Dopłata dobrostanowa wzbudziła duże zainteresowanie wśród hodowców, może nie tak duże jak podano w ocenie skutków regulacji (65,5 tys.), jednak jak poinformowała nas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łącznie liczba spraw dobrostanowych (prowadzonych) wynosi 44 374.

Liczba spraw w podziale na pakiety i warianty wynosi:

1)            Pakiet 1 Dobrostan świń – 2 552:

•             Wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – 2 506

•             Wariantu 1.1 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 2 136

2)            Pakiet 2 Dobrostan krów - 42 022:

•             Wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas – 35 190

•             Wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – 3 715

•             Wariant2.3 Dobrostan krów mamek – 4 659.

Liczba spraw dobrostanowych ogółem nie jest równa sumie spraw w ramach poszczególnych pakietów/wariantów, ponieważ można było wnioskować jednocześnie o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach obydwu pakietów i kilku różnych wariantów, jak podkreśla ARiMR. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pakietu 1 - Dobrostan świń, gdzie liczba spraw prowadzonych w zakresie pakietu wynosi ogółem 2 552, a suma wniosków z obydwu wariantów to 4 642.

Płatność dobrostanowa przyznawana będzie po zakończeniu wszystkich kontroli, ponadto, jak zaznacza ARiMR, rolnicy, wnioskujący o przyznanie płatności dobrostanowej muszą spełnić wymogi w tzw. okresie referencyjnym w ramach poszczególnych wariantów. Potwierdzeniem czy dany rolnik przestrzegał wymogów w wymaganym okresie będzie dostarczenie do ARiMR odpowiednich dokumentów, takich jak np. rejestr wypasu krów mlecznych czy oświadczenie o zapewnieniu wypasu.

Naliczanie płatności dobrostanowej będzie mogło nastąpić dopiero po przeprowadzonej kontroli administracyjnej, która uwzględni również wyniki kontroli na miejscu w wytypowanych wnioskach, stwierdza ARiMR. Kontrola administracyjna będzie opierała w głównej części na danych z systemu IRZ.

Wydawanie decyzji w ramach działania „Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020 rozpocznie się po 1 grudnia 2020 roku, jak informuje ARiMR.