Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 15 lipca przekazało do akceptacji Komisji Europejskiej projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Uzgodniony z Komisją Europejską polski KPS zwiera zmiany wynikające z trwających przez wiele miesięcy uzgodnień.

Zwiększony budżet na dobrostan zwierząt

Najważniejsze zmiany w zakresie dobrostanu zwierząt dotyczą m.in. zwiększenia budżetu. Budżet przeznaczony na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt w ramach ekoschematu zwiększono dwukrotnie (budżet wynosił będzie ok. 1,4 mld euro/na 5 lat).

Największe środki mają być przeznaczone na dobrostan bydła (1087,1 mln euro) oraz trzody chlewnej (195,2 mln euro). Następny pod tym względem jest dobrostan koni (50,9 mln euro). Nieco niżej plasują się dobrostan owiec (21,3 mln euro) oraz dobrostan drobiu (18,6 mln euro). Zaś najmniejsze środki przeznaczone mają być na dobrostan kóz (3,8 mln euro).

Dobrostan zwierząt – odejście od systemu wariantowego

Ponadto w zakresie dobrostanu świń i bydła uzgodniono odejście od systemu wariantowego. W przypadku bydła i świń ma mieć zastosowanie system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt - praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie.

Do każdej praktyki przypisana jest odpowiednia liczba punktów, która odpowiada wysokości szacowanej stawki za daną praktykę do sztuki zwierzęcia. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 euro.

Podstawowym warunkiem realizacji ekoschematu – Dobrostan zwierząt jest wybór praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach. Jedynie przy wyborze tej praktyki możliwa jest realizacja pozostałych praktyk przewidzianych dla danej grupy zwierząt. Warunek ten nie dotyczy wypasu krów mlecznych – praktykę tę możną realizować bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

W przypadku pozostałych gatunków zastosowanie ma system wariantowy tzn. zestaw obowiązkowych praktyk dla danej grupy zwierząt.

Kolejną zmianą było dodanie nowych, dotychczas niepremiowanych, praktyk (np. zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50 proc., utrzymanie na ściółce, dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki czy utrzymanie świń w cyklu zamkniętym).

 

Dobrostan zwierząt - zrekompensowanie dodatkowych kosztów i utraconych dochodów

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy) warunków dobrostanu zwierząt. Wsparcie to ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Interwencja co do zasady stanowi kontynuację wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Dobrostan zwierząt, jednak rozszerzono zakres wsparcia m.in. o dobrostan opasów, kurcząt brojlerów oraz indyków. Za zasadne uznano również promowanie uwzględnienia innych czynników mających wpływ na dobrostan tj. rodzaju podłoża i długości przebywania młodych z matkami.

Zwierzęta gatunków/grup objętych interwencją, które są utrzymywane zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego, co zostało potwierdzone przez jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym, mogą kwalifikować się do płatności dobrostanowych na uproszczonych zasadach.

Kto może zostać beneficjentem płatności dobrostanowej?

Beneficjentem płatności dobrostanowej może być rolnik aktywny zawodowo, który posiada gospodarstwo rolne położone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą. Kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, nie może być mniejszy niż 1,00 ha albo, w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich musi wynosić co najmniej 200,00 euro.

Trzeba również posiadać odpowiednią siedzibę stada zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a zwierzęta muszą być oznakowane i zarejestrowane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Należy pamiętać, że wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym. Ponadto rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany będzie, do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg ten obowiązywać będzie od 2024 r.). Musi on również posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).