W większości gospodarstw zajmujących się chowem bydła mlecznego w Europie stosowany jest system indywidualnego odchowu cieląt w pierwszych ośmiu tygodniach życia. Jest to związane z przekonaniem, że indywidualne utrzymywanie cieląt zapewnia im większą ochronę przed patogenami oraz ułatwia kontrolę ich stanu. Staje się to jednak problematyczne w dobie rosnącego nacisku na dobrostan zwierząt, coraz silniejszej presji ze strony konsumentów na odchów grupowy i coraz liczniejszych petycji dotyczących zakazu chowu klatkowego, często opatrzonych zdjęciami cieląt w budkach indywidualnych.

Utrzymanie indywidualne a transmisja patogenów

W przypadku indywidualnego utrzymywania cieląt podstawową zaletą jest możliwość łatwego kontrolowania stanu zdrowia każdego cielęcia oraz wielkości pobrania preparatu mlekozastępczego, wody i paszy. Utrzymywanie indywidualne wiąże się także z brakiem wzajemnego obsysania się cieląt.

Za popularność indywidualnego utrzymywania cieląt odpowiada także przekonanie o redukcji ryzyka transmisji patogenów jelitowych drogą fekalno-oralną oraz patogenów układu oddechowego drogą kropelkową. Należy jednak zaznaczyć, że wyniki wielu najnowszych badań nie wykazują różnic w rozprzestrzenianiu się patogenów jelitowych i oddechowych wśród cieląt trzymanych indywidualnie, w parach i małych grupach (...).