Projekt zaleca, aby mleko zbiorcze z tras obejmujących gospodarstwa przechowujące mleko dłużej niż odpowiednio 24 lub 36 godzin było badane w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów z częstotliwością raz/2 miesiące/trasę na etapie przyjęcia do zakładu. Częstotliwość tych badań powinna być określona w procedurach zakładowych.

Jeśli zakład do produkcji na rynek RU wykorzystuje mleko surowe lub śmietankę surową, które są systematycznie (nie rzadziej niż średnio 4 dni w tygodniu) dostarczane z innych zakładów uprawnionych do eksportu do Unii Celnej, każdej przesyłce powinien towarzyszyć dokument handlowy wystawiony przez zakład wysyłki zawierający informacje pozwalające na jej identyfikację: -nazwę i adres oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu dostarczającego surowiec, - nazwę i adres oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu, do którego dostarczany jest surowiec, - kolejny numer i datę wysyłki, opis partii wysyłkowej - rodzaj i ilość dostarczanego surowca; data(y) przyjęcia do zakładu dostarczającego surowiec, nr tanku, w którym mleko lub śmietanka były przechowywane, - nr rejestracyjny środka transportu oraz potwierdzenie, że partia surowego mleka lub śmietanki, której dotyczy dokument handlowy spełnia specyficzne wymagania strony rosyjskiej. Do każdej wysyłanej partii surowego mleka lub śmietany powinny być dołączane/dosyłane wyniki badań potwierdzające spełnienie przez surowiec rosyjskich kryteriów mikrobiologicznych.

Zakład wykonuje badania mikrobiologiczne mleka spożywczego i produktów mlecznych wywożonych do Federacji Rosyjskiej. Próbki do badań pobierane są przez lub w obecności urzędowego lekarza weterynarii oraz przekazywane do laboratoriów urzędowych Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, laboratoriów akredytowanych zatwierdzonych w drodze decyzji Głównego Lekarza Weterynarii, krajowych laboratoriów referencyjnych lub państwowych instytutów naukowych. Wyniki badań przedstawiane są niezwłocznie urzędowemu lekarzowi weterynarii nadzorującemu zakład. Urzędowy lekarz weterynarii może poświadczać świadectwa na podstawie wyników „monitoringu mikrobiologicznego” prowadzonego przez zakład, jeżeli ma on opracowaną procedurę wycofywania produktów niezgodnych z rynku i sprawne funkcjonowanie tej procedury jest systematycznie sprawdzane.

Częstotliwość badań powinna być określona w procedurach zakładu lecz nie mniejsza niż wskazana poniżej: a) w odniesieniu do produktów, które są często i systematycznie wysyłane na rynek rosyjski (nie rzadziej niż średnio raz w tygodniu) wskaźniki mikrobiologiczne mające zastosowanie do tych produktów powinny być badane raz na 10 dni, b) w odniesieniu do produktów, które są wysyłane systematycznie, ale z mniejszą częstotliwością (rzadziej niż raz w tygodniu) co 10 partia produktów wysyłanych na rynek FR (w odniesieniu do poszczególnych grup produktów oraz poszczególnych grup drobnoustrojów), c) w przypadku produktów wysyłanych sporadycznie (mniej niż 25 przesyłek w roku) badana jest każda partia wysyłkowa w odniesieniu do poszczególnych grup produktów i grup drobnoustrojów). Jeżeli w skład partii wysyłkowej wchodzi kilka partii produkcyjnych, próbki do badań mogą być pobrane z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności z kryteriami Federacji Rosyjskiej badanej partii produktów nie może być ona przedmiotem wysyłki lub w przypadku otrzymania wyników po wysyłce zakład powinien niezwłocznie wszcząć procedurę ich wycofania z rynku. Zakład podejmuje odpowiednie działania w odniesieniu do produktów w zależności od rodzaju stwierdzonych niezgodności (kryteria bezpieczeństwa lub higieny procesu zgodnie z prawem UE), jak również działania mające na celu wyjaśnienie przyczyny występowania niezgodności. Częstotliwość badań powinna zostać zwiększona tak, aby 10 kolejnych partii produktu, którego dotyczyła niezgodność przeznaczonych do wysyłki zostało zbadanych w kierunku drobnoustrojów, których dotyczyło przekroczenie. W przypadku jeśli poszczególne etapy produkcji zachodzą w różnych zakładach ( np. sery przekazywane są do innego zakładu w celu dojrzewania, konfekcjonowania) wystarczające jest aby badania mikrobiologiczne produktu gotowego były wykonywane na etapie ostatniego zakładu, który dokonuje czynności mogących powodować zanieczyszczenie produktu.

Zmiany do wytycznych zostały wniesione w związku z:
1.    nowelizacją Ustawy Federalnej z dnia 12 czerwca 2008 r. regulamin techniczny na mleko i produkty mleczne Nr 88-FZ,
2.    wprowadzeniem zmian do Wspólnych wymagań weterynaryjno-sanitarnych odnoszących się do towarów podlegających kontroli weterynaryjnej zatwierdzonych decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 roku nr 317,
3.    opublikowaniem Wspólnych wymagań sanitarno-epidemiologicznych (kontroli) zatwierdzonych decyzją Komisji Unii Celnej z dnia 28 maja 2010 r. Nr 299 (z późn. zm.).