Jak informowaliśmy wcześniej, organizacje branżowe zwróciły uwagę hodowców na możliwe kary za brak zezwolenia na przetwarzanie odpasów w sytuacji wykorzystywania starych opon do obciążania pryzm kiszonkowych.

Obciążanie pryzm kiszonkowych oponami – odpowiedź ministerstwa klimatu

Zwróciliśmy się w tej sprawie do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którego gestii znajdują się zagadnienia związane z uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zapytaliśmy czy rolnicy mogą liczyć na derogację w tym zakresie, która zwalniałaby ich z powyższego obowiązku? Jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej?

„Wykorzystywanie zużytych opon, stanowiących odpady (klasyfikowany pod kodem 16 01 03), jako obciążniki jest możliwe w świetle obowiązującego prawa, ale jest traktowane jako tzw. odzysk pozainstalacyjny regulowany rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami, które określa rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku” – zaznaczono w odpowiedzi.

Konieczność uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wskazano również, że zgodnie z ww. rozporządzeniem zużyte opony mogą zostać poddane procesowi odzysku R11 i mogą zostać powtórnie wykorzystane m.in.:

  • jako odbijacze,
  • na placach zabaw,
  • na boiskach,
  • w ogródkach,
  • jako obciążniki do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.

„Zatem możliwość wykorzystania odpadów opon (jako obciążniki do pryzm kiszonkowych) związana jest z koniecznością wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, gdyż wykorzystanie zużytych opon do obciążania pryzm kiszonkowych nie podlega zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie o odpadach. Przy czym istotne jest, że takie zezwolenie może uzyskać wyłącznie przedsiębiorca” – podkreślono.  

Ewentualne zmiany zostaną przeanalizowane

„Odnosząc się do propozycji zmian przepisów informujemy, że ewentualna ich modyfikacja zostanie przeanalizowana w ramach przyszłych prac legislacyjnych z zakresu gospodarki odpadami” – czytamy w odpowiedzi.

Ministerstwo klimatu zaznaczyło również, że zużyte opony są odpadami poużytkowymi, które objęte są szczególnymi uregulowaniami prawnymi związanymi z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Każdy producent oraz importer opon wprowadzający je na rynek krajowy zobowiązany jest do zapewnienia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon, a w przypadku nieosiągnięcia tych poziomów, do wniesienia tzw. opłaty produktowej.

Uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami poużytkowymi

„Natomiast, każdy wytwórca zużytych opon zobowiązany jest do przekazania ich właściwemu odbiorcy, który posiada stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Tak przyjęte rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania omawianymi odpadami poużytkowymi, a także osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Z tego też względu tak ważne jest zbieranie z rynku jak największej masy odpadów powstałych z opon do procesów ich przetwarzania w profesjonalnych zakładach. Niestety wciąż mamy do czynienia ze zjawiskiem porzucania odpadów poużytkowych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych lub ze spalaniem odpadów poza wyspecjalizowanymi spalarniami, co stwarza szczególne zagrożenie dla środowiska” – wskazano w odpowiedzi.