Sektor mleczarski niejednokrotnie ubiegał się o wpisanie zakładów mleczarskich do grupy zakładów wchodzących w skład tzw. „infrastruktury krytycznej”.

W odpowiedzi na interpelację skierowaną przez Dorotę Niedzielę do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w której podkreślono znaczenie zakładów mleczarskich w kwestii bezpieczeństwa żywnościowego kraju oraz zapytano czy rozważane jest wpisanie zakładów mleczarskich do grupy zakładów wchodzących w skład tzw. infrastruktury krytycznej, Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa, zaznaczył, że nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej.

„Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 261) infrastruktura krytyczna (IK) to systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców” – tłumaczył wiceminister rolnictwa. „Podkreślenia wymaga fakt, że nie każdy strategiczny obiekt należy do infrastruktury krytycznej. O tym czy dany obiekt wchodzi w skład IK decydują szczegółowe kryteria zapisane w niejawnym załączniku do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej (NPOIK)” – dodał.

Stres cieplny zjada Twoje zyski? Weź udział w bezpłatnym webinarze "Farmera"!

Obowiązujące kryteria identyfikacji Infrastruktury Krytycznej zostały opracowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) we współpracy z ministrami i kierownikami urzędów centralnych oraz przy wsparciu przedsiębiorców prywatnych, jak wskazał Kaczmarczyk.

„Jednocześnie informuję, że dyskusja nad włączeniem zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym zakładów mleczarskich do infrastruktury krytycznej była rozpoczęta w czasie pandemii COVID-19” – przypomniał.

W listopadzie 2020 r. odbyło się w MRiRW również spotkanie z przedstawicielami sektora mleczarskiego, na którym omówiono zagadnienia zawiązane z infrastrukturą krytyczną.

„Wyjaśniono, że infrastruktura krytyczna to obiekty o charakterze kluczowym dla państwa i zapewnienie potrzeb państwa jest dla takiego obiektu jest nadrzędne. Państwo narzuca pewne zasady działania takiego obiektu ponieważ zasady bezpieczeństwa muszą być spełnione na wielu płaszczyznach (jak np. ochrona budynków, systemów IT, utrzymania rezerw)” – tłumaczył wiceminister rolnictwa.

Jak podkreślił, mając na względzie, że produkcja żywności jest strategicznym działem gospodarki zagadnienia dotyczące zapewnienia obywatelom wystarczającej ilości żywności poprzez funkcjonujący bez zakłóceń łańcuch dostaw są jednym z priorytetów Rządu RP.

„W sytuacjach kryzysowych są podejmowane wszelkie działania aby stworzyć takie warunki, które zapewnią płynność procesów produkcji żywności. Doświadczenia z czasu pandemii, podczas którego wprowadzano różne obostrzenia pokazują, że zakłady sektora rolno-spożywczego, pomimo iż nie były wpisane do infrastruktury krytycznej, utrzymały ciągłość produkcji” – zaznaczył Kaczmarczyk.