Komisja Europejska w swoich uwagach zaznacza, że choć polski projekt PS uznaje za kluczowe potrzeby wspierania ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej i poprawy bioasekuracji gospodarstw, jednak przewidywane interwencje mają zbyt ograniczony zakres, aby te problemy rozwiązać.

W związku z tym KE zwróciła się do Polski o wzmocnienie działań prowadzących do ograniczenia stosowania antybiotyków i zaproponowanie konkretnych rozwiązań w celu zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach.

Polska odpowiedź dot. ograniczenia zużycia antybiotyków

MRiRW w odpowiedzi na uwagi KE zauważa, że problem ograniczenia zużycia antybiotyków, znacząco wykracza poza kompetencje WPR, dodając, że kwestie związane z bezpieczną produkcją zwierzęcą i roślinną powinny być rozwiązywane w sposób systemowy, z zapewnieniem odpowiednich mechanizmów monitoringu i kontroli.

Jednocześnie resort rolnictwa przedstawił podejmowane przez Polskę działania poza WPR, które mają na celu ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Wśród nich wymienił m.in.:

  • realizowane na szeroką skalę szkolenia dla rolników, a także szkolenia dla lekarzy weterynarii i doradców rolniczych podnoszące wiedzę w zakresie redukcji stosowania antybiotyków. Szkolenia takie w przyszłości będą nieodłącznym elementem płatności za działania podejmowane dla producentów świń, drobiu, czy bydła w zakresie dobrostanu zwierząt i poprawy warunków higienicznych;
  • uchwalony przez Krajową Izbę Lekarsko – Weterynaryjną i zalecany do stosowania przez lekarzy weterynarii Kodeks rozważnego stosowania produktów leczniczych przeciwdrobnoustrojowych;
  • wzmocnienie przepisów prawnych mających na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i ochrony środowiska poprzez skuteczniejsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej oraz ujednolicenie i uszczegółowienie przepisów dotyczących wytwarzania, rejestracji, obrotu i stosowania weterynaryjnych środków leczniczych;
  • powołanie Grupy Ekspertów ds. Oporności na Środki Przeciwdrobnoustrojowe, do której zadań należy przygotowanie stanowisk, opinii, polityk, strategii i propozycji rozwiązań dotyczących oporności na środki;
  • informatyzacja pozyskiwania danych przez Inspekcję Weterynaryjną , która wpłynie na znaczące ograniczenie stosowania antybiotyków;
  • działania w zakresie sprawowania nadzoru nad obrotem weterynaryjnymi produktami leczniczymi poprzez m.in. nadzór i kontrole oporności na antybiotyki, programu badania wody stosowanej do pojenia zwierząt, monitoringu obecności antybiotyków w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, weterynaryjnych świadectw zdrowia dla zwierząt kierowanych do uboju oraz nadzoru nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach, zakładach leczniczych i gospodarstwach rolnych. Komplementarne do ww. działań będą interwencje dotyczące dobrostanu zwierząt realizowane w ramach Planu Strategicznego WPR.

W załączniku:
- uwagi KE do polskiego projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
- polska odpowiedź na uwagi KE