Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się do podmiotów skupujących mleko o nieprzerwane dosyłanie informacji na temat ilości skupionego surowca, pomimo ustawowego zawieszenia biegu terminu składania tych informacji.

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż na podstawie art. 15zzr ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów zawitych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, czyli na złożenie informacji, określonych w art. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1430), tj.:

- do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, składanej Dyrektorowi OT KOWR właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu skupującego Informacji miesięcznej o ilości skupionego surowego mleka krowiego [Rpps_P1_z4];

- 3 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności w zakresie skupu mleka, składanej pisemnie do Dyrektora Generalnego KOWR o zaprzestaniu wykonywania tej działalność – czytamy w komunikacie KOWR.

Jednocześnie KOWR zaznacza, że w czasie trwania epidemii, nie ma podstaw do wszczynania przez organ postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieprzesłanie bądź nieterminowe przesłanie powyższych informacji.