Komisja Europejska zatwierdziła hiszpański program o wartości 169 milionów euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), gdyż uznano, że gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia.

- Ten program o wartości 169 milionów euro umożliwi Hiszpanii wspieranie producentów mleka dotkniętych wzrostem kosztów produkcji spowodowanym rosyjską inwazją na Ukrainę i związanymi z nią sankcjami. Nadal jesteśmy po stronie Ukrainy i jej mieszkańców. Jednocześnie nadal ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić terminowe, skoordynowane i skuteczne wprowadzenie krajowych środków wsparcia, przy jednoczesnej ochronie równych warunków działania na jednolitym rynku - stwierdziła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Hiszpański program wsparcia producentów mleka

Pomoc w ramach wspomnianego programu przyjmie formę dotacji bezpośrednich.

Pomoc będzie dostępna dla producentów mleka krowiego, owczego i koziego działających w Hiszpanii, dotkniętych wzrostem cen energii elektrycznej, pasz i paliw spowodowanym obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

W celu pokrycia części wzrostu kosztów kwalifikującym się beneficjentom przysługiwać będzie kwota pomocy równa:

- dla producentów mleka krowiego: 210 euro na krowę za pierwsze 40 zwierząt; 140 euro za krowę za każde dodatkowe zwierzę do 180 szt.; oraz 100 euro za krowę powyżej 180 zwierząt;

- dla producentów mleka owczego: 15 EUR za owcę;

- dla producentów mleka koziego: 10 EUR za kozę.

KE: Hiszpański program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny

Komisja stwierdziła, że ​​hiszpański program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych, gdyż pomoc nie przekroczy 35 tys. euro na beneficjenta oraz zostanie przyznana nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Komisja stwierdziła, że ​​hiszpański program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego.

Tymczasowe ramy kryzysowe

Tymczasowe ramy kryzysowe zostały przyjęte przez KE 23 marca br. Mają one uzupełniać szerokie możliwości państw członkowskich w zakresie opracowywania środków zgodnie z istniejącymi unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Na przykład unijne przepisy dotyczące pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pomoc przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z niedoborami płynności i potrzebą pilnej pomocy na ratowanie. Ponadto art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej umożliwia państwom członkowskim zrekompensowanie przedsiębiorstwom szkód bezpośrednio spowodowanych zdarzeniem nadzwyczajnym, takim jak spowodowane obecnym kryzysem.