Już od dłuższego czasu znane są kwoty pomocy dla poszczególnych gałęzi produkcji w gospodarstwach szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wydawać by się więc mogło, że rachunek jest prosty, jednak nie do końca tak jest.

Okazuje się bowiem, że Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zawiera załącznik określający sposób obliczania wysokości pomocy finansowej na wspomnianą operację.

Według załącznika do rozporządzenia, obliczenie pomocy następuje dwuetapowo przez wyliczenie wskaźnika korekty kwoty pomocy (zgodnie z przedstawionym wzorem), po czym następuje określenie ostatecznej wysokości przyznawanej pomocy (zgodnie z przedstawionym wzorem).

Do obliczenia wskaźnika korekty pomocy konieczne są jednak dane, do których rolnik nie posiada, jak choćby „kwota środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczonych na działanie, o którym mowa w § 1 rozporządzenia, określona w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, pomniejszona o 1 proc.”

Nieznany jest również kurs wymiany euro „ustalony przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.), dla przedostatniego dnia roboczego Europejskiego Banku Centralnego przed pierwszym dniem miesiąca, w którym zostanie zaciągnięte zobowiązanie”.

Z pytaniami o wyjaśnienie sposobu obliczania ostatecznej kwoty pomocy i udostępnienie danych niezbędnych do użycia wzorów zwróciliśmy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O odpowiedzi poinformujemy na farmer.pl.

Istotną kwestią na którą jeszcze warto zwrócić uwagę, aby nie zostać zdyskwalifikowanym ze wsparcia, jest zapis w rozporządzeniu: „oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r.” Jeśli więc rolnik sprzedał zwierzęta, które miał na stanie 1 marca 2020 r. i na dzień 30 września nie posiada zwierząt z grupy do której ubiega się o pomoc, takiej pomocy nie dostanie.

Pełna treść rozporządzenia wraz z załącznikiem dostępna w załączonym pliku.