Dobierając mieszankę traw i roślin motylkowych, musimy przede wszystkim określić rodzaj stanowiska, czy jest to gleba organiczna, czy też mineralna oraz jak zasobne jest stanowisko. Kolejnym krokiem jest określenie, w jaki sposób będziemy pozyskiwać paszę z użytku: kośnie, poprzez wypas czy też w systemie przemiennym. Wybór powinna ułatwić krótka charakterystyka najważniejszych traw.

Ż YCICE

Życica trwała jest gatunkiem niskim, luźnokępkowym, o wysokiej konkurencyjności. W sprzedaży znajdziemy odmiany diploidalne i tetraploidalne. Gatunek ten cechuje się wysoką produktywnością i bardzo dobrą wartością pokarmową, ponieważ zawiera dużo cukrów oraz ma wysoką strawność. Ma dużą zdolność zadarniania gleby oraz szybko odrasta po zbiorze kolejnych pokosów i wypasie. Dokonując wyboru konkretnej odmiany, musimy mieć na uwadze, że rozpiętość terminu kłoszenia się roślin między odmianami najwcześniejszymi a najpóźniejszymi wynosi aż 5 tygodni. Co ważne, życica trwała jest wytrzymała na niskie przygryzanie i silne udeptywanie. Nadaje się do zastosowania na trwałych i przemiennych użytkach zielonych, na glebach średnio zwięzłych, zasobnych w próchnicę, w rejonach o większej ilości opadów.

Życica wielokwiatowa zaliczana jest do traw wysokich, luźnokępkowych. Jej pędy są dobrze ulistnione i szybko odrastają po skoszeniu. Trawa typowo kośna nie lubi wypasania przez zwierzęta. Najbardziej odpowiednie stanowisko uzyskuje się w uprawie polowej po roślinach okopowych, rzepaku i roślinach strączkowych. Wrażliwa jest na ostre, suche zimy. W warunkach polskich odmiany życicy wielokwiatowej przeznaczone są przede wszystkim na krótkotrwałe użytki kośne. Najlepiej plonuje na glebach średnio wilgotnych, w dobrej strukturze, zasobnych w składniki pokarmowe. Daje wysokie plony pełnowartościowej pod względem żywieniowym paszy odużej zawartości cukrów i bardzo dobrej strawności.

KOSTRZEWY

Kostrzewa łąkowa jest trawą wysoką, średniowczesną. Po wysiewie rozwija się dość szybko, wykształca dużo pędów wegetatywnych, obficie ulistnionych. Kłosi się zwykle pod koniec maja, po skoszeniu dobrze odrasta, nie wytwarzając pędów generatywnych. Pełny rozwój uzyskuje w 2.-3. roku po zasiewie. Gatunek o średniej trwałości, na jej zmniejszenie w runi wpływają przede wszystkim wysoka temperatura powietrza i niewielka tolerancja na suszę. Do pełni rozwoju wymaga gleb żyznych, średnio zwięzłych i umiarkowanie wilgotnych. Wobec małej konkurencyjności łatwo ulega zachwaszczeniu. Toleruje zarówno niskie koszenie, jak i wypasanie. Musimy pamiętać, że zbierana zbyt późno, może jednak zawierać zwiększoną ilość ligniny, celulozę i hemicelulozy, przez co spada strawność paszy.

Kostrzewa trzcinowa miękkolistna jest odmianą kostrzewy o bardzo dobrej strawności, chętnie pobieraną przez bydło. Jednocześnie ma bardzo charakterystyczny dla kostrzewy trzcinowej głęboki system korzeniowy. Korzenie sięgają do głębokości 0,8, a nawet 1,4 m. Dzięki tak rozwiniętemu systemowi korzeniowemu rośliny są bardzo odporne zarówno na nadmiar, jak i niedobór wody.

TYMOTKA ŁĄKOWA

Tymotka łąkowa jest gatunkiem trwałym, wymagającym jednak umiarkowanego użytkowania. Po zasiewie rośliny rozwijają się powoli, a w latach pełnego użytkowania wolno odrastają. Późno rozpoczyna wiosenną wegetację, przez co kłoszenie przypada najczęściej w czerwcu, a kwitnienie w lipcu. Pełnię rozwoju osiąga dopiero w drugim, trzecim roku użytkowania.

System korzeniowy tymotki jest słabo rozwinięty, płytko rozrastający się przy przypowierzchniowej warstwie darni, dlatego toleruje tylko umiarkowane koszenie. Wielokrotne ścinanie na niskiej wysokości może zmniejszyć żywotność roślin, co w konsekwencji może być przyczyną obniżenia plonowania, a nawet ustępowania z runi. Nie znosi nadmiaru wody w glebie oraz stagnującej po zalewach. W porównaniu z życicą trwałą i wielokwiatową odznacza się lepszą zimotrwałością i wytrzymuje ostre zimy. Rośliny tymotki łąkowej nie są jednak odporne na suszę. Jest umiarkowanie odporna na udeptywanie. Duża zawartość cukrów sprawia, że wpraktyce nazywana jest "trawą słodką".

FESTULOLIUM

Festulolium (kostrzyca) jest to mieszaniec życicy trwałej lub życicy wielokwiatowej z kostrzewą łąkową bądź kostrzewą trzcinową. Wykazuje cechy pośrednie pomiędzy gatunkami, z których powstała. Jest to trawa wysoka, dość odporna na susze, zimotrwała, zawierająca dużo cukrów.

- Jest to typowa trawa trzyletnia. Łączy w sobie rozbudowany system korzeniowy oraz wysokie plonowanie. W optymalnych warunkach jest to gatunek porównywalny plonowaniem do życicy. Bardzo dobrze komponuje się z kupkówką, ponieważ również szybko odrasta. Przykładem takiego połączenia jest mieszanka Country Użytek Trwały 2013 kośno-pastwiskowa na stanowiska suche. W jej składzie znajdują się trawy: kupkówka typu późnego będąca typowym wyborem na gleby słabe, życice wyselekcjonowane pod kątem rozbudowanego systemu korzeniowego oraz właśnie festulolium. Dodatkowo mieszanka zawiera koniczynę białą, która podnosi wartości pokarmowe i wpływa pozytywnie na zadarnienie - dodaje Marcin Mierzejewski, doradca regionalny w firmie DSV.

SIEW

Siew przy zakładaniu użytku warto przeprowadzić wczesną wiosną. Ważne jest, jaką temperaturę ma wierzchnia warstwa gleby, trawy najlepiej siać przy osiągnięciu przez wierzchnią warstwę gleby 6oC, co wystarczy na stymulację nasion życic do wykiełkowania. Pozostałe gatunki traw kiełkują w temp. 8-10oC, ale nie warto zwlekać z siewem, czekając na podwyższenie się temperatury gleby. Przy siewach wczesnowiosennych wykorzystujemy wilgoć pozimową, a im temperatura staje się wyższa, tym intensywniej zachodzi parowanie. Kolejna okazja do założenia TUZ-u to termin późnoletni, czyli od połowy sierpnia do połowy września.

Nowo założone pastwisko nie powinno być na początku zbyt intensywnie użytkowane. Gleba jest jeszcze luźna, a trawa niedostatecznie ukorzeniona, jest więc mniej odporna na udeptywanie i przygryzanie. Nie należy dopuścić do zbyt intensywnego odrostu trawy w początkowym okresie wzrostu. W przypadku pastwisk zaleca się najpierw skosić darń kilka razy, przez co wpływamy na intensyfikację krzewienia się trawy i zadarniania stanowiska.

- Przy stosowaniu siewników typowo zbożowych do zasiewu traw warto wykonać siew krzyżowy. Połowę dawki wysiać standardowo na całym areale, a drugą połowę, jeżdżąc pod pewnym kątem w stosunku do pierwszych przejazdów. Dzięki temu uzyskamy większe zagęszczenie siewu - r adzi Piotr Kowalski.

PODSIEW

Rekultywację poprzez podsiew możemy przeprowadzić, jeśli zachwaszczenie roślinami dwuliściennymi nie jest zbyt duże oraz gdy nie występuje perz. Ważne jest, aby przed podsiewem zwalczyć chwasty za pomocą środków chemicznych. Darń przygotowujemy do podsiewu, bronując ją zwykłą broną zębową. Poprzez intensywne bronowanie rozluźniamy darń, napowietrzamy glebę. Ważne jest również wybronowanie starej darni, aby jak największa powierzchnia była dostępna dla siewek. Do podsiewu najlepiej zastosować mieszanki z dużym udziałem życic, ponieważ trawy te najlepiej sobie radzą z konkurencją roślin obecnych już na stanowisku.

Przy podsiewaniu skuteczność kiełkowania jest mniejsza. Dzieje się tak, ponieważ rosnąca trawa działa konkurencyjnie, dlatego też zaleca się, żeby podsiewać trawę wczesną wiosną: jeszcze w marcu bądź na początku kwietnia. Podsiew można przeprowadzić również w terminie późnoletnim, od połowy sierpnia do połowy września. Bezpośrednio po pokosie przeprowadzamy bronowanie, wysiew nasion i wałowanie. Przy zastosowaniu nowoczesnego siewnika, możemy przeprowadzić zabieg za jednym przejazdem. Przy podsiewie nie powinniśmy stosować nawozów azotowych, aby nie stymulować wzrostu roślin istniejących w runi.

NAWOŻENIE

Przed przystąpieniem do nawożenia należy wykonać analizę zasobności gleby, którą wykonują stacje chemiczno-rolnicze. Na podstawie tej analizy można ustalić plan nawozowy dla danego stanowiska. Pierwsze nawożenie wiosenne powinno uwzględniać nawozy fosforowe i potasowe, a także te zawierające siarkę i magnez. Oczywiście, nie zapominamy o azocie, jednak w przypadku nowo założonych użytków nie jest to kluczowy składnik.

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika "Farmer" 3/2019