Do naszej redakcji dotarły sygnały o niespodziewanym zapisie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Kwestia dotyczy powierzchni odpasowo-ruchowej, jaką należy zapewnić zwierzętom, aby spełnić wymóg zwiększonej co najmniej o 50 proc. powierzchni bytowej w wariancie Dobrostan krów mlecznych.

Ile powierzchni odpasowo-ruchowej?

W wymogach dla Wariantu Dobrostan krów mlecznych, praktyki – zwiększona co najmniej o 50 proc. powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach określono, że powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach dla wszystkich krów mlecznych w gospodarstwie, w przeliczeniu na jedną sztukę, wynosi co najmniej 6,8 m2 powierzchni odpasowo-ruchowej w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami, tj. tyle samo co powierzchnia w przeliczeniu na jedną sztukę systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce.

Zgodnie z tabelą określającą minimalne wielkości powierzchni, zawartą w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 miało być to odpowiednio 5 m2 (z wydzielonymi legowiskami) oraz 6,8 m2 (bez wydzielonych legowisk na ściółce).

Zapytaliśmy więc w MRiRW czy wspomniana wielkość powierzchni odpasowo-ruchowej w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami ulegnie zmianie? Jeśli miałby zostać wprowadzone zmiany, to kiedy można się ich spodziewać?

Błąd w rozporządzeniu dobrostanowym – ministerstwo rolnictwa odpowiada

W odpowiedzi na nasze pytania MRiRW poinformowało, że zgodnie z Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przyjętym przez Komisję Europejską, w przypadku realizacji w ramach Wariantu Dobrostan krów mlecznych praktyki zwiększona co najmniej o 50% powierzchnia bytowa w pomieszczeniach lub w budynkach powierzchnia odpasowo-ruchowa w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami wynosi co najmniej 5 m2.

- W planie poprawy dobrostanu zwierząt, o którym mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia dobrostanowego, zawarte zostały prawidłowe powierzchnie, odpowiadające wartościom przyjętym w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – czytamy w odpowiedzi.

Oczywista omyłka pisarska zamieszczona w załączniku nr 2 do rozporządzenia dobrostanowego, określającego wymogi dla poszczególnych wariantów i praktyk, zostanie skorygowana podczas nowelizacji rozporządzenia w najbliższym możliwym terminie – dodaje MRiRW.