Bydło, które utrzymywane jest zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego może kwalifikować się do płatności na uproszczonych zasadach.

Zasady uproszczone – które praktyki dobrostanowe?

W przypadku dobrostanu krów mlecznych możliwość uproszczonej realizacji ekoschematu dotyczy praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub praktyki dotyczącej wypasu. Pozostałe praktyki realizuje się na zasadach ogólnych.

W odniesieniu do dobrostanu krów mamek i opasów możliwość uproszczonej realizacji ekoschematu dotyczy jedynie praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc. 

Z jakimi korzyściami wiążą się uproszczone zasady?

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przybliżył nam z jakimi korzyściami wiąże się kwalifikacja do płatności dobrostanowej na uproszczonych zasadach. 

– W przypadku rolników, którzy prowadzą chów zwierząt w metodzie ekologicznej ważnym elementem jest zwolnienie z obowiązku posiadania planu poprawy dobrostanu, który jest pewnym kosztem oraz dodatkowym obowiązkiem dla rolnika, który musi wykonać plan razem z doradcą. Dodatkowo rolnicy, którzy są w tym reżimie rolnictwa ekologicznego nie podlegają degresywności. W ramach płatności dobrostanowych mamy degresywność, której poziom uzależniony jest od liczby DJP. Jeśli gospodarstwo posiada do 100 DJP w dobrostanie, to w ramach gatunków mamy 100 proc. płatności, jeśli jest to pomiędzy 100 a 150 DJP, to płatność wynosi 75 proc., zaś powyżej 150 DJP płatności nie są przyznawane. Jednak rolnicy ekologiczni nie wpadają w degresywność – mówił Rybarczyk.

Do ułatwień związanych z tą opcją należy zaliczyć brak konieczności prowadzenia rejestru wypasu w przypadku tej praktyki w dobrostanie krów mlecznych.

Dobrostan bydła na uproszczonych zasadach - wymagania

Jak tłumaczył nasz rozmówca, warunkiem realizacji ekoschematu na zasadach uproszczonych jest umieszczenie rolnika na wykazie producentów ekologicznych przez Jednostkę Certyfikującą.

Ponadto w zakresie praktyk zwiększonej powierzchni bytowej o co najmniej 20 proc. oraz praktyki wypas krów mlecznych bydło nie może być utrzymywane na uwięzi, nawet w przypadku posiadania stosownego zezwolenia (o którym mowa w pkt 1.7.5 zdanie trzecie w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848).