 10 szt. x 20 kg/dobę x 356 dni = 73 00 kg (ok. 73 t).

Mając obliczone zapotrzebowanie na poszczególne pasze, należy obliczyć powierzchnię paszową, jaką powinniśmy przeznaczyć pod zasiew poszczególnych roślin. W tym celu uzyskaną ilość pasz dzielimy przez plon z 1 hektara. Zakładając, że z 1 ha uzyskujemy 50 t kiszonki z kukurydzy oraz 22 t sianokiszonki, niezbędny areał do wyprodukowania paszy objętościowej w gospodarstwie dla wspomnianych 10 opasów, z uwzględnieniem zapasów, będzie wyglądał następująco:
Powierzchnia użytków zielonych: (44t x 1,2 (20 proc. zapas)) : 22t/ha (plon) = 2,4 ha
Powierzchnia zasiewu kukurydzy: (73t x 1,2 (20 proc. zapas)) : 50t/ha (plon) = 1,7 ha.

Należy pamiętać, aby poczynić właściwe założenia dla warunków plonowania w konkretnym gospodarstwie oraz uwzględnić fakt, że plon w tym rozumieniu, nie oznacza masy zielonej uzyskiwanej z użytków zielonych czy kukurydzy, a ilość uzyskanej masy zakiszonej. Podczas zakiszania występują straty sięgające 20 proc. masy. Ponadto należy pamiętać o zaplanowania odpowiedniego zapasu (nie mniej niż 15-20 proc.).