Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 lipca przekazało do akceptacji Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Jak wygląda dobrostan krów mamek w rzeczonym projekcie?

Dobrostan krów mamek - wymogi

Dobrostan krów mamek zgodnie z projektem Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 będzie można realizować poprzez zwiększoną powierzchnię bytową.

Zwierzęta gatunków/grup objętych interwencją, które są utrzymywane zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego, co zostało potwierdzone przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, mogą kwalifikować się do płatności dobrostanowych na uproszczonych zasadach.

Należy pamiętać, że wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. W przypadku dobrostanu krów mamek wymogami objęte są krowy mamki, cielęta, opasy o masie ciała do 300 kg oraz jałówki użytkowane w kierunku mięsnym. Zwierzęta muszą być utrzymywane bez uwięzi.

Ponadto rolnik zobowiązany będzie do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg ten będzie obowiązywał od 2024 r.). Musi on również posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt.

W ramach dobrostanu krów mamek krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym, utrzymywanym bez uwięzi, trzeba będzie zapewnić zwiększoną o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchnię bytową w pomieszczeniach/budynkach.

Dobrostan krów mamek – wymagane powierzchnie dla krów mamek

W przypadku krów mamek należy zapewnić im powierzchnię zgodnie z wytycznymi podanymi w ramach dobrostanu krów mlecznych, tj. co najmniej:

 • w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce: powierzchnię wynoszącą w przeliczeniu na jedną sztukę 5,4 m2 (przy zwiększeniu o 20 proc.) albo 6,8 m2 (przy zwiększeniu o 50 proc.).

Dobrostan krów mamek – wymagane powierzchnie dla cieląt

Z kolei wymagana powierzchnia dla cieląt to:

 • w przypadku cieląt trzymywanych pojedynczo – kojec o szerokości co najmniej wysokości cielęcia w kłębie (+20 albo 50 proc. w zależności od realizowanego działania) i długości co najmniej co najmniej 1,1 długości ciała cielęcia, mierzonej od czubka nosa do ogonowej krawędzi guza kulszowego (+20 albo 50 proc. w zależności od realizowanego działania),
 • w przypadku cieląt utrzymywanych grupowo (powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę):
  • dla cieląt o masie ciała do 150 kg – 1,8 m2 (przy powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc.) albo 2,3 m2 (przy wariancie +50 proc.),
  • dla cieląt o masie ciała powyżej 150 kg do 220 kg – 2 m2 (wariant +20 proc.) albo 2,6 m2 (wariant +50 proc.),
  • dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg – 2,2 m2 (wariant +20 proc.) albo 2,7 m2 (wariant +50 proc.).

Należy przy tym pamiętać, że cielęta w wieku powyżej 8 tygodni można utrzymywać pojedynczo tylko w gospodarstwach, które posiadają mniej niż 6 sztuk cieląt (w gospodarstwach utrzymujących co najmniej 6 cieląt zabrania się utrzymania pojedynczo cieląt w wieku powyżej 8 tygodnia życia).

Dobrostan krów mamek – wymagane powierzchnie dla opasów o masie ciała do 300 kg

W przypadku opasów o masie ciała do 300 kg należy zapewnić im co najmniej:

 • przy utrzymywaniu bez uwięzi wolnostanowiskowo bez wydzielonych legowisk na ściółce powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę powinna wynosić – 1,9 m2 (wariant +20 proc.) albo 2,4 m2 (wariant +50 proc.),
 • przy utrzymywaniu bez uwięzi wolnostanowiskowo bez wydzielonych legowisk i ściółki – 1,6 m2 (wariant +20 proc.) albo 2 m2 (wariant +50 proc.).

Dobrostan krów mamek – wymagane powierzchnie dla jałówek

Zaś jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym należy zapewnić:

 • w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami,
  • w przypadku jałówek powyżej 7 m-ca ciąży – legowiska zgodne z obowiązującymi przepisami tj. o długości min. 2,1 m oraz szerokości min. 1,1 m, oraz powierzchnię odpasowo-ruchową wynoszącą co najmniej 4 m2 (przy powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc.) albo 5 m2 (przy opcji +50 proc.),
  • w przypadku jałówek powyżej 6 m-ca ciąży, ale nie dłużej niż do 7 m-ca ciąży – legowiska zgodne z obowiązującymi przepisami tj. o długości min. 1,9 m oraz szerokości min. 0,9 m, oraz powierzchnię odpasowo-ruchową wynoszącą co najmniej 4 m2 (przy + 20 proc.) albo 5 m2 (przy opcji +50 proc.),
 • w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce,
  • w przypadku jałówek powyżej 7 m-ca ciąży – co najmniej 5,4 m2 (przy + 20 proc.) albo 6,8 m2 (przy opcji +50 proc.),
  • w przypadku jałówek powyżej 6 m-ca ciąży, ale nie dłużej niż do 7 m-ca ciąży – co najmniej 2,6 m2 (przy + 20 proc.) albo 3,3 m2 (przy opcji +50 proc.),
 • w systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk i ściółki,
  • w przypadku jałówek powyżej 19 m-ca życia, jednak nie dłużej niż do 7 m-c ciąży – co najmniej 2,2 m2 (przy + 20 proc.) albo 3 m2 (przy opcji +50 proc.),
  • w przypadku jałówek powyżej 6 m-ca życia do 19 m-ca życia – co najmniej 1,9 m2 (przy + 20 proc.) albo 2,4 m2 (przy opcji +50 proc.).

Dobrostan krów mamek – ściółka, wybieg, wypas

Ponadto liczbę punktów można będzie zwiększyć dzięki stosowaniu dodatkowych praktyk. Jednak są one możliwe w przypadku zapewnienia zwierzętom (krowom mamkom, cielętom, opasom o masie ciała do 300 kg i jałówkom użytkowanym w kierunku mięsnym) zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej.

 • ściółka – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej zwierzętom na jednoczesny odpoczynek;
 • wybieg – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;
 • wypas – zapewnienie wypasu przez co najmniej 120 dni w sezonie wegetacyjnym (przez min. 6 godz. dziennie).

Dobrostan krów mamek – system punktowy

Wysokość płatności dobrostanowej będzie wynikała z wprowadzonego systemu punktowego. 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR.

Punkty dobrostanowe przyznawane są według poniższego schematu.

 • Zwiększenie powierzchni bytowej o 20 proc. – 3,6 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Zwiększenie powierzchni bytowej o 50 proc. – 9,1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Ściółka – 0,9 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Wybieg – 1,5 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Wypas – 1,5 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)

Dobrostan krów mamek – do 150 DJP

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej są przyznawane z zastosowaniem progów degresywności (nie dotyczy to płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach):

 • do 100 DJP – 100 proc.
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75 proc.
 • powyżej 150 DJP – brak płatności

Płatności na sztukę zwierzęcia mogą być dodatkowo powiększone o koszty transakcyjne, które stanowią częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt lub pomniejszone ze względu na degresywność płatności.