Za wypłacanie szkód wywołanych przez wilki odpowiada Skarb Państwa poprzez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Zasady wypłaty odszkodowań reguluje ustawa o ochronie przyrody, w myśl której odszkodowania nie przysługują rolnikom, jeżeli szkoda wyrządzona przez wilki powstała od zachodu do wschodu słońca, a zwierzęta pozostawały bez bezpośredniej opieki.

O tej kuriozalnej sytuacji informuje Jacek Zarzecki, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, który w imieniu Związku wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki o doprowadzenie do zmiany krzywdzących przepisów regulowanych wspomnianą ustawą.

- Obecnie zbliżamy się do rozpoczęcia sezonu pastwiskowego i należy zauważyć, że przepis ten jest sprzeczny z zasadami wypasu zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie bydła mięsnego, które jest wypasane często przez kilka miesięcy w roku. W tym czasie zwierzęta przebywają na pastwiskach przez 24 godziny na dobę i nie są zaganiane do budynków na noc. Literalne podejście do tego przepisu może spowodować pozbawienie rolników odszkodowań za poniesione straty. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy wiele gospodarstw rolnych utrzymujących bydło realizuje program poprawy dobrostan, co wiąże się z utrzymywaniem krów mamek wraz z cielętami na pastwiskach przez minimum 140 dni w roku – informuje w piśmie Jacek Zarzecki.

Problem ten do niedawna występował głównie na Podkarpaciu i skutkował często zaniechaniem przez rolników dalszej hodowli bydła. W ostatnim roku jednak ataki wilków są coraz częstsze i występują praktycznie w każdym regionie kraju.

Rolnicy zaznaczają, że odszkodowania pokrywają jedynie stratę, a nie refundują w całości utraconych dochodów. W przypadku hodowli bydła mięsnego, ostatecznie to właśnie zagryzione zwierzę jest jedynym dochodem, jaki osiąga gospodarstwo.

Prezes PZHiPBM oczekuje również od podmiotów odpowiedzialnych w tej kwestii, zwiększenia środków na lepsze zabezpieczenie pastwisk i przebywających na nich zwierząt przed atakami wilków. Sugeruje również przeprowadzanie kampanii informacyjnej w zakresie sposobów ochrony gospodarstw i zwierząt gospodarskich przed atakami tych drapieżników.