Komisarz Hogan odnosił się podczas debaty plenarnej do pytania posła do PE, przewodniczącego komisji AGRI Czesława Siekierskiego w sprawie kryzysowej sytuacji na rynku mleka i planów KE w tym zakresie:

-  Po likwidacji kwot mlecznych sytuacja się skomplikowała. Producenci mleka jeszcze przed wygaszeniem kwotowania postawili na zwiększenie produkcji, aby mieć silniejszą pozycję na uwolnionym rynku, w roku 2015 wystąpiły sprzyjające warunki dla wzrostu produkcji. Zrozumiałym jest, że każdy producent chce zwiększać swoje dochody, stąd przy wspomnianych wyżej sprzyjających warunkach, nastąpił wzrost produkcji, większość rolników musi finansować bowiem spłatę kredytów – mówił Czesław Siekierski.

 - Obecnie dużo się mówi o potrzebie stworzenia pewnej równowagi miedzy podażą i popytem, brak jednak propozycji instrumentów, które by prowadziły do obniżenia produkcji. Zakładanie, że rolnicy uczynią to dobrowolnie nie znajduje potwierdzenia, bo rolnicy bronią się przed upadłością przez zwiększanie produkcji. Produkcja będzie się raczej zmniejszać na skutek upadłości gospodarstw i to tej grupie rolników należałoby zaproponować określone wsparcie na przekierowanie swojej produkcji, co jest bardzo trudne, gdyż wiemy, że inwestycje w produkcję mleczarską były bardzo kosztowne - kontynuował.

Według Czesława Siekierskiego należy zastosować pewną formę płatności z tytułu obniżenia produkcji, ale jednocześnie zapewniając gospodarstwom możliwość zachowania swojej płynności finansowej, aby nie podjęły się likwidacji stada w szerszej skali.

Phil Hogan potwierdził, że sytuacja na rynku mleka praktycznie w każdym z krajów członkowskich jest bardzo trudna oraz powołał się na najnowsze dane Europejskiego Centrum Obserwacji Rynku Mleka:

- Średnia cena mleka w Unii Europejskiej w kwietniu wyniosła 27,62 c/kg co daje 11,5 proc. spadek w porównaniu do cen sprzed roku.

Dostawy mleka w UE wzrosły o 4,4 proc. w 2014 roku oraz o 2,6 proc. w 2015 r. W pierwszym kwartale tego roku dostawy mleka wzrosły o 7,2 proc (częściowo z powodu dodatkowego dnia – 29 lutego przyp. red.).

W skali globalnej produkcja mleka wzrosła o 3,9 proc. w tym samym okresie, głównie przez poziom produkcji w UE. Produkcja w Stanach Zjednoczonych w kwietniu była o 1,2 proc. wyższa, jednak było to mniej, niż spodziewano. Oczekuje się z kolei, że produkcja mleka w Nowej Zelandii ma być niższa o 2 proc. w sezonie 2015-2016, a w Australii o 1,2 proc.

W UE największy wzrost produkcji w ujęciu ilościowym w pierwszych dwóch miesiącach 2016 roku odnotowano w Holandii (+330 000 t), Niemczech (+300 000 t), Polsce (+140 000 t) oraz Irlandii (+110 000 t). W ujęciu procentowym  największe wzrosły dotyczą takich państw jak: Irlandia, Cypr, Luksemburg, Belgia oraz Holandia – wyliczał Hogan.

Podkreślił także, że mimo „zaangażowania w pozyskiwanie nowych rynków zbytu i zachęcających danych odnośnie eksportu, szanse na zwiększenie popytu są ograniczone. W związku z tym, większy nacisk powinien być położony po stronie podaży”.

Hogan dodał, że producenci powinni wziąć odpowiedzialność za ciągle wzrastającą produkcję, która - biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku - nie jest zrównoważona.

- Komisja efektywnie wdrożyła wszystkie dostępne narzędzia w ramach WPR, w tym uruchomienie Artykułu 222 ze wspólnej organizacji rynku, narzędzia nigdy wcześniej nie wykorzystywanego – tłumaczył.

Komisarz odniósł się tutaj do możliwości dobrowolnego zarządzania podażą na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013 przez organizacje producentów, ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe i spółdzielnie.

- Jest to instrument dobrowolny i jego wykorzystanie zależy ostatecznie od producentów i jest naprawdę w rękach hodowców bydła mlecznego, którzy mogą, jeśli zechcą, łączyć siły i wspólnie podjąć decyzję o zmniejszeniu produkcji – powiedział Hogan oraz dodał, że wspólne planowanie produkcji mleka ma potrwać do połowy października, jednak może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy, do połowy kwietnia 2017 roku.

Poinformował także, że państwa członkowskie wykorzystały jak dotąd tylko 56 proc. z kwoty pomocowej skierowanej dla producentów mleka. Chodzi o zainicjowany we wrześniu 2015 roku pakiet pomocowy dla rolników. Zgodnie z tym pakietem krajom członkowskim przyznano w sumie 420 mln euro na pomoc, a z tego ok. 280 mln euro skierowano na rynek mleka.

- Wykorzystanie tych pieniędzy prawdopodobnie wzrośnie podczas najbliższych tygodni, ale przypominam krajom członkowskim, że mają czas tylko do końca następnego miesiąca, aby wydać wszystkie pieniądze – powiedział komisarz.

 - Pomimo wdrożenia szeregu dostępnych środków, muszę podkreślić, że mogę pracować tylko w ramach dostępnego ustawodawstwa, w szczególności w zakresie środków nadzwyczajnych. Był to wynik reformy 2013 roku, w którym PE i Rada potwierdziły orientację rynkową Wspólnej Polityki rolnej – podsumował komisarz ds. rolnictwa UE.