Stosowane dawki preparatu mlekozastępczego w tym systemie są praktycznie dwukrotnie wyższe w porównaniu do systemu skróconego. Model intensywnego odchowu cieląt trwa najczęściej ok. 8 tygodni. Dowiedziono bowiem, że o rozwoju tkanki gruczołowej wymienia decyduje poziom żywienia właśnie w pierwszych ośmiu tygodniach życia.

Przyrosty masy ciała powinny wynosić w tym systemie powyżej 850 g dziennie (nawet ok. 1000 g dziennie). Według koncepcji Life Start (koncepcja żywienia promowana w kraju przez grupę Nutreco) propagującej intensywny odchów cieląt, zwierzęta w momencie odsadzenia (2 miesiące) osiągają współczynnik 2,25 masy urodzeniowej (900-1200 g preparatu mlekozastępczego). Porównując żywienie ograniczonymi dawkami (500-600 g preparatu mlekozastępczego), cielęta uzyskują tylko 1,85 masy urodzeniowej.

Badania naukowe potwierdzają, że żywienie cieliczek wysokimi dawkami preparatu mlekozastępczego w pierwszych tygodniach życia przekłada się na wzrost ich wydajności mlecznej już w pierwszej laktacji (nawet o 1000 kg w pierwszej laktacji).

W początkowej fazie żywienia nie powinno się według założeń programu wprowadzać siana, gdyż żwacz cieląt nie jest jeszcze gotowy do sprawnego trawienia włókna. Dodatkowo ze względu na dużą wartość wypełnieniową, siano wypycha żwacz, nie dostarczając jednocześnie wystarczającej ilości składników pokarmowych, dlatego należy je podawać dopiero po zakończeniu żywienia paszami płynnymi.

Niewątpliwie system intensywnego odchowu opartego na wyższych dawkach preparatu mlekozastępczego jest droższy w porównaniu z modelem tradycyjnym, czy skróconym. Jednak w tym przypadku zysków należy doszukiwać się w dalszej perspektywie. Osiągnięcie bowiem wyższych przyrostów masy ciała cieliczek pozwala na szybszy rozwój i wcześniejszą inseminację, a co za tym idzie skrócenie okresu nieprodukcyjnego i wcześniejsze wejście w laktację. Realny zysk, który zrekompensuje żywienie oparte na wyższych dawkach preparatu mlekozastępczego, może stanowić wyższa produkcja mleka w wyniku realizacji założeń programu. Jednak decyzję o wyborze systemu odchowu cieląt musi podjąć sam hodowca, dopasowując go do posiadanych w gospodarstwie warunków.