12 maja 2022 r. odbyło się spotkanie grupy roboczej „Rolnictwo Ekologiczne” Copa Cogeca, na którym Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych reprezentował Adam Drosio.  

Problem z paszami

Jak wskazuje FBZPR, obecnie wiele państw członkowskich boryka się z trudnościami w zaopatrzeniu gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt w pasze, dlatego część z nich wnioskowała o zezwolenie stosowania pasz konwencjonalnych do 5 proc. w żywieniu zwierząt. Chodzi przede wszystkim o pasze białkowe, które obecnie jest trudno zastąpić własnymi komponentami, by zoptymalizować dawki pokarmowe zwierząt. Rozważano propozycje wykorzystania suszu z lucerny i innych roślin motylkowych drobnonasiennych oraz nasion roślin strączkowych grubonasiennych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że potencjał produkcyjny pasz, w tym pasz białkowych w gospodarstwach ekologicznych, nie jest wykorzystany, jak podkreśla FBZPR.

– Należy wesprzeć uprawy paszowe z uwzględnieniem upraw roślin motylkowych również w gospodarstwach nieprowadzących hodowli zwierząt. Należy również wspierać uprawę mieszanek roślin oraz poplonów i międzyplonów, w celu zwiększenia bazy paszowej gospodarstw ekologicznych i uaktywnić rynek paszy ekologicznej na rynku UE – powiedział po spotkaniu polski ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Adam Drosio. 

Odnotowano również dużą potrzebę realizacji projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych z udziałem producentów w celu intensyfikacji upraw roślin motylkowych w gospodarstwach ekologicznych, jak zaznacza FBZPR dodając, że taka sytuacja wynika ze stanu wojny na Ukrainie i trudnościami w prowadzeniu wymiany handlowej, w związku z czym należy zastosować narzędzia, które mogą być wdrożone jak najszybciej.

Owady jako alternatywa dla pasz białkowych

Podczas spotkania prowadzono również dyskusję nad możliwościami częściowego zaspokojenia zapotrzebowania na pasze białkowe poprzez wykorzystanie hodowli owadów jako pasz alternatywnych.

– Jednak wykorzystanie owadów jako pasz białkowych nastręcza szereg trudności i ryzyka. Podstawowym ryzykiem może być przenoszenie patogenów bakteryjnych i wirusowych wraz z paszą pochodzącą z owadów, dlatego też temat ten należy dokładnie zweryfikować i ocenić istniejące zagrożenia – skomentował Adam Drosio.

Dyrektywa ws. emisji przemysłowych

Kolejną kwestią omawianą na spotkaniu była dyrektywa dotycząca emisji przemysłowej gazów cieplarnianych. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że dyrektywa będzie dotyczyła w takim samym zakresie gospodarstwa ekologiczne, jak i konwencjonalne.

Jednakże istotną kwestią w gospodarstwach ekologicznych jest uzyskanie zamkniętego obiegu dwutlenku węgla w ekosystemie rolniczym i maksymalne zwiększanie poziomu próchnicy w glebie, aby łagodzić skutki niekorzystnych zmian klimatu na produkcję, jak dodaje FBZPR.