Jak informowaliśmy wcześniej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o uruchomienie dopłat z budżetu krajowego do krów mlecznych. Zarząd podkreślił, że ceny mleka systematycznie spadają, a sytuacja gospodarstw mlecznych wciąż się pogarsza.

Stanowisko MRiRW ws. dopłat do krów mlecznych

W odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik zaznaczył, że lata 2021-2022 były okresem wzrostów średniej ceny skupu mleka.

Pomiędzy styczniem 2021 r. a grudniem 2022 r. zwiększyła się ona w UE-27 z 34,87 EUR/100kg do 58,25 EUR/100kg (+67 proc.), podczas gdy w Polsce wzrosła z 149,29 zł/100kg do 277,93 zł/100kg (+86 proc.). Jednakże obserwowane od połowy 2022 r. spadki cen zbytu przetworów mlecznych na rynkach światowych i unijnym spowodowały, że w 2023 r. nastąpiło odwrócenie tej tendencji. W styczniu 2023 r. średnia cena skupu mleka w UE wyniosła 55,74 EUR/100kg (-4,3 proc. m/m), obniżając się do kwietnia br. do poziomu 47,55 EUR/100kg (+2,9 proc. r/r). W ślad za tym trendem, także w Polsce od stycznia 2023 r. ceny skupu mleka spadają. W porównaniu z historycznie wysoką ceną skupu mleka w Polsce w grudniu 2022 r. która w przeliczeniu na euro wyniosła 59,39 EUR/100kg i była wyższa od średniej unijnej, krajowa cena skupu mleka w kwietniu br. obniżyła się o 21,3 proc. do poziomu 46,72 EUR/100kg, jak czytamy w odpowiedzi MRiRW.

Niższe niż w Polsce ceny za mleko w skupie w kwietniu 2023 r. odnotowano na Łotwie (34,72 EUR/100kg), Litwie (37,92 EUR/100kg), w Irlandii (41,76 EUR/100kg), Belgii (43,61 EUR/100kg), Bułgarii (43,63 EUR/100kg), Niderlandach (44,75 EUR/100kg), Niemczech (46,54 EUR/100kg), Słowenii (46,08 EUR/100kg) oraz na Słowacji (46,31 EUR/100kg), jak dodaje ministerstwo.

„Nie powinno się mówić o kryzysie, ale korekcie sytuacji rynkowej”

„Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w dniu 20 marca 2023 r. Komisja wskazała, że ceny spadły z rekordowo wysokiego poziomu, nie powinno się zatem mówić o kryzysie, ale korekcie sytuacji rynkowej. Jednocześnie Komisja zapowiedziała kontynuację monitorowania sytuacji i reakcję jeśli będzie ona wymagana. Z kolei na posiedzeniu AGRIFISH w dniu 30 maja 2023 r. Komisja odnotowała dalszy spadek ceny skupu surowca mlecznego. KE podkreśliła jednocześnie, że nadal jest ona wysoka, choć w niektórych państwach członkowskich cena ta jest wyraźnie niższa od średniej unijnej” – wskazuje MRiRW.

Unijna pomoc dla pięciu państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą

Resort podkreślił także, że w związku z bieżącą sytuacją na rynkach rolnych w UE, w trakcie posiedzenia AGRIFISH w dniach 26-27 czerwca 2023 r., Komisja Europejska omówiła zawartość drugiego pakietu pomocowego w wysokości 100 mln EUR przeznaczonego dla pięciu państw członkowskich sąsiadujących z Ukrainą, w tym Polski.

Pomoc owszem, ale nie dla producentów mleka

Jednocześnie KE zaprezentowała trzeci pakiet zawierający pomoc finansową w wysokości 330 mln EUR przeznaczoną na wsparcie rynków rolnych w pozostałych 22 państwach członkowskich UE. Z uzyskanych przez Ministerstwo informacji wynika, że Litwa i Łotwa, jako kraje najbardziej dotknięte spadkami cen mleka w skupie, biorą pod uwagę możliwość przeznaczenia uzyskanych w ramach trzeciego pakietu środków pomocowych na wsparcie krajowych producentów mleka.

„Natomiast Polska uzyskane w ramach drugiego pakietu pomocy środki finansowe przeznaczy na wsparcie krajowego sektora zbóż, jako najbardziej dotkniętego sytuacją związaną z importem zboża z Ukrainy. Wsparcie dla polskiego sektora mleka/producentów mleka nie zostało w ramach tych środków przewidziane” – zaznacza MRiRW.

Producenci nie są zainteresowani skupem interwencyjnym

Resort rolnictwa podkreślił także, że skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w UE jest obecnie otwarty, jednakże nie cieszy się zainteresowaniem handlowców, gdyż bieżące ceny rynkowe tych produktów znacząco przewyższają poziom ich cen interwencyjnych. Ponadto państwa członkowskie UE, jak i KE, nie uważają za wskazane uruchomienie mechanizmów dopłat do prywatnego przechowywania masła, OMP i serów.

Szereg instrumentów pomocowych skierowanych do sektora mleczarskiego

MRiRW podkreśla również, że już obecnie zaplanowany został szereg instrumentów pomocowych skierowanych do sektora mleczarskiego.

„W 2023 r., w ramach Planu Strategicznego WPR, producenci mleka będą mogli, tak jak dotychczas, korzystać na zasadach ogólnych ze wszystkich instrumentów wsparcia bezpośredniego (w szczególności z podstawowego wsparcia dochodów – wcześniej JPO, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów – wcześniej płatności dodatkowej), Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz interwencji II filara (płatności ONW, Rolnictwo ekologiczne, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego) realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).” – wylicza MRiRW.

Płatności do krów i bydła - jakie stawki?

Resort poinformował, że na płatność do krów w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 158 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 94 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 1 677 240 zwierząt.

Na płatność do bydła w latach 2023-2027 planuje się przeznaczyć średnio ok. 179 mln EUR rocznie. Przewidywana średnia roczna stawka wynosi 74 EUR/szt. Szacuje się, że wsparciem co roku objętych zostanie ok. 2 426 488 zwierząt.

Budżet przeznaczony na płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt w latach 2023-2027 wynosi prawie 1,4 mld euro, w tym na wariant Dobrostan krów mlecznych prawie 0,8 mld euro.

Płatność w wysokości 2 738 zł będzie przyznawana do sztuki zwierzęcia objętej 5-letnim zobowiązaniem w ramach wariantu 1.1. Zachowanie lokalnych ras bydła - użytkowanie mleczne. W ramach ww. wariantu przewiduje się również dodatkową, jednorazową płatność w wysokości 15 131 zł/szt., rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia.

Wsparcie, którego odbiorcami potencjalnie mogą być producenci mleka

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 będzie realizowane wsparcie, którego odbiorcami potencjalnie mogą być producenci mleka krowiego. Wsparcie w ww. zakresie będzie realizowane np. w interwencji: Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność (dotacje), Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu, Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń, Rozwój małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, jak informuje MRiRW.

Ponadto, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, a co za tym idzie dostępność poszczególnych nośników energii dla producentów rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, przez Rząd RP zostały podjęte działania mające na celu zabezpieczenie dostaw nośników energii dla ich odbiorców, jak wskazuje resort rolnictwa.

Jednocześnie producenci rolni, w tym producenci mleka mogą skorzystać z dopłat do oprocentowania kredytów dla producentów rolnych, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.