Poza ubocznymi produktami przemysłu rolno-spożywczego, dla pasz objętościowych nie ma większej alternatywy. Ograniczony jest również obrót nimi (w obrocie towarowym znajdują się jedynie nadwyżki). Najczęściej wykorzystywanymi paszami w intensywnym opasie bydła są kiszonka z kukurydzy oraz sianokiszonka.

Jak kształtują się i od czego zależą koszty ich produkcji? Koszty bezpośrednie w przeliczeniu na ha TUZ czy uprawy kukurydzy zdecydowanie są wyższe w przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę niż TUZ. W zależności od intensywności uprawy wahają się w granicach 25-35 proc.

Nieco inaczej kształtują się już relacje tych kosztów w odniesieniu do kosztów produkcji jednej tony gotowej kiszonki z kukurydzy, czy sianokiszonki. W takim ujęciu koszty uzależnione będą od wielkości zbiorów i strat podczas ich konserwacji. Plon kukurydzy na poziomie 60t/ha w rezultacie po uwzględnieniu strat podczas zakiszania pozwoli uzyskać ok 45t gotowej paszy, w przypadku zielonki roczny plon 50t zielonki pozwoli na wyprodukowanie ok. 25t gotowej sianokiszonki (40 proc. s.m.).

W rezultacie koszt produkcji 1 t paszy w postaci kiszonki z kukurydzy w porównaniu do sianokiszonki może być bardzo zbliżony lub nawet nieco niższy. Koszty produkcji tych pasz uwarunkowane są głównie intensywnością uprawy, która bezpośrednio sprzężona jest z wysokością plonu. W obu przypadkach głównym kosztem produkcji pasz są koszty nawozów mineralnych. Zarówno w przypadku kukurydzy, jak i TUZ mogą dochodzić do ok. 30 proc. kosztów bezpośrednich.

Drugą pozycja są usługi. W Przypadku kukurydzy są one najczęściej wyższe i sięgają 25 proc. kosztów bezpośrednich. Powodem jest częste korzystanie przez rolników z usług związanych z siewem punktowym oraz zbiorem i transportem masy kiszonkarskiej. W przypadku TUZ wybór technologii zbioru w dużej mierze determinuje wielkość kosztów usług. Koszty usługi prasy i owijarki są nieporównywalnie wyższe niż wynajmu przyczepy zbierającej z rotorem czy nawet usługi z wynajmem sieczkarni z transportem. Różnica w przeliczeniu na ha może sięgać nawet ponad 1000 PLN.

W związku z powyższym koszty produkcji 1 kg gotowej paszy będą się wahać. W przypadku kiszonki z kukurydzy od poniżej 10 gr/kg do 12-15 gr/kg, natomiast w przypadku sianokiszonki 13-16 gr./kg. Oczywiście w przypadku każdego gospodarstwa mogą się one znacznie różnić.