Do gospodarstw współpracujących z firmą „Sokołów” S.A. w ramach programu „Razem w przyszłość” przybywają zazwyczaj cielęta o masie minimum 100 kg. Dotyczy to głównie rolników, którzy decydują się na pomoc „Sokołowa” w organizacji cieląt.

Jeżeli producent zdecyduje się skorzystać z takiej pomocy, ma dostęp do cieląt z trzech kategorii wagowych: ok. 100, 140 i 250-300 kg. Są to więc cielęta, które najczęściej ukończyły już 4. miesiąc życia i zostały odstawione od preparatów mlekozastępczych.

Takie osobniki są już przygotowane do pobierania wyłącznie pokarmu stałego, w postaci pasz objętościowych i treściwych. Ich obsługa jest zatem mniej uciążliwa, w porównaniu do cieląt żywionych preparatami mlekozastępczymi, u których ryzyko występowania schorzeń układu oddechowego i pokarmowego jest znacznie wyższe.

O ile cielęta są już przygotowane do pobierania pasz stałych, nie oznacza to, że już na starcie po przyłączeniu do stada mogą być żywione pełną dawką, wszelkie więc zmiany w żywieniu należy przeprowadzać z ostrożnością. Nie znając składu dawki u poprzedniego właściciela cieląt, podawane im pasze należy wprowadzać stopniowo.

Szczególnie dotyczy to pasz treściwych, których duża ilość podana w krótkim czasie może powodować obniżenie pH treści żwacza, prowadząc do wystąpienia kwasicy.

Należy mieć świadomość, że za trawienie pokarmu odpowiadają nie same zwierzęta, a zasiedlające ich układ pokarmowy mikroorganizmy. Wytworzenie odpowiedniej mikroflory adekwatnej do serwowanej paszy zajmuje kilka tygodni. Trzeba więc nowe pasze w dawce pokarmowej wprowadzać stopniowo, dając zwierzętom (a właściwie mikroorganizmom) czas na aklimatyzację.

Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie żywienia w systemie TMR, gdzie wszystkie komponenty dawki są wymieszane ze sobą, co w dużym stopniu ogranicza wahania pH żwacza. Jeśli jednak gospodarstwo nie jest wyposażone w wóz paszowy i pasze rozdawane są ręcznie, należy przynajmniej zastosować podział dziennej dawki pasz treściwych na maksymalną możliwą ilość odpasów, co również ograniczy ryzyko występowania kwasicy.

Niezbędnymi elementami dawki, o których nie sposób zapomnieć są przede wszystkim: świeża woda, mieszanka mineralno - witaminowa, czy też dostęp do lizawek solnych.