Temat gospodarowania na użytkach zielonych w obliczu suszy omówił prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz podczas tegorocznych targów Ferma w Łodzi. Wykładowca wskazywał na konieczność racjonalnego wykorzystania całorocznych zasobów wody.

W tym celu konieczne jest dostosowanie terminów przeprowadzanych zabiegów do panujących warunków. Wykładowca zalecał przeniesienie zabiegów renowacji trwałych użytków zielonych z powszechnie stosowanych terminów wiosennych i późnoletnich na typowo jesienne, gdzie można liczyć na większą dostępność wody. Przed dokonaniem renowacji ekspert zaleca odbudowę systemu melioracyjnego, co umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów wodnych i pozwoli na ich retencjonowanie.

Zdaniem prof. Łyszczarza skład mieszanek siewnych na trwałe użytki zielone należy oprzeć głównie na gatunkach i odmianach z rodzaju życica i festulolium, a na gruntach ornych wykorzystywać większe ilości roślin najbardziej odpornych na suszę, czyli odmiany lucerny i kupkówki pospolitej.

Jak zalecał wykładowca, wszelkie czynniki produkcyjne, zwłaszcza nawożenie i zabiegi agrotechniczne, powinny zostać skierowane na maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego pierwszego pokosu. Kolejne odrosty w ostatnich latach są zawodne i podstawę bazy paszowej pasz objętościowych pochodzących z użytków zielonych stanowi właśnie zbiór pierwszego pokosu.

Do budowania bazy paszowej prof. Łyszczarz zachęcał wykorzystać również grunty orne. Ważną rolę pełnią tu intensywnie rosnące gatunki traw pastewnych w produkcji międzyplonów jarych i ozimych, sianych w czystym siewie, bądź z innymi gatunkami jednorocznymi.