Obecnie projekt jest w pracach rządu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 2001 r. bydło poddawane normalnemu ubojowi powyżej 30 miesiąca życia oraz bydło z grup ryzyka powyżej 24 miesiąca życia musi być poddawane w badaniu na gąbczastą encefalopatię (BSE).

Od 2011 r. Unia Europejska wprowadzała zmiany w podejściu do BSE przez wydanie decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, w Polsce zachowano ostrożne podejście w kwestii rezygnacji z badań bydła poddawanemu normalnemu ubojowi. Stosowany był schemat stopniowego podnoszenia wieku kwalifikującego tę grupę zwierząt do badania. Od 1 stycznia 2018 r. zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi w naszym kraju nie są badane w kierunku BSE.

Obowiązkiem badania w kierunku BSE objęte pozostają nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Od 1 stycznia 2021 r. kontrola bydła na BSE ma polegać na - prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni, lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu) - próbki będą pobierane od zwierząt w wieku powyżej 48. miesiąca życia.

Prowadzony będzie ponadto bierny nadzór, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Przy zwalczaniu BSE istotnym elementem jest przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego, który pozwoli na zidentyfikowanie pozostałych przeżuwaczy przebywających w gospodarstwie, w którym u jednego ze zwierząt stwierdzono BSE; zidentyfikowanie potomstwa samicy, u której stwierdzono BSE, urodzonego w ciągu dwóch lat przed wystąpieniem lub po wystąpieniu objawów klinicznych choroby; zidentyfikowaniu zwierząt należących do danej populacji (kohorty) oraz wykrycie możliwego źródła choroby.

Realizację programu będzie nadzorował Główny Lekarz Weterynarii.

W związku z faktem, że do chwili obecnej budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 nie został zatwierdzony, nie jest możliwe współfinansowanie programu zwalczania BSE z budżetu UE w 2021 r. W przyszłym roku dlatego program ten będzie realizowany na koszt budżetu państwa.

Szacowane ogólne koszty realizacji ww. programu w 2021 r. wyniosą ok. 715 tys. zł.

Autorzy projektowanego rozporządzenia przypominają, że 25 maja 2017 r. Polska została uznana przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za państwo o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła