Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o usprawnienie systemu ubezpieczania zwierząt gospodarskich oraz wprowadzenie odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt.

Jak wskazuje samorząd rolniczy, problem związany jest z sytuacjami, gdy hodowane zwierzęta są chore lub ich kuracja nie przyniosła efektów i konieczne jest dokonanie uboju oraz utylizacji zwierzęcia, ze względu na podane leki i czas karencji. Zarząd KRIR zgadza się w pełni, że mięso w takich przypadkach jest niskiej jakości i nie nadaje się do sprzedaży i dalszego wprowadzenia na rynek mięsa wołowego.

„Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) przewiduje możliwość ubezpieczenia bydła i innych zwierząt gospodarskich - koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od uboju z konieczności. Do polis zawieranych z zakładem ubezpieczeń od ryzyka uboju z konieczności przewidziane są z budżetu państwa dopłaty dla producentów rolnych do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia tego typu zdarzeń losowych. Jednak jest to przepis martwy, ponieważ zakłady ubezpieczeń nie chcą zawierać polis ubezpieczenia od uboju z konieczności lub stosują wysokie stawki, nieopłacalne dla rolników” – podkreśla KRIR.

W związku z powyższym KRIR wnioskuje o wprowadzenie zamian przepisów ww. ustawy, dotyczących ubezpieczenia zwierząt, tak aby usprawnić system i umożliwić rolnikom prowadzącym produkcję zwierzęcą ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń losowych związanych z zachorowaniem zwierząt.

Ponadto zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa o wprowadzenie możliwości uzyskania dofinansowania w postaci odszkodowania za zutylizowanie chorych zwierząt.

„Proponujemy odszkodowanie w wysokości 600-800 zł/szt. Kwota ta wynika z porównania cen w przypadku utylizacji i cen rynkowych mięsa spożywczego. Przyjęcie powyższych rozwiązań przyczyni się również do bardziej humanitarnego podejścia kupców w opisanych sytuacjach.” – wskazuje KRIR.