- Odbudowująca się produkcja mleka na świecie, po spadkach odnotowanych w pierwszej połowie 2022 r., przyczyniła się do poprawy uwarunkowań podażowych na rynku produktów mleczarskich. Jest to wynik w dużej mierze wzrostów produkcji mleka w UE (+1,3 proc. r/r w 4 kwartale 2022 r.), choć warte odnotowania jest odbicie produkcji w Nowej Zelandii w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. – informuje Mariusz Dziwulski, PKO Bank Polski.

Zdaniem ekonomisty większa podaż, w warunkach zmniejszającego się popytu wpływała na obniżki cen wielu produktów mleczarskich. Ceny pełnego mleka w proszku średnio w marcu’23 były niższe o 16 proc. r/r, a masła w blokach niższe o ok 20 proc. r/r. W przypadku cen masła czynnikiem wpływającym pośrednio na obniżki były pogarszające się notowania cen tłuszczów roślinnych.

Jak zaznacza Dziwulski, na początku 2023 ceny skupu mleka w Polsce utrzymywały się na wysokim poziomie w stosunku do cen przetworów. W lutym przeciętna cena skupu (za GUS) wyniosła 2,27 zł/l i była wyższa o 23 proc. w relacji rocznej, choć w stosunku do grudnia’22 zmalała o ok. 17 proc.

Prawdopodobne dalsze spadki cen mleka

- Bez istotnej poprawy cen na rynku artykułów mleczarskich, biorąc pod uwagę sytuację finansową w mleczarstwie, dalsze obniżki cen w najbliższych miesiącach wydają się być nieuniknione. Mimo, że branża mleczarska odnotowała wzrost zysków w 2022, to jednak 4 kwartał 2022 r. przyniósł już wyraźne pogorszenie koniunktury (stratę netto). Spowolnienie gospodarki i spadek siły nabywczej konsumentów, oprócz wyższej podaży będą czynnikiem który także może oddziaływać w kierunku spadków cen – podsumowuje ekonomista.