Okazją do spotkania było niedawne uruchomienie w Zakładzie nowoczesnej obory dla krów mlecznych, w której zainstalowano sześć robotów udojowych Astronaut A4 firmy Lely. Zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu poprzedziła część oficjalna, której moderatorem była Joanna Aerts z Lely.

Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Zenon Chudziński, który kieruje firmą od 32 lat, przywitał liczne grono przybyłych gości (ponad 500 osób), wśród których byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz i firm partnerów gospodarstwa, przedstawiciele właściciela, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych z dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Grzegorzem Młynarczykiem na czele, przedstawiciele świata nauki oraz rolnicy.

Gert Aerts, dyrektor generalny Lely East, podkreślił, że 20 lat temu, gdy firma zaczęła wprowadzać na rynek holenderski roboty udojowe, nie było łatwo. Hodowcy nie chcieli uwierzyć, że maszyna może poprowadzić proces doju. Dzisiaj na świecie pracuje ok. 15 tys. robotów Lely. W Polsce ten nowoczesny produkt oferowany jest od 3 lat. Obecnie pracują 62 urządzenia, kolejne 41 będą montowane, a na kolejne kilkadziesiąt sztuk firma podpisała już umowy.

W części merytorycznej prelegenci przekazali istotne informacje dotyczące automatyzacji doju i nie tylko. Profesor Stanisław Winnicki zaznaczył, że wszystkie krowy w zasadzie jedzą równo, ale nie wszystkie równo się doją. Co do zasady dój powinien być higieniczny, delikatny, szybki i dokładny. Przewaga doju w robotach w porównaniu z dojem klasycznym w halach udojowych lub stanowiskach polega po pierwsze na tym, że zwiększona jest krotność dojów w zależności od wydajności. Po drugie z reguły tylne ćwiartki wymienia są bardziej rozwinięte, więc przy doju mechanicznym klasycznym ćwiartki przednie są już wydojone, a tylne jeszcze nie.

Na przykładzie konkretnej krowy z Niechłodu, dojonej w robocie, profesor wskazał, że różnica w doju ćwiartek tylnych i przednich wynosi ok. 2 minut. To oznacza, że w klasycznym doju w ciągu 2 minut wystąpiłby pustodój. A pustodój jest jednym z elementów powodujących podrażnienie gruczołu mlekowego i tym samym powstawania stanów zapalnych.

Czyli - jak mówił Winnicki - stosowanie robota udojowego, w którym dój jest ćwiartkowy, pozwala na wyeliminowanie jednego z podstawowych czynników wpływających na stan zapalny wymienia. Ponadto robot wykonuje bezwiednie czynności, które powinien zrobić człowiek, czyli m.in. czyszczenie i mycie strzyków. Jeżeli hodowca wykonuje je sam, to jest pewność, że wykona dobrze. Ale jeżeli stado jest większe i są pracownicy najemni, to jest z tym różnie. Natomiast jeżeli chodzi o skład mleka, profesor podkreślił, że jego dotychczasowe badania nie wykazały wpływu system doju na skład mleka.

Z kolei prof. Włodzimierz Nowak określił pojęcie krowy doskonałej - idealnej, która przynosi duży dochód, bo celem hodowcy jest duża opłacalność produkcji. Krowa idealna jest to krowa, która daje 40 litrów mleka dziennie, żyje więcej niż cztery laktacje i w ciągu życia produkuje ponad 100 tys. litrów mleka. Aby uzyskać takie wyniki, potrzebna jest współpraca hodowcy, wiedza doradcy żywieniowego i współpraca lekarza weterynarii. Bez współpracy tych trzech osób nie ma możliwości uzyskania sukcesu w opłacalnej produkcji mleka. Profesor podkreślał znaczenie płodności, żywienia i dobrostanu. Jednymi z najistotniejszych, jego zdaniem, wskaźników decydujących o opłacalności produkcji mleka są: - liczba krów powinna się zwiększać. Jeżeli porównamy liczbę krów dzisiaj i 12 mies. wcześniej, to powinna być obecnie wyższa. To oznacza dobrą organizację rozrodu i dobre żywienie, - umiejętne przeprowadzenie krowy przez okres przejściowy, czyli zasuszenie, okres przejściowy i szybkie wystąpienie pierwszej rui, tzn. do 40. dnia po porodzie, - skuteczność pierwszego zabiegu inseminacji. Powinna wynosić 50 proc. W rzeczywistości rzadko osiągana. Zdaniem profesora, niewłaściwe żywienie w okresie zasuszenia powoduje słabą jakość oocytów i słabą skuteczność pierwszego zabiegu unasienniania.

Z kolei mgr inż. Rafał Lipiński z Lely podkreślał znaczenie wolnego ruchu zwierząt. Wolny ruch zwierząt to mniejszy stres, mniejszy stres to większy komfort krowy i wyższy poziom pobierania pasz, a co za tym idzie - więcej mleka. Systemy wymuszające ruch w oborze, nie dość, że powodują wyższe koszty montażu i utrzymania dodatkowych urządzeń, to również narażają krowę na niepotrzebny stres. Co zachęca krowę w wolnym ruchu zwierząt do wizyty na stanowisku udojowym? Pasza, smaczna pasza, jak mówił. Lely zaleca, aby w robocie krowa otrzymywała minimalnie 2 kg paszy, a maksymalnie 8 kg (w zależności od kilku czynników, m.in. rasy, fazy laktacji, wydajności i wieku). Aby zachęcić (a nie zmuszać) zwierzę do odwiedzenia robota udojowego, ze stołu paszowego należy "zdjąć" 7 kg wartości energetycznej. Zalecane jest maks. 16 proc. białka na stole i żeby było o 10 proc. więcej energii w robocie niż na stole paszowym. Jak mówił Lipiński - my chcemy zachęcać krowy do wizyty w robocie, to ma być dla nich nagroda, a nie kara.

Drugą częścią imprezy było zwiedzanie obory. Każdy z uczestników mógł porozmawiać z przedstawicielami firm - partnerów i gospodarza. Obora robi wrażenie. Długa na 96 metrów, szeroka na prawie 33 m. Legowisk jest 364. Warunki dla krów komfortowe. Długość legowisk przy ścianie wynosi 2,6 m, legowisk podwójnych w sumie 4,7 m. Legowiska są wysłane słomą z dolomitem, która po usunięciu zużywana jest jako wartościowy nawóz. Korytarze spacerowe mają szerokość 2,8 m, a przy stole paszowym 3,7 m. Konstrukcja - jak widać na zdjęciach - dużo metalu, ściany boczne otwarte z kurtynami Arntjena.

Poidła, zgarniacze, mieszadła gnojowicy to produkty GEA. Czochradła i "serce" obory, czyli sześć robotów udojowych pochodzi z Lely. Wszystko to do dzisiaj - jak mówi prezes Chudziński - kosztowało 6,2 mln zł. Jeszcze trzeba będzie ponieść pewne nakłady, chociażby na drugi zbiornik na gnojowicę (obecnie jest jeden o pojemności 4 tys. m3). Jednak, jak z dumą podkreślał prezes, cała inwestycja była finansowana ze środków własnych, z wypracowanych wcześniej zysków, bez kredytów, bez zadłużenia. Ponadto - jak mówił Chudziński - w firmie będzie zamontowany jeszcze siódmy robot udojowy w starszym pomieszczeniu, w którym będzie porodówka.

Mleko z przedsiębiorstwa odbiera Bakoma.

Jak mówił prezes: - Obecnie rentowność jest na poziomie 7-10 proc., więc nie dokładamy, chociaż w ubiegłym roku za jeden litr mleka mieliśmy ok. 20 gr. więcej, a do tego doszły wyższe koszty produkcji, więc nie ukrywam, że rentowność mocno spadła.

Przedsiębiorstwo Rolne Długie Stare Sp. z o.o. jest jedną z 47 strategicznych spółek rolnych Skarbu Państwa, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR). W obecnej formie prawnej funkcjonuje od października 1992 r. (od sierpnia 1995 r. pod obecną nazwą). Wcześniej był to jeden z licznych PGR-ów. Status spółki strategicznej uzyskała w czerwcu 2003 roku ze względu na zakres prowadzonej hodowli zwierząt - doskonalenia bydła mlecznego.

W spółce organizacyjnie wyodrębnionych jest sześć Zakładów Rolnych i Zakład Usług Rolniczych (mechanizacja, suszarnia, mieszalnia pasz i gorzelnia).

Obecnie pogłowie bydła sięga ponad 2,5 tys. szt., w tym ok. 2000 sztuk HF (850 krów mlecznych o wydajności stada ponad 10 tys. kg mleka na sztukę rocznie).

W jednej z ferm prowadzona jest produkcja bydła mięsnego - ok. 580 szt., w tym 165 szt. czystej rasy Limousine (70 mamek). Zarówno wśród krów mlecznych, jak i mięsnych, są czempioni i superczempioni wystaw hodowlanych. Dodatkowo w Przedsiębiorstwie produkuje się trzodę chlewną, pogłowie wynosi ok. 1400 szt. Przedsiębiorstwo gospodaruje na obszarze 3240 ha, w tym użytki rolne (UR) stanowią 3120 ha. Wskaźnik bonitacji UR wynosi 0,79. Grunty Vi VI klasy stanowią 42 proc. Produkcja roślinna jest ukierunkowana przede wszystkim na wytworzenie odpowiedniej ilości pasz dla zwierząt. Ale również odbywa się reprodukcja materiału siewnego zbóż dla firm nasiennych i produkcja towarowa pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych i kukurydzy na ziarno. Jak podkreślał prezes, chociaż w posiadaniu jest dużo gleb słabych, to jednak w tym roku kukurydza na ziarno, zasiana na glebie V klasy, wydaje plon rzędu 15-16 ton/ha przy wilgotności na poziomie 26-28 procent.