Zgodnie z doniesieniami nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt trafiła do sejmowej zamrażarki. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Jednak ostatnie tygodnie pokazały jak ważne jest gromadzenie danych i zbieranie informacji o możliwych konsekwencjach proponowanych regulacji.  

Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów (EJA), rabin Menachem Margolin, 26 października br. wystosował list do Jarosława Kaczyńskiego, w którym apelował o zachowanie dotychczasowych przepisów oraz przedstawił jedną z głównych zasad wiary żydowskiej, czyli minimalizację cierpienia zwierzęcia. Podkreślił również, że ograniczenie uboju rytualnego w Polsce miałoby bardzo duży wpływ na społeczność żydowską, w tym na wspólnoty religijne poza granicami Polski.  

– W jednym z wywiadów oświadczył Pan, że kieruje Panem chęć chronienia istot żywych przed niepotrzebnym cierpieniem, co nazwał Pan „bardzo chrześcijańskim odruchem”. Nie uważamy, by w kwestii ochrony zwierząt chrześcijaństwo różniło się w jakikolwiek zasadniczy sposób od judaizmu – zaznaczył rabin Margolin. – W gruncie rzeczy, nie zagłębiając się zbytnio w szczegóły, jedną z głównych zasad wiary żydowskiej jest minimalizacja cierpienia zwierzęcia – dodał.

Na potwierdzenie tej tezy przytoczył 6 fragmentów z Tory.

·       Tora głosi: „Sześć dni będziesz pracował, a dnia siódmego zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł…” (Wj 23:12)

·       W Księdze Wyjścia, znajdujemy zapis: „Jeśli ujrzysz, że osioł twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu z pomocą.” (Wj 23:5)

·       Księga Powtórzonego Prawa 12:21 opisuje przykazanie dotyczące uboju zwierząt przed ich spożyciem. Wielu komentatorów wyjaśnia, że jednym z celów tego przykazania jest wskazanie na to, że koszerny ubój jest humanitarnym sposobem zabijania, powodując tylko minimalne cierpienie zwierzęcia.

·       Księga Powtórzonego Prawa 22:6-7 nakazuje wolno puścić ptasią matkę, zanim zabierze się jaja na własny użytek. Komentatorzy podkreślają, że ptasia matka odczuwa niepokój, kiedy widzi, jak zabiera się jej jaja, a jej oddalenie częściowo łagodzi ten niepokój.

·       Księga Powtórzonego Prawa 22:9 zakazuje orki przy użyciu zwierząt różnych gatunków, ponieważ orka z wykorzystaniem zwierząt różnych gatunków powoduje u każdego z nich niepokój.

·       Księga Powtórzonego Prawa 25:4 poucza: „Nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu”, ponieważ dla zwierzęcia jest źródłem niepokoju, kiedy ma wokół siebie jedzenie, którego nie może tknąć.

– Jedną rzeczą, którą zauważamy w tych wszystkich przykazaniach jest to, że wykraczają one daleko poza zwykłe unikanie aktywnego okrucieństwa wobec zwierząt. W większości przypadków przykazanie nakazuje podjęcie pozytywnych działań w celu złagodzenia wszelkiego niepokoju u zwierząt. W naszym przekonaniu, a jest to zbyt łatwo zapomniane - lub co gorsza ignorowane - w publicznej debacie na temat uboju rytualnego, zwierzę przede wszystkim powinno żyć godnie, by na koniec tak samo dobiec kresu swego życia. Muszę ponadto nadmienić, że Żydowi nie wolno nawet jeść śniadania, zanim nie nakarmi swoich zwierząt, a w dniu uboju zwierzę musi być nakarmione jak zwykle, aby oszczędzić mu niepokoju aż do końca życia – napisał rabin Margolin.

Podkreślił również, że ubój koszerny to nie kaprys czy przejściowa moda, a jeden z fundamentów praktyki żydowskiej, która obowiązuje Żydów od starożytność. Zaznaczył, że wolność sumienia i wyznania oraz swobodę praktyki religijnej w Polsce gwarantują m.in.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

Przypomniał, że Polska jest jednym z największych dostawców koszernego mięsa, a fakt ten jest uznany i doceniany w całej Europie i poza jej granicami. Ograniczenie uboju rytualnego miałoby bardzo duży wpływ na społeczność żydowską, w tym na wspólnoty religijne poza granicami Polski.  

Odniósł się również do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w 2014 r. orzekł niekonstytucyjność zakazu uboju rytualnego zwierząt na potrzeby wyznawców judaizmu i islamu.

– Trybunał podkreślił wówczas, że ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postanowieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii, a ubój rytualny podlega ochronie właśnie w ramach wolności religijnej – zaznaczył rabin Margolin. – "Konstytucyjna gwarancja wolności religii obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, praktyk, obrzędów i rytuałów, które mają charakter religijny. Tym samym konstytucyjna ochrona obejmuje również czynności religijne dalekie od zachowań konwencjonalnych dominujących w danym państwie, w tym także czynności być może niepopularne z punktu widzenia społecznej większości", jak podkreślał Trybunał – dodał.

– Apelujemy do Pana o zachowanie status quo, za którym przemawiają zarówno ważne względy społeczne jak i gospodarcze. Na zakazie uboju rytualnego bowiem ucierpi nie tylko społeczność żydowska - i muzułmańska – zjednoczonej Europy, ale też tysiące Polaków zatrudnionych w sektorze rolnym, a rolnicy poniosą olbrzymie straty finansowe. Wartość polskiego eksportu wołowiny szacowana jest na 6,7 mld zł rocznie, z czego tej pochodzącej z uboju rytualnego to 2 mld zł, czyli niemal jedna trzecia. To skala makro. W skali mikro: jedno gospodarstwo rolne dostarcza średnio w roku od 10 do 15 sztuk bydła tylko na potrzeby uboju rytualnego. Oznacza to, że likwidacja uboju rytualnego na eksport pozbawi pracy kilkanaście tysięcy osób w zakładach mięsnych i gospodarstwach – wyliczał.

– Na zakończenie, Panie Prezesie, pragniemy wyrazić stosowną wdzięczność Komitetowi ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski za stanowisko pełne zrozumienia dla postulatów środowisk żydowskich na temat uboju rytualnego dokonywanego zgodnie z wielowiekową tradycją żydowską – podkreślił Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Żydów – Gorąco i szczerze ufamy, że tradycja, której sama istota i racja bytu nakierowane są na dobrostan zwierząt i minimalizację ich cierpienia, będzie mogła przetrwać po wieczne czasy, a zapisy projektu ustawy odnoszące się do uboju koszernego staną się tego odzwierciedleniem – dodał.