W dniu 30 czerwca 2021 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Wilanów – Obory odbyło się seminarium pt. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”. Organizatorem spotkania było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Miejsce spotkania wybrano trafnie, bo gdzie można mówić o nowych technologiach, jeśli nie w uczelnianym zakładzie doświadczalnym, gdzie na co dzień implementowane są nowe rozwiązania.

Przybyłych na spotkanie gości przywitał Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Seminarium rozpoczął temat sieciowania podmiotów, pomocnego we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie. Temat zaprezentowała Iwona Obojska-Chomiczewska, Kierownik Zespołu Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR w CDR w Brwinowie. Prelegentka przedstawiła cele, formy działania i strukturę Sieci SIR oraz przykłady realizacji tych działań w praktyce.

Satelitarny monitoring pól

W kolejnym wystąpieniu Joanna Mączyńska-Sęczęk z SatAgro przedstawiła system satelitarnego monitoringu pól, jako narzędzia ułatwiającego zarządzanie produkcją roślinną w na poziomie gospodarstwa. Możliwość mapowania pól w zakresie stanu prowadzonych upraw może stanowić wyznacznik wykonywanych zabiegów w rolnictwie precyzyjnym, nawożenia czy zabiegów ochrony roślin. Narzędzie to może zostać zintegrowane z innymi źródłami danych takimi jak: wyniki analiz prób glebowych, wyniki elektromagnetycznego skanowania gleby, modele terenowe, mapy plonów czy dane dronowe. Większa baza danych pozwala jeszcze skuteczniej i efektywniej zarządzać produkcją, zarówno pod kątem redukcji kosztów, jak też ograniczając negatywny wpływ na środowisko.

Innowacyjne narzędzia w produkcji zwierzęcej

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych w produkcji zwierzęcej omówił dr hab. Marcin Gołębiewski z SGGW. Wykładowca przedstawił na przykładzie bydła mlecznego możliwości zastosowania sensorów monitorujących stan zdrowia i produkcję zwierząt. Jak podkreślał dr Gołębiewski, obecnie przy tak dużej liczebności zwierząt we współczesnych gospodarstwach, hodowca nie jest w stanie traktować każdej sztuki indywidualnie i na czas wychwycić sytuacje odbiegające od normy. Obecne technologie pozwalają monitorować bardzo szczegółowe parametry, jednak koszty ich wdrożenia nie zawsze przekładają się na potencjalne zyski. Dlatego, jak zaznaczał dr Gołębiewski inwestować warto w takie obszary, gdzie poświęcony kapitał ma szansę zwrotu.

System FADN w rolnictwie

Aktualny stan systemu FADN (Farm Accountancy Data Network) i propozycje zmian przedstawił w kolejnym wystąpieniu dr inż. Dariusz Osuch z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. System funkcjonuje w całej Unii Europejskiej, a uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Korzystanie z monitoringu prowadzonej rachunkowości w rolnictwie pozwala ocenić skuteczność i efektywność prowadzonych inwestycji. W przyszłości planowane jest rozszerzenie kolekcjonowanych danych o informacje obejmujące działania prośrodowiskowe, na których wdrażanie jest obecnie wyraźna presja.

Działanie „Współpraca” narzędziem do wdrażania innowacji

Aby móc korzystać z nowoczesnych narzędzi konieczne jest ich przetestowanie i wdrożenie początkowo w mniejszej skali. Do realizacji tego zadania konieczne są niemałe środki finansowe, które można pozyskać poprzez działanie „Współpraca” w ramach PROW. O możliwościach i zakresie wykorzystania środków z tego źródła mówił podczas spotkania dr inż. Aleksander Bomberski, Krajowy broker innowacji w CDR w Brwinowie.

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w praktyce

Uczestnicy spotkania mieli możliwość weryfikacji, jak w praktyce funkcjonują nowoczesne narzędzia teleinformatyczne na przykładzie systemu zarządzania stadem pracującym w RZD SGGW Wilanów – Obory. Działanie systemu opiera się na danych pozyskiwanych z biosensorów, m.in. inteligentnego kolczyka, monitorującego funkcje życiowe zwierząt. Do niedawna kolczyk zakładany był tylko u dorosłych sztuk, obecnie jest testowany również u cieląt. Na przykładzie stada krów mlecznych można było sprawdzić w jaki sposób integrowane są dane z różnych źródeł i przetwarzane następnie na informacje przydatne w codziennym zarządzaniu stadem.