W tym roku wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich można składać w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 czerwca 2021 r. Wniosek o przyznanie płatności może być również złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r. Jednak za każdy dzień roboczy spóźnienia płatności będą zmniejszane o 1 proc. należnej kwoty płatności.

Jakie terminy w dopłatach do bydła?

W przypadku składania płatności związanych do zwierząt również obowiązuje termin 17 czerwca 2021 r., jednak należy tu zwrócić szczególną uwagę na daty związane z przemieszczaniem bydła, o które często pytają hodowcy.

W tym roku niezmiennie dostępne są dwa rodzaje płatności: do krów (samice powyżej 24 miesięcy) oraz do młodego bydła (wiek poniżej 24 miesięcy, niezależnie od płci). W obu przypadkach można ubiegać się o płatności do grupy zwierząt w przedziale od 3 do 20 szt.

Dopłaty do młodego bydła

Ubiegając się o płatność do danej sztuki należy być świadomym obowiązywania określonych terminów. W przypadku płatności do bydła dotacja przysługuje do zwierząt gatunku bydło domowe (Bos taurus), które w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekroczą wieku 24 miesięcy oraz pozostaną w posiadaniu rolnika przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dopłaty do krów

Z kolei w przypadku płatności do krów, dotacja przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące. Krowy również muszą przebywać w siedzibie stada przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

W związku z tym do zwierząt urodzonych po 15 maja, w tym roku nie będzie już można ubiegać się o przyznanie płatności.

Warto jednak pamiętać, że zwierzęta deklarowane do płatności związanych z produkcją w okresie przetrzymywania mogą być zastępowane przez inne sztuki bez utraty prawa do wypłaty dotacji.

W przypadku zakupu zwierząt w ostatniej chwili należy jednak mieć świadomość, że na daną sztukę ktoś mógł już wcześniej złożyć wniosek. Jeśli więc dane zwierzę z gatunku bydło domowe zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności, dotację przyznaje się rolnikowi, który jako pierwszy złożył wniosek o przyznanie tej płatności do danej sztuki oraz spełnia pozostałe warunki przyznania tej płatności.