W nawiązaniu do wniosku KRIR do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przywrócenia stosowania 8 proc. stawki VAT na nasienie samców zwierząt gospodarskich, w tym buhajów i knurów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się do Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów, z prośbą o zmianę przepisów w celu uwzględnienia w rozporządzeniu Ministra Finansów, wydawanym na podstawie art. 41 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z późn. zm.), preferencyjnej stawki na ww. nasienie, tj. w dotychczasowej wysokości 8 proc.

Szef resortu rolnictwa podkreślał, że sztuczne unasiennianie stanowi podstawową technikę rozrodu bydła i świń stosowaną w Polsce jest, co pozwala na szerokie wykorzystywanie nasienia reproduktorów o najwyższej wartości hodowlanej oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, które mogą towarzyszyć kryciu naturalnemu.

Ardanowski wskazywał jednocześnie, że podwyższenie stawki podatku za nasienie zwierząt hodowlanych z 8 proc. do 23 proc. nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia w świetle konieczności doskonalenia populacji bydła i świń w celu zachowania wzrastającej wydajności jednostkowej krów, wzrostu ogólnej produkcji mleka i mięsa oraz poprawy ich jakości.

Zgodnie z danymi statystycznymi w roku 2019 wykonanych zostało 1.792.346 zabiegów sztucznego unasienniania bydła i jałowic oraz wprowadzono do obrotu 2.290.130 porcji nasienia knurów. Zmiana stawki VAT do porcji nasienia spowoduje realny wzrost kosztów zakupu nasienia buhajów i knurów, który najbardziej odczują hodowcy, należący do grupy małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak informuje szef resortu rolnictwa, następstwem zmiany stawki podatku VAT mogłaby być rezygnacja z powszechnej i ogólnie dostępnej metody rozrodu jaką jest inseminacja lub rezygnacja z zakupu nasienia od rozpłodników o wysokiej wartości hodowlanej, a w konsekwencji odpowiednio droższego, na rzecz nasienia tańszego, a tym samym o zdecydowanie niższej wartości hodowlanej, co z kolei przełożyłoby się na wartość hodowlaną urodzonego potomstwa.

Minister Rolnictwa wyraził nadzieję, że Minister Finansów uwzględnieni jego argumentację i zmieni przepisy w sposób umożliwiający stosowanie 8 proc. stawki podatku VAT za nasienie zwierząt hodowlanych.