KRIR proponuje podział dostępnych na wsparcie funduszy na ryczałtowo obliczoną wielkość pomocy wzrastającą wraz z posiadaną przez producentów rolnych kwotą mleczną zgodnie z następującymi przedziałami: 0 – 20 t., 20 – 50 t.,50 – 100 t., 100 – 200 t., 200 – powyżej 1000 t.

Samorząd rolniczy sugeruje też usuniecie z analizowanego z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencje Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem szczególnych środków wsparcia rynku mleczarskiego ograniczenia wiekowego do 40 roku życia determinującego możliwość skorzystania z omawianej formy pomocy. Ponadto, w opinii samorządu rolniczego godną rozważenia ideą korespondującą z koniecznością wsparcia rolników kontynuujących produkcję mleka, co nie musi być zawsze tożsame z posiadaniem kwoty mlecznej, jest złożenie wraz z wnioskiem o pomoc oświadczenia, zgodnie z którym producent potwierdzałby za odpowiedzialnością karną prowadzenie produkcji mleka na dzień składania wniosku do Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: farmer.pl