Jak informuje Instytut Zootechniki PIB w kwietniowym sezonie oceny po raz pierwszy zostaną udostępnione wartości hodowlane dla dwóch nowych cech: lokomocji (LOC) i kondycji (BCS).

Ocena wartości hodowlanej bydła dla obu cech przeprowadzona jest za pomocą tej samej metody, którą stosuje się w rutynowej ocenie wartości hodowlanej dla wszystkich cech pokroju.

Obie cechy oceniane są przez grupę klasyfikatorów pokroju, którzy oceniają zwierzęta w skali 9-cio punktowej w przypadku lokomocji i 5-cio punktowej w przypadku kondycji, przy czym dla pierwszej cechy pożądane są wartości wyższe, a dla drugiej ulokowane po środku skali.

Cecha „lokomocja” umożliwia zidentyfikowanie zwierząt wykazujących skłonność do nieprawidłowego poruszania tylnymi kończynami. U takich krów częściej występują urazy stawów skokowych lub racic i częściej odnotowuje się również kulawizny, który rzutują negatywnie na poziom produkcji mleka i długowieczność krów.

Niestety jednak cecha ta wykazuje się dość niską odziedziczalnością w populacji bydła PHF, przez co dokonując selekcji ukierunkowanej na tę cechę, na efekty trzeba będzie dość długo czekać.

Druga z ocenianych cech - kondycja ciała, w 5-cio pkt. Skali BCS (ang. Body Condition Score), stanowi informację o rezerwach energetycznych danej stuki i wykazuje związek z płodnością, zdrowotnością, jak również może stanowić wskaźnik dobrostanu zwierząt.

Kondycja jest oceniana przez klasyfikatorów pokroju podczas pierwszej laktacji i nie wskazuje na chwilową kondycję krowy, ale na jej ogólną tendencję do otłuszczania się. Odziedziczalność tej cechy (0,19), jest wyższa od odziedziczalności LOC i pozwala w większym stopniu doskonalić tę cechę na drodze selekcji.